انگلیسی مثل آب خوردن

لیست 4000 پراستفاده ترین لغات در انگلیسی همراه با معنی فارسی

توجه نماييد كه معانی بيان شده بسيار مختصرند و پرکاربردترین معنی برای لغت ها در این لیست بیان شده است و برای معانی دیگری و بیشتر بايد به ديكشنری مراجعه نماييد.

حرف تعریف The 1
بودن Be 2
و And 3
از Of 4
حرف تعریف یک A 5
به In 6
به To 7
داشتن Have 8
آن It 9
من I 10
که That 11
برای For 12
شما You 13
او He 14
با With 15
بر On 16
انجام دادن Do 17
گفتن Say 18
این This 19
آنها They 20
در At 21
اما But 22
ما We 23
او His 24
از From 25

در کانال یوتوب انگلیسی مثل آب خوردن درسهای رایگان آموزش 4000 لغت اساسی انگلیسی به صورت صوتی و تصویری و با تلفظ درست و معنی فارسی را خدمت شما تقدیم نموده‌ایم که در آدرسهای زیر میتوانید به این درسها دسترسی داشته باشید. در این سری از درسها چهارهزار4000 لغت اساسی انگلیسی و لغتهای مهم و واجب و ضروری که هر زبان آموز باید بلد باشد را خدمت شما تقدیم نموده ایم و ادامه خواهیم داد. امیدواریم مورد توجه شما عزیزان قرار بگیرد و بتوانید با تمرین این درسها به سریعترین شکل ممکن به هدف خود برسید.

درس 1 - 4000 لغات انگلیسی به فارسی | لغتهای اساسی از 1  تا 40

 

لیست همه‌ی درسهای رایگان آموزش 4000 لغت اساسی انگلیسی با معنی فارسی در کانال یوتوب انگلیسی مثل آب خوردن Easy Peasy English

 


نه Not 26
توسط By 27
او She 28
یا Or 29
مانند As 30
چه What 31
رفتن Go 32
شان Their 33
می تواند Can 34
که Who 35
رسیدن Get 36
اگر If 37
خواهد بود Would 38
او Her 39
تمام All 40
من My 41
ساخت Make 42
در باره About 43
دانستن Know 44
اراده Will 45
بالا Up 46
یک One 47
زمان Time 48
آنجا There 49
سال Year 50
پس So 51
فکر کردن Think 52
وقتی که When 53
که Which 54
آنها Them 55
برخی از Some 56
به من Me 57
مردم People 58
گرفتن Take 59
خارج Out 60
به Into 61
فقط Just 62
دیدن See 63
او را Him 64
خود را Your 65
رسیدن Come 66
میتوانست Could 67
اکنون Now 68
نسبت به Than 69
مانند Like 70
دیگر Other 71
چگونه How 72
سپس Then 73
آن Its 74
ما Our 75
دو Two 76
بیشتر More 77
اینها These 78
خواست Want 79
راه Way 80
نگاه Look 81
اولین First 82
همچنین Also 83
جدید New 84
زیرا Because 85
روز Day 86
استفاده Use 87
هیچ No 88
مرد Man 89
پیدا کردن Find 90
اینجا Here 91
چیز Thing 92
دادن Give 93
بسیاری Many 94
خوب Well 95
فقط Only 96
کسانی که Those 97
گفتن Tell 98
بسیار Very 99
حتی Even 100

همچنین در این درس 1500 لغات یا واژگان انگلیسی اساسی و پرتکرار و مهم انگلیسی که در مکالمه های روزمره مورد نیاز شما هر زبان آموز است را در کانال یوتوب انگلیسی مثل آب خوردن با تلفظ  درست و بهترین  ترجمه  و معنی  فارسی  آماده و تقدیم نموده ایم. بر اساس تحقیقات علمی دانشمندان و اساتید حوزه زبانشناسی؛ برای درک درست و ارتباط موثر شامل قوای شنیداری؛ لیسنینگ و قوای گفتاری سپیکینگ؛ در یک زبان و بخصوص در انگلیسی؛ حداقل، تسلط بر 1500 لغت؛ ضروری و حیاتی است. لغت‌هایی که در این درس برای شما بیان کرده‌ایم؛ به شدت در زبان انگلیسی توسط خودِ افراد نیتیو انگلیسی زبان و دیگر افراد که از انگلیسی استفاده می‌کنند، برای ارتباط با همدیگر همواره در حال استفاده و تکرار هستند.


***

پشت Back 101
هر Any 102
خوب Good 103
زن Woman 104
از طریق Through 105
ما Us 106
زندگی Life 107
کودک Child 108
کار Work 109
پایین Down 110
ممکن است May 111
پس از After 112
باید Should 113
صدا Call 114
جهان World 115
روی Over 116
مدرسه School 117
هنوز Still 118
امتحان Try 119
آخر Last 120
پرسیدن Ask 121
نیاز Need 122
هم Too 123
احساس Feel 124
سه Three 125
دولت State 126
هرگز Never 127
شدن Become 128
میان Between 129
زیاد High 130
واقعا Really 131
چیزی Something 132
بیشترین Most 133
دیگر Another 134
بسیار Much 135
خانواده Family 136
خود Own 137
مرخصی Leave 138
قرار دادن Put 139
قدیمی Old 140
در حین While 141
متوسط Mean 142
نگاه داشتن Keep 143
دانشجو Student 144
چرا Why 145
اجازه Let 146
بزرگ Great 147
همان Same 148
بزرگ Big 149
گروه Group 150
شروع Begin 151
به نظر می رسد Seem 152
کشور Country 153
کمک Help 154
صحبت Talk 155
جایی که Where 156
نوبت Turn 157
مشکل Problem 158
هر Every 159
شروع Start 160
دست Hand 161
قدرت Might 162
امریکایی American 163
نشان Show 164
بخش Part 165
در برابر Against 166
محل Place 167
چنین Such 168
دوباره Again 169
کمی از Few 170
مورد Case 171
هفته Week 172
شرکت Company 173
سیستم System 174
هر Each 175
راست Right 176
برنامه Program 177
شنیدن Hear 178
سوال Question 179
در طی During 180
بازی Play 181
دولت Government 182
دویدن Run 183
کوچک Small 184
شماره Number 185
خاموش Off 186
همیشه Always 187
حرکت Move 188
شب Night 189
زنده Live 190
آقای Mr 191
نقطه Point 192
باور Believe 193
نگه داشتن Hold 194
امروز Today 195
را Bring 196
اتفاق می افتد Happen 197
بعد Next 198
بدون Without 199
قبل از Before 200
بزرگ Large 201
میلیون Million 202
باید Must 203
خانه Home 204
تحت Under 205
اب Water 206
اتاق Room 207
نوشتن Write 208
مادر Mother 209
منطقه Area 210
ملی National 211
پول Money 212
داستان Story 213
جوان Young 214
حقیقت Fact 215
ماه Month 216
مختلف Different 217
خیلی Lot 218
مطالعه Study 219
کتاب Book 220
چشم Eye 221
کار Job 222
کلمه Word 223
اگر چه Though 224
تجارت Business 225
موضوع Issue 226
سمت Side 227
نوع Kind 228
چهار Four 229
سر Head 230
دور از Far 231
سیاه Black 232
طولانی Long 233
هر دو Both 234
کوچک Little 235
خانه House 236
بله Yes 237
پس از Since 238
ارائه Provide 239
سرویس Service 240
در اطراف Around 241
دوست Friend 242
مهم Important 243
پدر Father 244
نشستن Sit 245
دور Away 246
تا Until 247
قدرت Power 248
ساعت Hour 249
بازی Game 250
غالبا Often 251
هنوز Yet 252
خط Line 253
سیاسی Political 254
پایان End 255
در میان Among 256
همیشه Ever 257
ایستادن Stand 258
بد Bad 259
از دست دادن Lose 260
اما However 261
عضو Member 262
پرداخت Pay 263
قانون Law 264
ملاقات Meet 265
اتومبیل Car 266
شهرستان City 267
تقریبا Almost 268
عبارتند از Include 269
ادامه Continue 270
مجموعه Set 271
بعد Later 272
انجمن Community 273
نام Name 274
پنج Five 275
یک بار Once 276
سفید White 277
کمترین Least 278
رئیس جمهور President 279
یاد بگیرند Learn 280
واقعی Real 281
تغییر Change 282
تیم Team 283
دقیقه Minute 284
بهترین Best 285
چند Several 286
فکر Idea 287
بچه Kid 288
بدن Body 289
اطلاعات Information 290
هیچ Nothing 291
پیش Ago 292
رهبری Lead 293
اجتماعی Social 294
فهمیدن Understand 295
چه Whether 296
ساعت Watch 297
با هم Together 298
دنبال کردن Follow 299
پدر یا مادر Parent 300
توقف Stop 301
صورت Face 302
هر چیزی Anything 303
ساختن Create 304
عمومی Public 305
قبلا Already 306
صحبت کردن Speak 307
دیگران Others 308
خواندن Read 309
سطح Level 310
اجازه دادن Allow 311
اضافه کردن Add 312
دفتر Office 313
خرج کردن Spend 314
درب Door 315
سلامت Health 316
شخص Person 317
هنر Art 318
مطمئن Sure 319
جنگ War 320
تاریخ History 321
حزب Party 322
در داخل Within 323
رشد Grow 324
نتیجه Result 325
باز Open 326
صبح Morning 327
راه رفتن Walk 328
دلیل Reason 329
کم Low 330
پیروزی Win 331
پژوهش Research 332
دختر Girl 333
مرد Guy 334
در اوایل Early 335
غذا Food 336
لحظه Moment 337
خود Himself 338
هوا Air 339
معلم Teacher 340
مجبور Force 341
ارائه Offer 342
کافی Enough 343
آموزش و پرورش Education 344
در میان Across 345
اگر چه Although 346
به یاد داشته باشید Remember 347
پا Foot 348
دوم Second 349
پسر Boy 350
شاید Maybe 351
نسبت به Toward 352
قادر Able 353
سن Age 354
سیاست Policy 355
همه چیز Everything 356
عشق Love 357
روند Process 358
موسیقی Music 359
از جمله Including 360
در نظر Consider 361
به نظر می رسد Appear 362
در حقیقت Actually 363
خرید Buy 364
شاید Probably 365
انسانی Human 366
صبر کردن Wait 367
خدمت Serve 368
بازار Market 369
مردن Die 370
ارسال Send 371
انتظار Expect 372
حس Sense 373
ساختن Build 374
ماندن Stay 375
سقوط Fall 376
اوه Oh 377
ملت Nation 378
طرح Plan 379
قطع Cut 380
کالج College 381
علاقه Interest 382
مرگ Death 383
دوره Course 384
کسی Someone 385
تجربه Experience 386
پشت سر Behind 387
رسیدن به Reach 388
محلی Local 389
کشتن Kill 390
شش Six 391
ماندن Remain 392
اثر Effect 393
آره Yeah 394
نشان می دهد Suggest 395
کلاس Class 396
