انگلیسی مثل آب خوردن

یه اشتباه تلفظی بسیار رایج در انگليسي
.
کلمات یا اسمهایی که به on ختم میشوند رو خیلی ها اشتباه بیان می کنند.
اشتباه:Robinson
رابینسون / سین با صدای O اشتباه است
-------------------
درست: Robinson
رابینسِن / سین با صدای E نزدیک به اُ البته بیشتر به سمت اِ
/ ə / این e برعکس علامت استاندارد IPA است.