انگلیسی مثل آب خوردن

عبارتها و اصطلاحات و مکالمه در مورد انواع بوها و عطرها در انگلیسی 🇬🇧🇺🇸

What’s that smell?
این چه بویست؟
.
Can you smell something burning?
بوی سوختنی حس می کنی؟
.
Yeah, I guess it’s the strong/ weak smell of oil.
بله، فکر می کنم کمی/ خیلی بوی نفت می آید.

Why are you sniffing the milk?
چرا شیر را بو می کنی؟
.
He has lost his sense of smell.
حس بویایی اش را از دست داده.
.
He has a good sense of smell.
حس بویایی خوبی دارد.
.
How can I improve the flavor of this soup?
چطور می توانم رایحه این سوپ را بهتر کنم؟
.
Your perfume is cool! What perfume are you wearing?
عطرت با حال است! چه عطری میزنی؟
.
As she walked past, I caught a whiff of her perfume.
وقتی از کنارم می گذشت، بوی عطرش را حس کردم.
.
I like your sweet perfume.
عطر خوش بوی شما را دوست دارم.
.
Your shirt smells of tobacco.
پیراهنت بوی تنباکو می دهد.
.
This rotten meat gives off a terrible smell.
این گوشت فاسد شده بوی بسیار بدی می دهد.
.
This soap has a nice scent. Where did you buy this scented soap?
این صابون رایحه خیلی خوبی دارد. این صابون خوش بو را از کجا خریده ای؟
.
Phew, you have got smelly feet.
پیف، پاهایت بوی بد می دهند.
.
You have a very bad body odor.
بدنت بوی خیلی بدی می دهد.
.
Your breath stinks of garlic.
دهانت بوی سیر می دهد
.
I hate this foul smell.
از این بوی گَند متنفرم
.
Why don’t you use an air-freshener here?
چرا اینجا از خوشبو کننده هوا استفاده نمی کنی؟