کنترل Control 397
بالا بردن Raise 398
مراقبت Care 399
شاید Perhaps 400
دیر Late 401
سخت Hard 402
رشته Field 403
دیگر Else 404
عبور Pass 405
سابق Former 406
فروختن Sell 407
عمده Major 408
گاهی Sometimes 409
نیاز Require 410
همراه Along 411
توسعه Development 412
خودشان Themselves 413
گزارش Report 414
نقش Role 415
بهتر Better 416
اقتصادی Economic 417
تلاش Effort 418
تصمیم گیری Decide 419
نرخ Rate 420
قوی Strong 421
ممکن Possible 422
قلب Heart 423
دارو Drug 424
رهبر Leader 425
نور Light 426
صدا Voice 427
زن Wife 428
تمام Whole 429
پلیس Police 430
ذهن Mind 431
سرانجام Finally 432
کشیدن Pull 433
برگشت Return 434
رایگان Free 435
نظامی Military 436
قیمت Price 437
کمتر Less 438
مطابق According 439
تصمیم Decision 440
توضیح Explain 441
پسر Son 442
امید Hope 443
توسعه Develop 444
نظر View 445
ارتباط Relationship 446
بردن Carry 447
شهر Town 448
جاده Road 449
راندن Drive 450
بازو Arm 451
TRUE TRUE 452
فدرال Federal 453
شکستن Break 454
تفاوت Difference 455
تشکر Thank 456
گرفتن Receive 457
ارزش Value 458
بین المللی International 459
ساختمان Building 460
اقدام Action 461
کامل Full 462
مدل Model 463
پیوستن Join 464
فصل Season 465
جامعه Society 466
مالیات Tax 467
مدیر Director 468
موقعیت Position 469
نوازنده Player 470
موافقت Agree 471
به خصوص Especially 472
رکورد Record 473
کلنگ Pick 474
پوشیدن Wear 475
مقاله Paper 476
ویژه Special 477
فضا Space 478
زمین Ground 479
فرم Form 480
پشتیبانی Support 481
واقعه Event 482
رسمی Official 483
که Whose 484
ماده Matter 485
هر کس Everyone 486
مرکز Center 487
زن و شوهر Couple 488
محل Site 489
پروژه Project 490
اصابت Hit 491
پایه Base 492
فعالیت Activity 493
ستاره Star 494
جدول Table 495
دادگاه Court 496
محصول Produce 497
خوردن Eat 498
آموزش Teach 499
نفت Oil 500
نیم Half 501
وضعیت Situation 502
ساده Easy 503
هزینه Cost 504
صنعت Industry 505
شکل Figure 506
خیابان Street 507
تصویر Image 508
خود Itself 509
تلفن Phone 510
هر دو Either 511
اطلاعات Data 512
پوشش Cover 513
کاملا Quite 514
عکس Picture 515
روشن Clear 516
عمل Practice 517
قطعه Piece 518
زمین Land 519
اخیر Recent 520
توصیف Describe 521
محصول Product 522
دکتر Doctor 523
دیوار Wall 524
بیمار Patient 525
کارگر Worker 526
اخبار News 527
آزمون Test 528
سینما Movie 529
معین Certain 530
شمال North 531
شخصی Personal 532
بسادگی Simply 533
سوم Third 534
تکنولوژی Technology 535
گرفتن Catch 536
گام Step 537
کودک Baby 538
کامپیوتر Computer 539
نوع Type 540
توجه Attention 541
قرعه کشی Draw 542
فیلم Film 543
جمهوری Republican 544
درخت Tree 545
منبع Source 546
قرمز Red 547
تقریبا Nearly 548
سازمان Organization 549
را انتخاب کنید Choose 550
علت Cause 551
مو Hair 552
قرن Century 553
مدرک Evidence 554
پنجره Window 555
دشوار Difficult 556
گوش دادن Listen 557
بزودی Soon 558
فرهنگ Culture 559
بیلیون Billion 560
شانس Chance 561
برادر Brother 562
انرژی Energy 563
دوره Period 564
تابستان Summer 565
تحقق بخشیدن Realize 566
صد Hundred 567
موجود Available 568
گیاه Plant 569
احتمالا Likely 570
فرصت Opportunity 571
مدت Term 572
کوتاه Short 573
نامه Letter 574
شرط Condition 575
انتخاب Choice 576
تک Single 577
رد Rule 578
دختر Daughter 579
حکومت Administration 580
جنوب South 581
شوهر Husband 582
کنگره Congress 583
طبقه Floor 584
کمپین Campaign 585
ماده Material 586
جمعیت Population 587
اقتصاد Economy 588
پزشکی Medical 589
بیمارستان Hospital 590
کلیسا Church 591
نزدیک Close 592
هزار Thousand 593
خطر Risk 594
جریان Current 595
آتش Fire 596
بعدی Future 597
اشتباه Wrong 598
شامل Involve 599
دفاع Defense 600
هر کس Anyone 601
افزایش Increase 602
امنیت Security 603
بانک Bank 604
خودم Myself 605
قطعا Certainly 606
غرب West 607
ورزش Sport 608
تخته Board 609
به دنبال Seek 610
در هر Per 611
موضوع Subject 612
افسر Officer 613
خصوصی Private 614
استراحت Rest 615
رفتار Behavior 616
برخورد Deal 617
کارایی Performance 618
جنگ Fight 619
پرتاب Throw 620
بالا Top 621
سریعا Quickly 622
گذشته Past 623
هدف Goal 624
بستر Bed 625
نظم Order 626
نویسنده Author 627
پر کردن Fill 628
نشان دادن Represent 629
کانون Focus 630
خارجی Foreign 631
رها کردن Drop 632
خون Blood 633
بر Upon 634
نمایندگی Agency 635
فشار Push 636
طبیعت Nature 637
رنگ Color 638
تازه Recently 639
ذخیره Store 640
کاستن Reduce 641
صدا Sound 642
یادداشت Note 643
خوب Fine 644
نزدیک Near 645
جنبش Movement 646
صفحه Page 647
وارد شدن Enter 648
سهم Share 649
مشترک Common 650
فقیر Poor 651
طبیعی Natural 652
نژاد Race 653
علاقه Concern 654
سلسله Series 655
قابل توجه Significant 656
مشابه Similar 657
داغ Hot 658
زبان Language 659
معمولا Usually 660
پاسخ Response 661
مرده Dead 662
بالا رفتن Rise 663
حیوانی Animal 664
عامل Factor 665
دهه Decade 666
مقاله Article 667
شلیک Shoot 668
شرق East 669
صرفه جویی Save 670
هفت Seven 671
هنرمند Artist 672
صحنه Scene 673
موجودی Stock 674
حرفه ای Career 675
با وجود Despite 676
مرکزی Central 677
هشت Eight 678
بنابر این Thus 679
درمان Treatment 680
خارج از Beyond 681
خوشحال Happy 682
کاملا Exactly 683
محافظت Protect 684
روش Approach 685
دروغ Lie 686
اندازه Size 687
سگ Dog 688
صندوق Fund 689
جدی Serious 690
رخ می دهد Occur 691
رسانه ها Media 692
اماده Ready 693
امضاء Sign 694
فکر Thought 695
فهرست List 696
فرد Individual 697
ساده Simple 698
کیفیت Quality 699
فشار Pressure 700
پذیرفتن Accept 701
پاسخ Answer 702
منابع Resource 703
شناسایی Identify 704
سمت چپ Left 705
جلسه Meeting 706
مشخص کردن Determine 707
آماده Prepare 708
مرض Disease 709
هر چه Whatever 710
موفقیت Success 711
استدلال Argue 712
فنجان Cup 713
ویژه Particularly 714
مقدار Amount 715
توانایی Ability 716
کارکنان Staff 717
شناختن Recognize 718
نشان دادن Indicate 719
شخصیت Character 720
رشد Growth 721
فقدان Loss 722
درجه Degree 723
تعجب Wonder 724
حمله Attack 725
خودش Herself 726
منطقه Region 727
تلویزیون Television 728
جعبه Box 729
تلویزیون TV 730
پرورش Training 731
قشنگ Pretty 732
تجارت Trade 733
انتخاب Election 734
هر کس Everybody 735
فیزیکی Physical 736
غیر روحانی Lay 737
عمومی General 738
احساس Feeling 739
استاندارد Standard 740
لایحه Bill 741
پیام Message 742
شکست Fail 743
خارج از Outside 744
رسیدن Arrive 745
تحلیل Analysis 746
سود Benefit 747
جنسی Sex 748
به جلو Forward 749
وکیل دادگستری Lawyer 750
ارائه Present 751
بخش Section 752
محیطی Environmental 753
شیشه Glass 754
مهارت Skill 755
خواهر Sister 756
PM PM 757
استاد Professor 758
عمل Operation 759
مالی Financial 760
جرم Crime 761
مرحله Stage 762
خوب Ok 763
مقایسه Compare 764
قدرت Authority 765
از دست Miss 766
طرح Design 767
نوع Sort 768
عمل Act 769
ده Ten 770
دانش Knowledge 771
تفنگ Gun 772
ایستگاه Station 773
ابی Blue 774
استراتژی Strategy 775
به وضوح Clearly 776
مورد بحث Discuss 777
در واقع Indeed 778
حقیقت Truth 779
ترانه Song 780
مثال Example 781
دموکراتیک Democratic 782
چک Check 783
محیط Environment 784
پا Leg 785
تاریک Dark 786
مختلف Various 787
بلکه Rather 788
خندیدن Laugh 789
حدس Guess 790
اجرایی Executive 791
ثابت کردن Prove 792
چسبیدن به Hang 793
تمام Entire 794
سنگ Rock 795
فراموش کردن Forget 796
ادعا Claim 797
برداشتن Remove 798
مدیر Manager 799
لذت بردن Enjoy 800
شبکه Network 801
حقوقی Legal 802
مذهبی Religious 803
سرد Cold 804
نهایی Final 805
اصلی Main 806
علم Science 807
سبز Green 808
حافظه Memory 809
کارت Card 810
در بالا Above 811
صندلی Seat 812
سلول Cell 813
ایجاد Establish 814
خوب Nice 815
محاکمه Trial 816
متخصص Expert 817
بهار Spring 818
شرکت Firm 819
عضو حزب دموکرات Democrat 820
رادیو Radio 821
بازدید Visit 822
اداره Management 823
جلوگیری از Avoid 824
تصور کنید Imagine 825
امشب Tonight 826
کلان Huge 827
توپ Ball 828
پایان Finish 829
خودت Yourself 830
نظریه Theory 831
ضربه Impact 832
پاسخ Respond 833
بیانیه Statement 834
نگه داشتن Maintain 835
اتهام Charge 836
محبوب Popular 837
مرسوم Traditional 838
بر روی Onto 839
فاش کردن Reveal 840
جهت Direction 841
سلاح Weapon 842
