انگلیسی مثل آب خوردن

کلمات در هر زبانی و بخوص در انگلیسی دارای قدرت و انرژی ند!! مراقب باشید چطور از کلمات و عبارت ها در بیان و صحبت کردن خود استفاده میکنید:
وقتی میخواهید در مورد دیگران، به خصوص بچه ها صحبت کنید و اشاره کنید که دارای یک ویژگی منفی هستند میشه با کلمات بازی کرد و بدون اشاره به خود کلمه توهین آمیز منظور رو رسوند:
به عنوان مثال:

.
Lazy : Can do more when he tries
Cheats : Depends on others to do his work
Insolent : Outspoken.
Failure : Failed to meet the requirements
Shows off : Tries to get attention
Rude : Inconsiderate of others
Troublemaker : Disturbs others’ work in class
Wastes time : Could make better use of his/her time
Stubborny : Insists on having his/her own way
Poor work : Achieving below his/her ability level right now