کارمند Employee 843
فرهنگی Cultural 844
شامل Contain 845
صلح Peace 846
درد Pain 847
اعمال می شود Apply 848
اندازه Measure 849
وسیع Wide 850
تکان دادن Shake 851
پرواز Fly 852
مصاحبه Interview 853
اداره کردن Manage 854
صندلی Chair 855
ماهی Fish 856
خاص Particular 857
دوربین Camera 858
ساختار Structure 859
سیاست Politics 860
انجام دادن Perform 861
ذره Bit 862
وزن Weight 863
ناگهان Suddenly 864
پیدا کردن Discover 865
نامزد Candidate 866
تولید Production 867
درمان Treat 868
سفر Trip 869
شب Evening 870
اثر Affect 871
داخل Inside 872
کنفرانس Conference 873
واحد Unit 874
سبک Style 875
بالغ Adult 876
نگرانی Worry 877
محدوده Range 878
ذکر Mention 879
عمیق Deep 880
لبه Edge 881
خاص Specific 882
نویسنده Writer 883
زحمت Trouble 884
لازم Necessary 885
سراسر Throughout 886
چالش Challenge 887
ترس Fear 888
شانه Shoulder 889
نهاد Institution 890
وسط Middle 891
دریا Sea 892
خواب Dream 893
بار Bar 894
زیبا Beautiful 895
خاصیت Property 896
در عوض Instead 897
بهبود Improve 898
چیز Stuff 899
جزئیات Detail 900
روش Method 901
کسی Somebody 902
مجله Magazine 903
هتل Hotel 904
سرباز Soldier 905
منعکس کردن Reflect 906
سنگین Heavy 907
جنسی Sexual 908
کیسه Bag 909
گرما Heat 910
ازدواج Marriage 911
سخت Tough 912
خواندن Sing 913
سطح Surface 914
هدف Purpose 915
وجود داشته باشد Exist 916
الگو Pattern 917
چه کسی Whom 918
پوست Skin 919
عامل Agent 920
دارنده Owner 921
ماشین Machine 922
گاز Gas 923
پیش Ahead 924
نسل Generation 925
تجاری Commercial 926
ادرس Address 927
سرطان Cancer 928
بخش Item 929
واقعیت Reality 930
مربی Coach 931
خانم Mrs 932
حیاط Yard 933
ضرب Beat 934
خشونت Violence 935
کل Total 936
تمایل Tend 937
سرمایه گذاری Investment 938
گفتگو Discussion 939
انگشت Finger 940
باغ Garden 941
توجه Notice 942
مجموعه Collection 943
مدرن Modern 944
کار Task 945
شریک Partner 946
مثبت Positive 947
مدنی Civil 948
اشپزخانه Kitchen 949
مصرف کننده Consumer 950
عکس Shot 951
بودجه Budget 952
دلخواه Wish 953
نقاشی Painting 954
دانشمند Scientist 955
ایمن Safe 956
موافقت Agreement 957
سرمایه Capital 958
دهان Mouth 959
نه Nor 960
قربانی Victim 961
روزنامه Newspaper 962
تهدید Threat 963
مسئولیت Responsibility 964
لبخند Smile 965
وکیل Attorney 966
نمره Score 967
حساب Account 968
جالب Interesting 969
حضار Audience 970
غنی Rich 971
شام Dinner 972
رای Vote 973
غربی Western 974
ارتباط Relate 975
سفر Travel 976
مناظره Debate 977
جلوگیری از Prevent 978
شهروند Citizen 979
اکثریت Majority 980
هیچ یک None 981
جلو Front 982
متولد Born 983
پذیرفتن Admit 984
ارشد Senior 985
گرفتن Assume 986
باد Wind 987
کلید Key 988
حرفه ای Professional 989
ماموریت Mission 990
سریع Fast 991
تنها Alone 992
مشتری Customer 993
رنج می برند Suffer 994
سخنرانی Speech 995
موفق Successful 996
انتخاب Option 997
شرکت کننده Participant 998
جنوبی Southern 999
تازه Fresh 1000
سرانجام Eventually 1001
جنگل Forest 1002
تصویری Video 1003
جهانی Global 1004
مجلس سنا Senate 1005
اصلاحات Reform 1006
دسترسی Access 1007
رستوران Restaurant 1008
قاضی Judge 1009
چاپ Publish 1010
ارتباط Relation 1011
آزاد Release 1012
پرنده Bird 1013
نظر Opinion 1014
اعتبار Credit 1015
بحرانی Critical 1016
گوشه Corner 1017
علاقمند Concerned 1018
یاد Recall 1019
نسخه Version 1020
از روی تعجب و یا ترس نگاه کردن Stare 1021
ایمنی Safety 1022
موثر Effective 1023
همسایگی Neighborhood 1024
اصلی Original 1025
دسته Troop 1026
درامد Income 1027
مستقیما Directly 1028
صدمه Hurt 1029
گونه Species 1030
بلافاصله Immediately 1031
مسیر Track 1032
اساسی Basic 1033
اعتصاب Strike 1034
آسمان Sky 1035
ازادی Freedom 1036
کاملا Absolutely 1037
هواپیما Plane 1038
هیچ کس Nobody 1039
رسیدن Achieve 1040
هدف Object 1041
گرایش Attitude 1042
کار Labor 1043
اشاره Refer 1044
مفهوم Concept 1045
مشتری Client 1046
قوی Powerful 1047
کامل Perfect 1048
نه نفر Nine 1049
از این رو Therefore 1050
رفتار Conduct 1051
اعلام Announce 1052
گفتگو Conversation 1053
بررسی Examine 1054
لمس Touch 1055
لطفا Please 1056
حضور Attend 1057
به طور کامل Completely 1058
تنوع Variety 1059
خواب Sleep 1060
گرفتار Involved 1061
تحقیق Investigation 1062
اتمی Nuclear 1063
پژوهشگر Researcher 1064
فشار Press 1065
تضاد Conflict 1066
روح Spirit 1067
جایگزین کردن Replace 1068
انگلیسی British 1069
تشویق Encourage 1070
استدلال Argument 1071
اردوگاه Camp 1072
مغز Brain 1073
خصیصه Feature 1074
بعد از ظهر Afternoon 1075
قبل از ظهر AM 1076
اخر هفته Weekend 1077
دوجین Dozen 1078
احتمال Possibility 1079
بیمه Insurance 1080
بخش Department 1081
نبرد Battle 1082
شروع Beginning 1083
تاریخ Date 1084
عموما Generally 1085
افریقایی African 1086
متاسف Sorry 1087
بحران Crisis 1088
کامل Complete 1089
پنکه Fan 1090
چوب Stick 1091
تعریف Define 1092
به آسانی Easily 1093
سوراخ Hole 1094
عنصر Element 1095
دید Vision 1096
وضعیت Status 1097
طبیعی Normal 1098
چینی Chinese 1099
کشتی Ship 1100
راه حل Solution 1101
سنگ Stone 1102
به آرامی Slowly 1103
مقیاس Scale 1104
دانشگاه University 1105
معرفی Introduce 1106
راننده Driver 1107
کوشش Attempt 1108
پارک Park 1109
نقطه Spot 1110
عدم Lack 1111
یخ Ice 1112
قایق Boat 1113
نوشیدن Drink 1114
خورشید Sun 1115
فاصله Distance 1116
چوب Wood 1117
دسته Handle 1118
کامیون Truck 1119
کوه Mountain 1120
بررسی Survey 1121
مفروض Supposed 1122
سنت Tradition 1123
زمستان Winter 1124
دهکده Village 1125
شوروی Soviet 1126
رد کردن Refuse 1127
فروش Sales 1128
چرخش Roll 1129
ارتباط Communication 1130
پرده Screen 1131
سود Gain 1132
اقامت Resident 1133
پنهان کردن Hide 1134
طلا Gold 1135
باشگاه Club 1136
مزرعه Farm 1137
پتانسیل Potential 1138
اروپایی European 1139
حضور Presence 1140
مستقل Independent 1141
ناحیه District 1142
شکل Shape 1143
خواننده Reader 1144
خانم Ms 1145
قرارداد Contract 1146
جمعیت Crowd 1147
مسیحی Christian 1148
سریع السیر Express 1149
اپارتمان Apartment 1150
حاضر Willing 1151
استحکام Strength 1152
قبلی Previous 1153
باند Band 1154
بدیهی است Obviously 1155
اسب Horse 1156
علاقمند Interested 1157
هدف Target 1158
زندان Prison 1159
سوار شدن Ride 1160
نگهبان Guard 1161
قوانین و مقررات Terms 1162
تقاضا Demand 1163
خبرنگار Reporter 1164
ارائه Deliver 1165
متن Text 1166
ابزار Tool 1167
وحشی Wild 1168
وسیله نقلیه Vehicle 1169
مشاهده Observe 1170
پرواز Flight 1171
امکان Facility 1172
درک Understanding 1173
متوسط Average 1174
پدیدار شدن Emerge 1175
مزیت Advantage 1176
سریع Quick 1177
رهبری Leadership 1178
کسب درآمد Earn 1179
پوند Pound 1180
اساس Basis 1181
روشن Bright 1182
عمل Operate 1183
مهمان Guest 1184
نمونه Sample 1185
کمک Contribute 1186
کوچک Tiny 1187
مسدود کردن Block 1188
حفاظت Protection 1189
واریز Settle 1190
خوراک Feed 1191
جمع کردن Collect 1192
اضافی Additional 1193
خیلی Highly 1194
هویت Identity 1195
عنوان Title 1196
غالبا Mostly 1197
درس Lesson 1198
ایمان Faith 1199
رودخانه River 1200
ترویج Promote 1201
زندگی Living 1202
شمار Count 1203
مگر Unless 1204
ازدواج کردن Marry 1205
فردا Tomorrow 1206
تکنیک Technique 1207
مسیر Path 1208
گوش Ear 1209
فروشگاه Shop 1210
مردم Folk 1211
اصل Principle 1212
زنده ماندن Survive 1213
بلند کردن Lift 1214
مرز Border 1215
رقابت Competition 1216
پرش Jump 1217
جمع کردن Gather 1218
محدود کردن Limit 1219
مناسب Fit 1220
گریه Cry 1221
تجهیزات Equipment 1222
با ارزش Worth 1223
وابسته Associate 1224
نقاد Critic 1225
گرم Warm 1226
منظر Aspect 1227
اصرار Insist 1228
شکست Failure 1229
سالیانه Annual 1230
زبان فرانسه French 1231
کریسمس Christmas 1232
توضیح Comment 1233
مسئولیت Responsible 1234
امر Affair 1235
روش Procedure 1236
منظم Regular 1237
گسترش Spread 1238
رئیس Chairman 1239
بازی بیس بال Baseball 1240
نرم Soft 1241
چشم پوشی از Ignore 1242
تخم مرغ Egg 1243
باور Belief 1244
نشان دادن Demonstrate 1245
کسی Anybody 1246
قتل Murder 1247
هدیه Gift 1248
دین Religion 1249
بازبینی Review 1250
ویرایشگر Editor 1251
تعامل با Engage 1252
قهوه Coffee 1253
سند Document 1254
سرعت Speed 1255
صلیب Cross 1256
نفوذ Influence 1257
در هر صورت Anyway 1258
تهدید Threaten 1259
ارتکاب Commit 1260
زن Female 1261
جوانان Youth 1262
موج Wave 1263
ترسیده Afraid 1264
ربع Quarter 1265
زمینه Background 1266
محلی Native 1267
پهن Broad 1268
شگفت انگیز Wonderful 1269
رد کردن Deny 1270
ظاهرا Apparently 1271
کمی Slightly 1272
واکنش Reaction 1273
دو برابر Twice 1274
دادخواست Suit 1275
چشم انداز Perspective 1276
در حال رشد Growing 1277
فوت Blow 1278
ساخت Construction 1279
هوش Intelligence 1280
از بین بردن Destroy 1281
پختن Cook 1282
ارتباط Connection 1283
سوختگی Burn 1284
کفش Shoe 1285
درجه Grade 1286
زمینه Context 1287
کمیسیون Committee 1288
هی Hey 1289
اشتباه Mistake 1290
محل Location 1291
لباس Clothes 1292
هندی Indian 1293
ساکت Quiet 1294
لباس Dress 1295
وعده Promise 1296
مطلع Aware 1297
همسایه Neighbor 1298
تابع Function 1299
استخوان Bone 1300
فعال Active 1301
گسترش Extend 1302
رئیس Chief 1303
ترکیب کردن Combine 1304
شراب Wine 1305
در زیر Below 1306
سرد Cool 1307
رای دهنده Voter 1308
یادگیری Learning 1309
اتوبوس Bus 1310
جهنم Hell 1311
خطر ناک Dangerous 1312
یادآوری Remind 1313
اخلاقی Moral 1314
متحد United 1315
رده Category 1316
نسبتا Relatively 1317
پیروزی Victory 1318
دانشگاهی Academic 1319
اینترنت Internet 1320
سالم Healthy 1321
منفی Negative 1322
متعاقب Following 1323
تاریخی Historical 1324
پزشکی Medicine 1325
سفر Tour 1326
بستگی دارد Depend 1327
عکس Photo 1328
کشف Finding 1329
گرفتن Grab 1330
مستقیم Direct 1331
کلاس درس Classroom 1332
تماس Contact 1333
عدالت Justice 1334
شرکت کردن Participate 1335
روزانه Daily 1336
منصفانه Fair 1337
جفت Pair 1338
معروف Famous 1339
ورزش Exercise 1340
زانو Knee 1341
گل Flower 1342
نوار Tape 1343
اجاره Hire 1344
مانوس Familiar 1345
مناسب Appropriate 1346
عرضه Supply 1347
کاملا Fully 1348
بازیگر Actor 1349
تولد Birth 1350
جستجو Search 1351
کراوات Tie 1352
دموکراسی Democracy 1353
شرقی Eastern 1354
اولیه Primary 1355
دیروز Yesterday 1356
دایره Circle 1357
دستگاه Device 1358
پیشرفت Progress 1359
پایین Bottom 1360
جزیره Island 1361
مبادله Exchange 1362
تمیز کردن Clean 1363
کارگاه Studio 1364
قطار Train 1365
خانم Lady 1366
همکار Colleague 1367
کاربرد Application 1368
گردن Neck 1369
خم Lean 1370
خسارت Damage 1371
پلاستیک Plastic 1372
بلند Tall 1373
صفحه Plate 1374
نفرت Hate 1375
وگرنه Otherwise 1376
نوشته Writing 1377
مردانه Male 1378
زنده Alive 1379
بیان Expression 1380
فوتبال Football 1381
قصد Intend 1382
جوجه Chicken 1383
ارتش Army 1384
سوء استفاده Abuse 1385
تئاتر Theater 1386
بسته Shut 1387
نقشه Map 1388
اضافی Extra 1389
جلسه Session 1390
خطر Danger 1391
خوش آمد Welcome 1392
خانگی Domestic 1393
بسیار Lots 1394
ادبیات Literature 1395
باران Rain 1396
میل Desire 1397
ارزیابی Assessment 1398
صدمه Injury 1399
احترام Respect 1400
شمالی Northern 1401
سرتکان دادن Nod 1402
رنگ Paint 1403
سوخت Fuel 1404
برگ Leaf 1405
خشک Dry 1406
روسی Russian 1407
دستور العمل Instruction 1408
استخر Pool 1409
بالا رفتن Climb 1410
شیرین Sweet 1411
موتور Engine 1412
چهارم Fourth 1413
نمک Salt 1414
گسترش Expand 1415
اهمیت Importance 1416
فلز Metal 1417
چربی Fat 1418
بلیط Ticket 1419
نرمافزار Software 1420
ناپدید شدن Disappear 1421
شرکت ها Corporate 1422
عجیب Strange 1423
لب Lip 1424
مطالعه Reading 1425
شهری Urban 1426
روانی Mental 1427
به طور فزاینده Increasingly 1428
ناهار Lunch 1429
آموزشی Educational 1430
یک جایی Somewhere 1431
کشاورز Farmer 1432
قند Sugar 1433
سیاره Planet 1434
محبوب Favorite 1435
اکتشاف کردن Explore 1436
گرفتن Obtain 1437
دشمن Enemy 1438
بزرگترین Greatest 1439
پیچیده Complex 1440
احاطه Surround 1441
ورزشکار Athlete 1442
دعوت کردن Invite 1443
تکرار Repeat 1444
بدقت Carefully 1445
روح Soul 1446
علمی Scientific 1447
غیر ممکن Impossible 1448
تابلو Panel 1449
معنی Meaning 1450
مادر Mom 1451
متاهل Married 1452
سند Instrument 1453
پیش بینی Predict 1454
هوا Weather 1455
ریاست جمهوری Presidential 1456
عاطفی Emotional 1457
تعهد Commitment 1458
عالی Supreme 1459
تحمل Bear 1460
جیب Pocket 1461
نازک Thin 1462
درجه حرارت Temperature 1463
تعجب Surprise 1464
رای Poll 1465
پیشنهاد Proposal 1466
نتیجه Consequence 1467
نفس Breath 1468
نظر Sight 1469
تعادل Balance 1470
اتخاذ Adopt 1471
اقلیت Minority 1472
مستقیم Straight 1473
اتصال Connect 1474
کار می کند Works 1475
آموزش Teaching 1476
تعلق Belong 1477
کمک Aid 1478
نصیحت Advice 1479
خوب Okay 1480
عکس Photograph 1481
خالی Empty 1482
منطقهای Regional 1483
دنباله Trail 1484
رمان Novel 1485
قانون Code 1486
بطریقی Somehow 1487
سازمان دادن Organize 1488
هیئت منصفه Jury 1489
پستان Breast 1490
عراقی Iraqi 1491
اذعان Acknowledge 1492
موضوع Theme 1493
طوفان Storm 1494
اتحادیه Union 1495
میز Desk 1496
تشکر Thanks 1497
میوه Fruit 1498
گران Expensive 1499
زرد Yellow 1500
نتیجه Conclusion 1501
نخست Prime 1502
سایه Shadow 1503
مبارزه Struggle 1504
نتیجه گیری Conclude 1505
روانکاو Analyst 1506
رقص Dance 1507
تنظیم Regulation 1508
وجود Being 1509
حلقه Ring 1510
تا حد زیادی Largely 1511
تغییر Shift 1512
درامد Revenue 1513
علامت Mark 1514
قرار دادن Locate 1515
شهرستان County 1516
ظاهر Appearance 1517
بسته Package 1518
مشکل Difficulty 1519
پل Bridge 1520
توصیه Recommend 1521
واضح Obvious 1522
بطور اساسی Basically 1523
     
تولید Generate 1525
دیگر Anymore 1526
پیشنهاد Propose 1527
تفکر Thinking 1528
احتمالا Possibly 1529
گرایش Trend 1530
مهمان Visitor 1531
وام Loan 1532
در حال حاضر Currently 1533
راحت Comfortable 1534
سرمایه گذار Investor 1535
سود Profit 1536
خشمگین Angry 1537
خدمه Crew 1538
تصادف Accident 1539
غذا Meal 1540
شنوایی Hearing 1541
ترافیک Traffic 1542
عضله Muscle 1543
مفهوم Notion 1544
گرفتن Capture 1545
ترجیح می دهم Prefer 1546
صادقانه Truly 1547
زمین Earth 1548
ژاپنی Japanese 1549
قفسه سینه Chest 1550
ضخیم Thick 1551
پول نقد Cash 1552
موزه Museum 1553
زیبایی Beauty 1554
اورژانس Emergency 1555
منحصر به فرد Unique 1556
داخلی Internal 1557
قومی Ethnic 1558
پیوند Link 1559
فشار Stress 1560
مقدار Content 1561
را انتخاب کنید Select 1562
ریشه Root 1563
بینی Nose 1564
اعلام Declare 1565
قدردانی Appreciate 1566
واقعی Actual 1567
بطری Bottle 1568
به سختی Hardly 1569
زمینه Setting 1570
انداختن Launch 1571
پرونده File 1572
بیمار Sick 1573
نتیجه Outcome 1574
آگهی Ad 1575
دفاع Defend 1576
وظیفه Duty 1577
ورق Sheet 1578
باید Ought 1579
اطمینان از Ensure 1580
کاتولیک Catholic 1581
خیلی Extremely 1582
حد Extent 1583
جزء Component 1584
مخلوط Mix 1585
تنها Alone 1586
کند Slow 1587
کنتراست Contrast 1588
منطقه Zone 1589
بیداری Wake 1590
فرودگاه Airport 1591
قهوهای Brown 1592
پیراهن Shirt 1593
خلبان Pilot 1594
هشدار دادن Warn 1595
در نهایت Ultimately 1596
گربه Cat 1597
سهم Contribution 1598
ظرفیت Capacity 1599
خودمان Ourselves 1600
املاک Estate 1601
راهنمایی Guide 1602
چگونگی Circumstance 1603
برف Snow 1604
انگلیسی English 1605
سیاستمدار Politician 1606
سرقت Steal 1607
دنبال کردن Pursue 1608
لغزش Slip 1609
در صد Percentage 1610
گوشت Meat 1611
خنده دار Funny 1612
هیچ یک Neither 1613
خاک Soil 1614
عمل جراحی Surgery 1615
اصلاح Correct 1616
یهودی Jewish 1617
سرزنش Blame 1618
تخمین Estimate 1619
ناشی از Due 1620
بازی بسکتبال Basketball 1621
گلف Golf 1622
بررسی Investigate 1623
دیوانه Crazy 1624
به طور قابل توجهی Significantly 1625
زنجیر Chain 1626
شاخه Branch 1627
ترکیب Combination 1628
غالبا Frequently 1629
فرماندار Governor 1630
تسکین Relief 1631
کاربر User 1632
پدر Dad 1633
پا زدن Kick 1634
روش Manner 1635
کهن Ancient 1636
سکوت Silence 1637
رتبه Rating 1638
طلایی Golden 1639
حرکت Motion 1640
آلمانی German 1641
جنس Gender 1642
حل کردن Solve 1643
پرداخت Fee 1644
چشم انداز Landscape 1645
مورد استفاده قرار Used 1646
کاسه Bowl 1647
برابر Equal 1648
جلو Forth 1649
قاب Frame 1650
نوعی Typical 1651
جز Except 1652
محافظه کار Conservative 1653
حذف Eliminate 1654
میزبان Host 1655
سالن Hall 1656
اعتماد Trust 1657
اقیانوس Ocean 1658
ردیف Row 1659
تولید کننده Producer 1660
استطاعت Afford 1661
در ضمن Meanwhile 1662
رژیم Regime 1663
تقسیم Division 1664
تایید Confirm 1665
تعمیر Fix 1666
استیناف Appeal 1667
اینه Mirror 1668
دندان Tooth 1669
زرنگ Smart 1670
طول Length 1671
کاملا Entirely 1672
تکیه Rely 1673
موضوع Topic 1674
شکایت Complain 1675
متغیر Variable 1676
تلفن Telephone 1677
ادراک Perception 1678
جذب Attract 1679
اعتماد Confidence 1680
اطاق خواب Bedroom 1681
مخفی Secret 1682
بدهی Debt 1683
نادر Rare 1684
مخزن Tank 1685
پرستار Nurse 1686
پوشش Coverage 1687
مخالفت Opposition 1688
گذشته از Aside 1689
هر جا Anywhere 1690
اوراق قرضه Bond 1691
لذت Pleasure 1692
استاد Master 1693
عصر Era 1694
نیاز Requirement 1695
سرگرمی Fun 1696
انتظار Expectation 1697
بال Wing 1698
جداگانه Separate 1699
قدری Somewhat 1700
ریختن Pour 1701
بهم زدن Stir 1702
داوری Judgment 1703
آبجو Beer 1704
ارجاع Reference 1705
پارگی Tear 1706
شک Doubt 1707
اعطای Grant 1708
به طور جدی Seriously 1709
وزیر Minister 1710
کاملا Totally 1711
قهرمان Hero 1712
صنعتی Industrial 1713
ابر Cloud 1714
بسط Stretch 1715
برنده Winner 1716
حجم Volume 1717
دانه Seed 1718
متعجب Surprised 1719
روش Fashion 1720
فلفل Pepper 1721
مشغول Busy 1722
مداخله Intervention 1723
کپی Copy 1724
نوک Tip 1725
ارزان Cheap 1726
هدف Aim 1727
گفتن Cite 1728
رفاه Welfare 1729
سبزی Vegetable 1730
خاکستری Gray 1731
ظرف Dish 1732
ساحل Beach 1733
بهبود Improvement 1734
در همه جا Everywhere 1735
افتتاح Opening 1736
به طور کلی Overall 1737
تقسیم کردن Divide 1738
اول Initial 1739
وحشتناک Terrible 1740
مخالفت Oppose 1741
معاصر Contemporary 1742
مسیر Route 1743
چندگانه Multiple 1744
ضروری Essential 1745
اتحادیه League 1746
جنایی Criminal 1747
دقیق Careful 1748
هسته Core 1749
بالا Upper 1750
حمله Rush 1751
لزوما Necessarily 1752
به طور خاص Specifically 1753
خسته Tired 1754
شغل Employ 1755
روز تعطیل Holiday 1756
وسیع Vast 1757
حل Resolution 1758
خانواده Household 1759
کمتر Fewer 1760
سقط جنین Abortion 1761
جدا Apart 1762
شاهد Witness 1763
مسابقه Match 1764
به سختی Barely 1765
بخش Sector 1766
نماینده Representative 1767
در زیر Beneath 1768
در کنار Beside 1769
حادثه Incident 1770
محدود Limited 1771
مغرور Proud 1772
جریان Flow 1773
اعضای هیات علمی Faculty 1774
افزایش یافته Increased 1775
اتلاف Waste 1776
تنها Merely 1777
جرم Mass 1778
تاکید Emphasize 1779
تجربه Experiment 1780
قطعا Definitely 1781
بمب Bomb 1782
عظیم Enormous 1783
لحن Tone 1784
لیبرال Liberal 1785
عظیم Massive 1786
مهندس Engineer 1787
چرخ Wheel 1788
کاهش Decline 1789
سرمایه گذاری Invest 1790
کابل Cable 1791
طرف Towards 1792
افشای Expose 1793
روستایی Rural 1794
ایدز AIDS 1795
یهودی Jew 1796
باریک Narrow 1797
کرم Cream 1798
دبیر Secretary 1799
دروازه Gate 1800
جامد Solid 1801
تپه Hill 1802
به طور معمول Typically 1803
سر و صدا Noise 1804
چمن Grass 1805
متاسفانه Unfortunately 1806
کلاه Hat 1807
قانون Legislation 1808
موفق شدن Succeed 1809
جشن گرفتن Celebrate 1810
موفقیت Achievement 1811
ماهیگیری Fishing 1812
متهم کردن Accuse 1813
مفید Useful 1814
رد کردن Reject 1815
استعداد Talent 1816
طعم Taste 1817
مشخصه Characteristic 1818
شیر Milk 1819
فرار Escape 1820
قالب Cast 1821
جمله Sentence 1822
غیر عادی Unusual 1823
نزدیک Closely 1824
متقاعد کردن Convince 1825
ارتفاع Height 1826
پزشک Physician 1827
ارزیابی Assess 1828
فراوان Plenty 1829
تقریبا Virtually 1830
اضافه Addition 1831
تیز Sharp 1832
خالق Creative 1833
کاهش Lower 1834
تایید Approve 1835
توضیح Explanation 1836
همجنسگرا Gay 1837
دانشگاه Campus 1838
مناسب Proper 1839
گناهکار Guilty 1840
دست آوردن Acquire 1841
رقابت کردن Compete 1842
فنی Technical 1843
بعلاوه Plus 1844
مهاجر Immigrant 1845
ضعیف Weak 1846
غیر قانونی Illegal 1847
سلام Hi 1848
دیگر Alternative 1849
فعل و انفعال Interaction 1850
ستون Column 1851
شخصیت Personality 1852
سیگنال Signal 1853
برنامه تحصیلی Curriculum 1854
افتخار Honor 1855
مسافر Passenger 1856
کمک Assistance 1857
برای همیشه Forever 1858
نظر Regard 1859
اسرائیل Israeli 1860
انجمن Association 1861
بیست Twenty 1862
بد گویی کردن از Knock 1863
بسته بندی Wrap 1864
ازمایشگاه Lab 1865
نمایش Display 1866
انتقاد Criticism 1867
دارایی Asset 1868
افسردگی Depression 1869
روحانی Spiritual 1870
موسیقی Musical 1871
روزنامه نگار Journalist 1872
نماز Prayer 1873
مشکوک Suspect 1874
محقق Scholar 1875
هشدار Warning 1876
اقلیم Climate 1877
پنیر Cheese 1878
مشاهده Observation 1879
کودکی Childhood 1880
پرداخت Payment 1881
آقا Sir 1882
اجازه Permit 1883
سیگار Cigarette 1884
تعریف Definition 1885
اولویت Priority 1886
نان Bread 1887
ایجاد Creation 1888
فارغ التحصیل Graduate 1889
درخواست Request 1890
هیجانی Emotion 1891
فریاد Scream 1892
نمایشی Dramatic 1893
جهان Universe 1894
شکاف Gap 1895
عالی Excellent 1896
عمیقا Deeply 1897
مدعی Prosecutor 1898
خوش شانس Lucky 1899
کشیدن Drag 1900
شرکت هواپیمایی Airline 1901
کتابخانه Library 1902
دستور کار Agenda 1903
بهبود یافتن Recover 1904
کارخانه Factory 1905
انتخاب Selection 1906
در درجه اول Primarily 1907
سقف Roof 1908
ناتوان Unable 1909
هزینه Expense 1910
ابتکار Initiative 1911
غذا Diet 1912
بازداشت Arrest 1913
بودجه Funding 1914
درمان Therapy 1915
شستن Wash 1916
برنامه Schedule 1917
غمگین Sad 1918
مختصر Brief 1919
مسکن Housing 1920
پست Post 1921
خرید Purchase 1922
موجود Existing 1923
فولاد Steel 1924
راجع به Regarding 1925
فریاد Shout 1926
باقی مانده Remaining 1927
بصری Visual 1928
منصفانه Fairly 1929
تراشه Chip 1930
شدید Violent 1931
خاموش Silent 1932
فرض کنید Suppose 1933
خود Self 1934
دوچرخه Bike 1935
چای Tea 1936
درک کردن Perceive 1937
مقایسه Comparison 1938
توافق Settlement 1939
لایه Layer 1940
برنامه ریزی Planning 1941
تعریف Description 1942
لغزش Slide 1943
به طور گسترده ای Widely 1944
عروسی Wedding 1945
اطلاع دادن Inform 1946
بخش Portion 1947
قلمرو Territory 1948
فوری Immediate 1949
حریف Opponent 1950
رها کردن Abandon 1951
دریاچه Lake 1952
تبدیل کردن Transform 1953
تنش Tension 1954
برجسته Leading 1955
زحمت دادن Bother 1956
شامل Consist 1957
الکل Alcohol 1958
قادر ساختن Enable 1959
خم Bend 1960
پس انداز Saving 1961
بیابان Desert 1962
باید Shall 1963
خطا Error 1964
پلیس Cop 1965
عرب Arab 1966
دو برابر Double 1967
شن Sand 1968
اسپانیایی Spanish 1969
چاپ Print 1970
شکارگاه Preserve 1971
عبور Passage 1972
رسمی Formal 1973
انتقال Transition 1974
وجود Existence 1975
البوم Album 1976
مشارکت Participation 1977
ترتیب دادن Arrange 1978
جو Atmosphere 1979
مشترک Joint 1980
پاسخ Reply 1981
چرخه Cycle 1982
مقابل Opposite 1983
قفل Lock 1984
سزاوار Deserve 1985
استوار Consistent 1986
مقاومت Resistance 1987
کشف Discovery 1988
ارائه Exposure 1989
ژست گرفتن Pose 1990
جریان Stream 1991
فروش Sale 1992
گلدان Pot 1993
بزرگ Grand 1994
مال من Mine 1995
سلام Hello 1996
ائتلاف Coalition 1997
داستان Tale 1998
چاقو Knife 1999
تصمیم Resolve 2000
نژادی Racial 2001
فاز Phase 2002
شوخی Joke 2003
کت Coat 2004
مکزیکی Mexican 2005
علامت Symptom 2006
سازنده Manufacturer 2007
فلسفه Philosophy 2008
سیب زمینی Potato 2009
پایه Foundation 2010
نقل قول کردن Quote 2011
آنلاین Online 2012
مذاکره Negotiation 2013
مصرانه از Urge 2014
فرصت Occasion 2015
گرد و خاک Dust 2016
نفس کشیدن Breathe 2017
منتخب Elect 2018
محقق Investigator 2019
ژاکت Jacket 2020
خوشحال Glad 2021
معمولی Ordinary 2022
کاهش Reduction 2023
بندرت Rarely 2024
بسته Pack 2025
خود کشی Suicide 2026
متعدد Numerous 2027
ماده Substance 2028
نظم Discipline 2029
در جای دیگر Elsewhere 2030
اتو Iron 2031
عملی Practical 2032
علاوه بر این Moreover 2033
شور Passion 2034
داوطلب Volunteer 2035
انجام Implement 2036
اساسا Essentially 2037
ژن Gene 2038
اجرای Enforcement 2039
انتظار Vs 2040
رب Sauce 2041
استقلال Independence 2042
بازار یابی Marketing 2043
کشیش Priest 2044
شگفت انگیز Amazing 2045
شدید Intense 2046
پیشرفت Advance 2047
کارفرما Employer 2048
تکان Shock 2049
الهام بخشیدن Inspire 2050
تنظیم کردن Adjust 2051
بازنشسته Retire 2052
قابل رویت Visible 2053
بوسه Kiss 2054
بیماری Illness 2055
کلاه Cap 2056
عادت Habit 2057
رقابتی Competitive 2058
آبمیوه Juice 2059
مربوط به کنگره Congressional 2060
درگیری Involvement 2061
تسلط Dominate 2062
سابقا Previously 2063
هر زمان که Whenever 2064
انتقال Transfer 2065
تجزیه و تحلیل Analyze 2066
ضمیمه کردن Attach 2067
فاجعه Disaster 2068
پارکینگ Parking 2069
چشم انداز Prospect 2070
رئیس Boss 2071
شکایت Complaint 2072
قهرمانی Championship 2073
اساسی Fundamental 2074
شدید Severe 2075
بالا بردن Enhance 2076
راز Mystery 2077
تحمیل کردن Impose 2078
فقر Poverty 2079
ورود Entry 2080
صرف Spending 2081
پادشاه King 2082
ارزیابی Evaluate 2083
نماد Symbol 2084
سازنده Maker 2085
حالت Mood 2086
انجام دادن Accomplish 2087
تاکید Emphasis 2088
نشان دادن Illustrate 2089
بوت Boot 2090
نظارت بر Monitor 2091
آسیایی Asian 2092
سرگرمی Entertainment 2093
لوبیا Bean 2094
ارزیابی Evaluation 2095
موجود Creature 2096
فرمانده Commander 2097
دیجیتال Digital 2098
ترتیب Arrangement 2099
متمرکز کردن Concentrate 2100
معمول Usual 2101
خشم Anger 2102
روانی Psychological 2103
به شدت Heavily 2104
قله Peak 2105
تقریبا Approximately 2106
افزایش Increasing 2107
اختلال Disorder 2108
موشک Missile 2109
به همان اندازه Equally 2110
متفاوت باشد Vary 2111
سیم Wire 2112
دور Round 2113
توزیع Distribution 2114
حمل و نقل Transportation 2115
مقدس Holy 2116
دوقلو Twin 2117
فرمان Command 2118
کمیسیون Commission 2119
تفسیر Interpretation 2120
صبحانه Breakfast 2121
قویا Strongly 2122
مهندسی Engineering 2123
شانس Luck 2124
#NAME? S 2125
ثابت Constant 2126
درمانگاه Clinic 2127
کهنه سرباز Veteran 2128
بو Smell 2129
قاشق سوپخوری Tablespoon 2130
توانا Capable 2131
عصبی Nervous 2132
توریست Tourist 2133
پرتاب Toss 2134
بسیار سخت Crucial 2135
دفن کردن Bury 2136
دعا کردن Pray 2137
گوجه فرنگی Tomato 2138
استثنا Exception 2139
کره Butter 2140
کمبود Deficit 2141
حمام Bathroom 2142
هدف Objective 2143
الکترونیکی Electronic 2144
دوست Ally 2145
سفر Journey 2146
شهرت Reputation 2147
مخلوط Mixture 2148
مسلما Surely 2149
برج Tower 2150
دود Smoke 2151
روبرو شدن با Confront 2152
خالص Pure 2153
نگاه Glance 2154
بعد Dimension 2155
اسباب بازی Toy 2156
زندانی Prisoner 2157
شخص Fellow 2158
صاف Smooth 2159
نزدیک Nearby 2160
همکار Peer 2161
طراح Designer 2162
پرسنل Personnel 2163
مربی Educator 2164
نسبی Relative 2165
مهاجرت Immigration 2166
کمربند Belt 2167
قاشق چای خوری Teaspoon 2168
جشن تولد Birthday 2169
مفهوم Implication 2170
کاملا Perfectly 2171
ساحل Coast 2172
حامی Supporter 2173
همراهی کردن Accompany 2174
نقره Silver 2175
نوجوان Teenager 2176
به رسمیت شناختن Recognition 2177
بازنشستگی Retirement 2178
پرچم Flag 2179
بهبود Recovery 2180
نجوا Whisper 2181
آقا Gentleman 2182
ذرت Corn 2183
ماه Moon 2184
داخلی Inner 2185
تازهتر Junior 2186
گلو Throat 2187
حقوق Salary 2188
نوسان Swing 2189
مشاهده کننده Observer 2190
انتشار Publication 2191
محصول Crop 2192
حفاری Dig 2193
دائمی Permanent 2194
پدیده Phenomenon 2195
اضطراب Anxiety 2196
برخلاف Unlike 2197
مرطوب Wet 2198
عینا Literally 2199
مقاومت در برابر Resist 2200
قرارداد Convention 2201
پذیرفتن Embrace 2202
کمک کردن Assist 2203
نمایشگاه Exhibition 2204
ساختن Construct 2205
بیننده Viewer 2206
ماهی تابه Pan 2207
مشاور Consultant 2208
مدیر Administrator 2209
گاه و بیگاه Occasionally 2210
شهردار Mayor 2211
توجه Consideration 2212
مدیر عامل شرکت CEO 2213
ایمن Secure 2214
رنگ صورتی Pink 2215
جفتک انداختن Buck 2216
تاریخی Historic 2217
شعر Poem 2218
مادر بزرگ Grandmother 2219
اتصال Bind 2220
پنجم Fifth 2221
به طور مداوم Constantly 2222
سرمایه گذاری Enterprise 2223
به نفع Favor 2224
تست Testing 2225
معده Stomach 2226
ظاهر Apparent 2227
وزن کردن Weigh 2228
نصب کردن Install 2229
حساس Sensitive 2230
پیشنهاد Suggestion 2231
پست Mail 2232
دستور العمل Recipe 2233
معقول Reasonable 2234
تهیه Preparation 2235
چوبی Wooden 2236
ابتدایی Elementary 2237
کنسرت Concert 2238
مهاجم Aggressive 2239
FALSE FALSE 2240
قصد Intention 2241
کانال Channel 2242
بی نهایت Extreme 2243
لوله Tube 2244
رسم Drawing 2245
پروتئین Protein 2246
ترک Quit 2247
فقدان Absence 2248
لاتین Latin 2249
سریعا Rapidly 2250
زندان Jail 2251
تنوع Diversity 2252
صادق Honest 2253
فلسطینی Palestinian 2254
سرعت Pace 2255
استخدام Employment 2256
گوینده Speaker 2257
احساس Impression 2258
مقاله Essay 2259
پاسخ دهنده Respondent 2260
غول Giant 2261
کیک Cake 2262
مورخ Historian 2263
مذاکره کردن Negotiate 2264
بازگرداندن Restore 2265
قابل توجه Substantial 2266
پاپ Pop 2267
متخصص Specialist 2268
منشاء Origin 2269
تصویب Approval 2270
ملایم Quietly 2271
توصیه Advise 2272
معمولی Conventional 2273
عمق Depth 2274
ثروت Wealth 2275
از کار افتادگی Disability 2276
صدف Shell 2277
انتقاد کردن Criticize 2278
به طور موثر Effectively 2279
زیستی Biological 2280
پیاز Onion 2281
قائم مقام Deputy 2282
صاف Flat 2283
مارک Brand 2284
اطمینان دادن Assure 2285
دیوانه Mad 2286
جایزه Award 2287
ضوابط Criteria 2288
دلال Dealer 2289
از طریق Via 2290
سودمندی Utility 2291
دقیقا Precisely 2292
بوجود می آیند Arise 2293
مسلح Armed 2294
با این وجود Nevertheless 2295
بزرگراه Highway 2296
بالینی Clinical 2297
روزمره Routine 2298
دستمزد Wage 2299
به طور معمول Normally 2300
عبارت Phrase 2301
جزء Ingredient 2302
شرط Stake 2303
مسلمان Muslim 2304
فیبر Fiber 2305
فعال Activist 2306
اسلامی Islamic 2307
ضربه محکم و ناگهانی Snap 2308
تروریسم Terrorism 2309
مهاجر Refugee 2310
ترکیب کردن Incorporate 2311
مفصل ران Hip 2312
نهایی Ultimate 2313
تعویض Switch 2314
شرکت Corporation 2315
با ارزش Valuable 2316
فرض Assumption 2317
چرخ دنده Gear 2318
مانع Barrier 2319
خردسال Minor 2320
ماده Provision 2321
قاتل Killer 2322
اختصاص دادن Assign 2323
گروه Gang 2324
در حال توسعه Developing 2325
کلاسیک Classic 2326
شیمیایی Chemical 2327
برچسب Label 2328
نوجوان Teen 2329
نمایه Index 2330
مرخصی Vacation 2331
مدافع Advocate 2332
پیش نویس Draft 2333
فوق العاده Extraordinary 2334
بهشت Heaven 2335
خشن Rough 2336
فریاد زدن Yell 2337
حامله Pregnant 2338
دور Distant 2339
درام Drama 2340
ماهواره ای Satellite 2341
شخصا Personally 2342
ساعت Clock 2343
شکلات Chocolate 2344
ایتالیایی Italian 2345
کانادایی Canadian 2346
سقف Ceiling 2347
رفت و برگشت Sweep 2348
تبلیغات Advertising 2349
جهانی Universal 2350
چرخش Spin 2351
دکمه Button 2352
ناقوس Bell 2353
رتبه Rank 2354
تیرگی Darkness 2355
لباس Clothing 2356
عالی Super 2357
محصول Yield 2358
حصار Fence 2359
تصویر Portrait 2360
بقاء Survival 2361
تقریبا Roughly 2362
طرح دعوی در دادگاه Lawsuit 2363
شهادت Testimony 2364
دسته Bunch 2365
یافت Found 2366
بار Burden 2367
واکنش نشان دادن React 2368
اتاق Chamber 2369
مبل Furniture 2370
همکاری Cooperation 2371
رشته String 2372
مراسم Ceremony 2373
ارتباط Communicate 2374
گونه Cheek 2375
از دست رفته Lost 2376
نیمرخ Profile 2377
مکانیزم Mechanism 2378
مخالف Disagree 2379
مجازات Penalty 2380
به عنوان مثال Ie 2381
رفت و آمد مکرر Resort 2382
تخریب Destruction 2383
بعید Unlikely 2384
بافت Tissue 2385
مشروطه Constitutional 2386
نفس نفس زدن Pant 2387
بیگانه Stranger 2388
عفونت Infection 2389
کابینه Cabinet 2390
شکسته Broken 2391
سیب Apple 2392
الکتریکی Electric 2393
ادامه Proceed 2394
شرط Bet 2395
ادبی Literary 2396
ویروس Virus 2397
احمق Stupid 2398
نزاع Dispute 2399
ثروت Fortune 2400
استراتژیک Strategic 2401
دستیار Assistant 2402
غلبه بر Overcome 2403
قابل توجه Remarkable 2404
اشغال کردن Occupy 2405
ارقام Statistics 2406
خرید Shopping 2407
عمو زاده Cousin 2408
برخورد Encounter 2409
پاک کردن Wipe 2410
در ابتدا Initially 2411
کور Blind 2412
درگاه Port 2413
برق Electricity 2414
ژنتیک Genetic 2415
مشاور Adviser 2416
سخنگو Spokesman 2417
نگه داشتن Retain 2418
دومی Latter 2419
انگیزه Incentive 2420
برده Slave 2421
ترجمه کردن Translate 2422
دقیق Accurate 2423
در حالیکه Whereas 2424
وحشت Terror 2425
توسعه Expansion 2426
نخبه Elite 2427
المپیک Olympic 2428
خاک Dirt 2429
عجیب و غریب Odd 2430
برنج Rice 2431
گلوله Bullet 2432
تنگ Tight 2433
کتاب مقدس Bible 2434
نمودار Chart 2435
خورشیدی Solar 2436
مربع Square 2437
غلظت Concentration 2438
بغرنج Complicated 2439
با ملایمت Gently 2440
قهرمان Champion 2441
سناریو Scenario 2442
تلسکوپ Telescope 2443
انعکاس Reflection 2444
انقلاب Revolution 2445
نوار Strip 2446
تفسیر کردن Interpret 2447
دوستانه Friendly 2448
مسابقه Tournament 2449
داستان Fiction 2450
تشخیص Detect 2451
عظیم Tremendous 2452
عمر Lifetime 2453
توصیه Recommendation 2454
عضو مجلس سنا Senator 2455
صید Hunting 2456
سالاد Salad 2457
ضمانت Guarantee 2458
بی گناه Innocent 2459
مرز Boundary 2460
توقف Pause 2461
دور Remote 2462
رضایت Satisfaction 2463
روزنامه Journal 2464
نیمکت Bench 2465
عاشق Lover 2466
خام Raw 2467
اگاهی Awareness 2468
شگفتی Surprising 2469
برداشت Withdraw 2470
عرشه Deck 2471
به طور مشابه Similarly 2472
اخیرا Newly 2473
قطب Pole 2474
شهادت دادن Testify 2475
طرز Mode 2476
گفتگو Dialogue 2477
حاکی از Imply 2478
به طور طبیعی Naturally 2479
متقابل Mutual 2480
موسس Founder 2481
پیشرفته Advanced 2482
غرور Pride 2483
منفصل کردن Dismiss 2484
هواپیما Aircraft 2485
تحویل Delivery 2486
عمدتا Mainly 2487
پختن Bake 2488
منجمد شدن Freeze 2489
بستر های نرم افزاری Platform 2490
سرمایه گذاری Finance 2491
غرق شدن Sink 2492
جالب Attractive 2493
متنوع Diverse 2494
مربوط Relevant 2495
دلخواه Ideal 2496
لذت Joy 2497
به طور منظم Regularly 2498
کارگر Working 2499
خواننده Singer 2500
در اوردن Evolve 2501
تیراندازی Shooting 2502
نسبتا Partly 2503
ناشناخته Unknown 2504
حمله Offense 2505
مقابله با Counter 2506
DNA DNA 2507
به طور بالقوه Potentially 2508
سی Thirty 2509
توجیه کردن Justify 2510
اعتراض Protest 2511
سقوط Crash 2512
سادگی Craft 2513
پیمان Treaty 2514
تروریستی Terrorist 2515
بینش Insight 2516
داشتن Possess 2517
سیاسی Politically 2518
شیر Tap 2519
وسیع Extensive 2520
قسمت Episode 2521
شنا Swim 2522
لاستیک Tire 2523
تقصیر Fault 2524
شل Loose 2525
به زودی Shortly 2526
در اصل Originally 2527
قابل توجه Considerable 2528
قبلی Prior 2529
فکری Intellectual 2530
حمله Assault 2531
شل کردن Relax 2532
پله Stair 2533
ماجرا Adventure 2534
خارجی External 2535
اثبات Proof 2536
مطمئن Confident 2537
مرکز فرماندهی Headquarters 2538
ناگهانی Sudden 2539
کثیف Dirty 2540
نقض Violation 2541
زبان Tongue 2542
پروانه License 2543
پناه Shelter 2544
مالیدن Rub 2545
جدال Controversy 2546
ورود Entrance 2547
به درستی Properly 2548
محو شدن Fade 2549
دفاعی Defensive 2550
تراژدی Tragedy 2551
خالص Net 2552
مشخص کردن Characterize 2553
مراسم تشییع جنازه Funeral 2554
حرفه Profession 2555
تغییر دادن Alter 2556
تشکیل دادن Constitute 2557
استقرار Establishment 2558
فشار Squeeze 2559
تخیل Imagination 2560
ماسک Mask 2561
تبدیل Convert 2562
جامع Comprehensive 2563
برجسته Prominent 2564
ارائه Presentation 2565
بدون در نظر گرفتن Regardless 2566
بار Load 2567
پایدار Stable 2568
معرفی Introduction 2569
وانمود کردن Pretend 2570
مسن Elderly 2571
نمایندگی Representation 2572
گوزن Deer 2573
انشعاب Split 2574
شکستن Violate 2575
مشارکت Partnership 2576
آلودگی Pollution 2577
نشر Emission 2578
ثابت Steady 2579
حیاتی Vital 2580
سرنوشت Fate 2581
درامد Earnings 2582
فر Oven 2583
فرق Distinction 2584
بخش Segment 2585
هیچ جا Nowhere 2586
شاعر Poet 2587
محض Mere 2588
مهیج Exciting 2589
تغییر Variation 2590
راحت Comfort 2591
رادیکال Radical 2592
وفق دادن Adapt 2593
ایرلندی Irish 2594
عسل Honey 2595
خبرنگار Correspondent 2596
رنگ پریده Pale 2597
نوازنده Musician 2598
اهمیت Significance 2599
رگ Vessel 2600
ذخیره سازی Storage 2601
گریختن Flee 2602
برای نمایش دقیقه Mm 2603
چرم Leather 2604
پخش کردن Distribute 2605
تکامل Evolution 2606
بیمار Ill 2607
قبیله Tribe 2608
فلات قاره Shelf 2609
پدر بزرگ Grandfather 2610
چمن Lawn 2611
خریدار Buyer 2612
ناهار خوری Dining 2613
خرد Wisdom 2614
شورا Council 2615
اسیب پذیر Vulnerable 2616
مثال Instance 2617
سیر Garlic 2618
قابلیت Capability 2619
شعر Poetry 2620
شهرت Celebrity 2621
بتدریج Gradually 2622
ثبات Stability 2623
فانتزی Fantasy 2624
ترس Scared 2625
طرح Plot 2626
چارچوب Framework 2627
ژست Gesture 2628
بسته Depending 2629
مداوم Ongoing 2630
روان شناسی Psychology 2631
مشاور Counselor 2632
فصل Chapter 2633
طلاق Divorce 2634
دارا بودن Owe 2635
لوله Pipe 2636
ورزشی Athletic 2637
اندک Slight 2638
ریاضی Math 2639
سایه Shade 2640
دم Tail 2641
نگه داشتن Sustain 2642
سوار Mount 2643
تعهد Obligation 2644
زاویه Angle 2645
نخل Palm 2646
متفاوت Differ 2647
رسم Custom 2648
متخصص اقتصاد Economist 2649
پانزده Fifteen 2650
سوپ Soup 2651
جشن Celebration 2652
موثر Efficient 2653
ترکیب Composition 2654
راضی کردن Satisfy 2655
شمع Pile 2656
بطور خلاصه Briefly 2657
کربن Carbon 2658
نزدیک Closer 2659
مصرف Consume 2660
طرح Scheme 2661
ترک Crack 2662
فرکانس Frequency 2663
تنباکو Tobacco 2664
بازمانده Survivor 2665
در کنار Besides 2666
روانشناس Psychologist 2667
ثروتمند Wealthy 2668
کهکشان Galaxy 2669
داده Given 2670
اسکی Ski 2671
محدودیت Limitation 2672
رد Trace 2673
انتصاب Appointment 2674
اولویت Preference 2675
متر Meter 2676
انفجار Explosion 2677
عموم Publicly 2678
باور نکردنی Incredible 2679
جنگنده Fighter 2680
سریع Rapid 2681
پذیرش Admission 2682
شکارچی Hunter 2683
آموزش Educate 2684
دردناک Painful 2685
دوستی Friendship 2686
بردست Aide 2687
کودک Infant 2688
محاسبه Calculate 2689
پنجاه Fifty 2690
خلاص شدن از شر Rid 2691
ایوان Porch 2692
گرایش Tendency 2693
یکسان Uniform 2694
تشکیل Formation 2695
دانش Scholarship 2696
ذخیره Reservation 2697
بهره وری Efficiency 2698
واجد شرایط شدن Qualify 2699
مرکز خرید Mall 2700
نتیجه گرفتن Derive 2701
رسوایی Scandal 2702
کامپیوتر PC 2703
مفید Helpful 2704
تحت تاثیر قرار دادن Impress 2705
پاشنه Heel 2706
شبیه Resemble 2707
خلوت Privacy 2708
پارچه Fabric 2709
مسابقه Contest 2710
نسبت Proportion 2711
راهنما Guideline 2712
تفنگ Rifle 2713
نگهداری Maintenance 2714
عقیده Conviction 2715
فوت و فن Trick 2716
عضوی Organic 2717
چادر Tent 2718
امتحان Examination 2719
ناشر Publisher 2720
تقویت Strengthen 2721
مطرح Proposed 2722
اسطوره Myth 2723
پیچیده Sophisticated 2724
گاو Cow 2725
و غیره Etc 2726
ایستاده Standing 2727
خوابیده Asleep 2728
تنیس Tennis 2729
عصب Nerve 2730
بشکه Barrel 2731
بمب گذاری در Bombing 2732
عضویت Membership 2733
نسبت Ratio 2734
منو Menu 2735
بحث برانگیز Controversial 2736
از جان گذشته Desperate 2737
شیوه زندگی Lifestyle 2738
شوخی Humor 2739
با صدای بلند Loud 2740
دستکش Glove 2741
کافی Sufficient 2742
روایت Narrative 2743
عکاس Photographer 2744
هلی کوپتر Helicopter 2745
فروتن Modest 2746
ارائه دهنده Provider 2747
تاخیر Delay 2748
کشاورزی Agricultural 2749
منفجر شدن Explode 2750
ضربه Stroke 2751
حوزه Scope 2752
مجازات Punishment 2753
مشت Handful 2754
بد Badly 2755
افق Horizon 2756
کنجکاو Curious 2757
قسمت مرکزی شهر Downtown 2758
دوست دختر Girlfriend 2759
بی درنگ Prompt 2760
کلسترول Cholesterol 2761
جذب کردن Absorb 2762
تنظیم Adjustment 2763
مالیات دهنده Taxpayer 2764
مشتاق Eager 2765
اصلی Principal 2766
دقیق Detailed 2767
انگیزه Motivation 2768
واگذاری Assignment 2769
محدودیت Restriction 2770
لابراتوار Laboratory 2771
کارگاه Workshop 2772
بطور متفاوت Differently 2773
خودکار Auto 2774
عاشقانه Romantic 2775
پنبه Cotton 2776
موتور Motor 2777
تعقیب کردن Sue 2778
طعم Flavor 2779
چشم پوشی کردن Overlook 2780
شناور Float 2781
تحت Undergo 2782
دنباله Sequence 2783
تظاهرات Demonstration 2784
جت Jet 2785
نارنجی Orange 2786
مصرف Consumption 2787
دفاع کردن از Assert 2788
تیغه Blade 2789
موقت Temporary 2790
دارو Medication 2791
کابین Cabin 2792
گاز Bite 2793
چاپ Edition 2794
دره Valley 2795
مال شما Yours 2796
گام Pitch 2797
کاج Pine 2798
برلیان Brilliant 2799
در مقابل Versus 2800
ساخت Manufacturing 2801
مطلق Absolute 2802
سر اشپز Chef 2803
تبعیض Discrimination 2804
حمله Offensive 2805
غرش Boom 2806
ثبات Register 2807
منصوب کردن Appoint 2808
میراث Heritage 2809
خداوند God 2810
غالب Dominant 2811
موفقیت Successfully 2812
گه Shit 2813
لیمو Lemon 2814
گرسنه Hungry 2815
سرگردان بودن Wander 2816
ارسال Submit 2817
علم اقتصاد Economics 2818
برهنه Naked 2819
سبقت جستن Anticipate 2820
مهره Nut 2821
میراث Legacy 2822
گسترش Extension 2823
شانه را بالا انداختن Shrug 2824
باتری Battery 2825
ورود Arrival 2826
مشروع Legitimate 2827
گرایش Orientation 2828
تورم Inflation 2829
مقابله Cope 2830
شعله Flame 2831
خوشه Cluster 2832
زخم Wound 2833
وابسته Dependent 2834
دوش Shower 2835
سازمانی Institutional 2836
شرح دادن Depict 2837
عملیاتی Operating 2838
گوشت Flesh 2839
گاراژ Garage 2840
اپراتور Operator 2841
معلم Instructor 2842
سقوط Collapse 2843
وام گرفتن Borrow 2844
بعلاوه Furthermore 2845
کمدی Comedy 2846
رهن Mortgage 2847
تصویب Sanction 2848
غیر نظامی Civilian 2849
دوازده Twelve 2850
هفتگی Weekly 2851
محل سکونت Habitat 2852
دانه Grain 2853
مسواک زدن Brush 2854
هوشیاری Consciousness 2855
اختصاص دادن Devote 2856
اندازه گیری Measurement 2857
استان Province 2858
سهولت Ease 2859
ضبط کردن Seize 2860
اصول اخلاق Ethics 2861
نامزدی Nomination 2862
اجازه Permission 2863
عاقل Wise 2864
بازیگر Actress 2865
قله Summit 2866
اسید Acid 2867
شانس Odds 2868
خوش ذوق Gifted 2869
نا امیدی Frustration 2870
متوسط Medium 2871
از لحاظ جسمی Physically 2872
تمیز دادن Distinguish 2873
ساحل Shore 2874
مکرر Repeatedly 2875
ریه Lung 2876
جاری Running 2877
متمایز Distinct 2878
هنرمندانه Artistic 2879
سخن Discourse 2880
سبد Basket 2881
اه Ah 2882
مبارز Fighting 2883
موثر Impressive 2884
رقیب Competitor 2885
زشت Ugly 2886
نگران Worried 2887
تصویر کشیدن Portray 2888
پودر Powder 2889
شبح Ghost 2890
وادار کردن Persuade 2891
متوسط Moderate 2892
بعدی Subsequent 2893
ادامه Continued 2894
کلوچه Cookie 2895
حامل Carrier 2896
پخت و پز Cooking 2897
مکرر Frequent 2898
ممنوع Ban 2899
ترس Awful 2900
حظ کردن Admire 2901
حیوان خانگی Pet 2902
معجزه Miracle 2903
تجاوز Exceed 2904
وزن Rhythm 2905
گسترده Widespread 2906
کشتن Killing 2907
دوست داشتنی Lovely 2908
گناه Sin 2909
صدقه Charity 2910
خط Script 2911
تاکتیک Tactic 2912
شناسایی Identification 2913
دگرگونی Transformation 2914
روزمره Everyday 2915
عنوان Headline 2916
ریسک Venture 2917
تهاجم Invasion 2918
با اینحال Nonetheless 2919
کافی Adequate 2920
پیانو Piano 2921
بقالی Grocery 2922
شدت Intensity 2923
نمایش دادن Exhibit 2924
پتو Blanket 2925
حاشیه Margin 2926
کارفرمایی کردن Quarterback 2927
ماوس Mouse 2928
طناب Rope 2929
بتون Concrete 2930
نسخه Prescription 2931
آفریقا Africa 2932
تعقیب Chase 2933
آجر Brick 2934
نو اموز استخدام کردن Recruit 2935
وصله Patch 2936
اجماع Consensus 2937
وحشت Horror 2938
ضبط Recording 2939
متغیر Changing 2940
نقاش Painter 2941
مستعمراتی Colonial 2942
پای Pie 2943
جهت Sake 2944
زل زل نگاه کردن Gaze 2945
شجاعت Courage 2946
بارداری Pregnancy 2947
سوگند Swear 2948
شکست Defeat 2949
گوی Clue 2950
تقویت کردن Reinforce 2951
گیجی Confusion 2952
برش Slice 2953
اشغال Occupation 2954
عزیز Dear 2955
زغال سنگ Coal 2956
مقدس Sacred 2957
فرمول Formula 2958
شناختی Cognitive 2959
جمعی Collective 2960
دقیق Exact 2961
عمو Uncle 2962
ناخدا Captain 2963
اه Sigh 2964
صفت Attribute 2965
شهامت Dare 2966
بی خانمان Homeless 2967
گالری Gallery 2968
فوتبال Soccer 2969
مدافع Defendant 2970
تونل Tunnel 2971
سازگاری Fitness 2972
لیس زدن Lap 2973
قبر Grave 2974
پنجه Toe 2975
ظرف Container 2976
تقوا Virtue 2977
خارج از کشور Abroad 2978
معمار Architect 2979
به طور چشمگیری Dramatically 2980
آرایش Makeup 2981
تحقیق Inquiry 2982
گل سرخ Rose 2983
شگفت آور Surprisingly 2984
برجسته Highlight 2985
کاهش Decrease 2986
نشانه Indication 2987
نرده Rail 2988
سالگرد Anniversary 2989
نیمکت Couch 2990
اتحاد Alliance 2991
فرضیه Hypothesis 2992
دوست پسر Boyfriend 2993
سرودن Compose 2994
یک ظرف غذا Mess 2995
افسانه Legend 2996
تنظیم کردن Regulate 2997
نوجوان Adolescent 2998
درخشش Shine 2999
هنجار Norm 3000
ناراحت Upset 3001
سخن گفتن Remark 3002
استعفا Resign 3003
پاداش Reward 3004
ملایم Gentle 3005
مرتبط Related 3006
عضو Organ 3007
سبک Lightly 3008
در باره Concerning 3009
اختراع کردن Invent 3010
خنده Laughter 3011
شمال غرب Northwest 3012
مشاوره Counseling 3013
گیرنده Receiver 3014
تشریفات Ritual 3015
حشره Insect 3016
قطع کردن Interrupt 3017
ماهی آزاد Salmon 3018
تجارت Trading 3019
سحر Magic 3020
برتر Superior 3021
مبارزه با Combat 3022
ساقه Stem 3023
جراح Surgeon 3024
قابل قبول Acceptable 3025
فیزیک Physics 3026
بزور بردن یا گرفتن Rape 3027
مشورت Counsel 3028
شلوار جین Jeans 3029
شکار Hunt 3030
مداوم Continuous 3031
ورود به سیستم Log 3032
پژواک Echo 3033
قرص Pill 3034
برانگیخته Excited 3035
مجسمه سازی Sculpture 3036
ترکیب Compound 3037
ادغام Integrate 3038
پودر Flour 3039
تلخ Bitter 3040
لخت Bare 3041
شیب Slope 3042
اجاره Rent 3043
ریاست Presidency 3044
خدمت Serving 3045
لطیف Subtle 3046
تا حد زیادی Greatly 3047
اسقف Bishop 3048
آشامیدنی Drinking 3049
پذیرش Acceptance 3050
تلمبه Pump 3051
آبنبات Candy 3052
بد Evil 3053
خوشحال Pleased 3054
مدال Medal 3055
خواهش کردن Beg 3056
حامی Sponsor 3057
اخلاقی Ethical 3058
دوم Secondary 3059
با شدت بهم زدن Slam 3060
صادرات Export 3061
تجربی Experimental 3062
ذوب کردن Melt 3063
نیمه شب Midnight 3064
منحنی Curve 3065
تمامیت Integrity 3066
حق دادن مستحق دانستن Entitle 3067
مشهود Evident 3068
منطق Logic 3069
ذات Essence 3070
محروم کردن Exclude 3071
خشن Harsh 3072
گنجه Closet 3073
برون شهری Suburban 3074
تبریک گفتن Greet 3075
داخلی Interior 3076
راهرو Corridor 3077
خرده فروشی Retail 3078
پارچ Pitcher 3079
مارس March 3080
مار Snake 3081
بهانه Excuse 3082
ضعف Weakness 3083
خوک Pig 3084
کلاسیک Classical 3085
تخمین زده می Estimated 3086
     
بی کاری Unemployment 3088
تمدن Civilization 3089
برابر Fold 3090
معکوس Reverse 3091
گم Missing 3092
ارتباط Correlation 3093
بشریت Humanity 3094
فلاش Flash 3095
توسعه دهنده Developer 3096
قابل اعتماد Reliable 3097
هیجان Excitement 3098
گوشت گاو Beef 3099
اسلام Islam 3100
رومی Roman 3101
معماری Architecture 3102
گاه به گاه Occasional 3103
اداری Administrative 3104
زانو Elbow 3105
کشنده Deadly 3106
اسپانیایی Hispanic 3107
ادعا Allegation 3108
مغشوش کردن Confuse 3109
هواپیما Airplane 3110
ماهیانه Monthly 3111
اردک Duck 3112
مقدار Dose 3113
کره ای Korean 3114
در دادگاه اقامه یا ادعا کردن Plead 3115
وارد کردن Initiate 3116
سخنرانی Lecture 3117
ون Van 3118
ششم Sixth 3119
سرخ مایل به قرمز Bay 3120
مسیر اصلی Mainstream 3121
حومه شهر Suburb 3122
ساندویچ Sandwich 3123
تنه Trunk 3124
شایعه Rumor 3125
اجرا Implementation 3126
بلعیدن Swallow 3127
انگیختن Motivate 3128
ارائه دادن Render 3129
قدیمی Longtime 3130
تله Trap 3131
محدود کردن Restrict 3132
پارچه Cloth 3133
ظاهر Seemingly 3134
مقننه Legislative 3135
اثر Effectiveness 3136
اجرا کردن Enforce 3137
عدسی Lens 3138
بازرس Inspector 3139
قرض دادن Lend 3140
ساده Plain 3141
تقلب Fraud 3142
مصاحب Companion 3143
ادعا کردن Contend 3144
ناخن Nail 3145
صف Array 3146
سخت Strict 3147
سوار کردن Assemble 3148
رک و پوست کنده Frankly 3149
موش Rat 3150
یونجه خشک Hay 3151
کریدور Hallway 3152
غار Cave 3153
اجتناب ناپذیر Inevitable 3154
واقع در جنوب غربی Southwest 3155
هیولا Monster 3156
غیر منتظره Unexpected 3157
مانع Obstacle 3158
تسهیل Facilitate 3159
پاره کردن Rip 3160
گیاه Herb 3161
قریب به اتفاق Overwhelming 3162
ادغام Integration 3163
کریستال Crystal 3164
بحران اقتصادی Recession 3165
نوشتاری Written 3166
انگیزه Motive 3167
سیل Flood 3168
قلم Pen 3169
مالکیت Ownership 3170
کابوس Nightmare 3171
بازرسی Inspection 3172
سرپرست Supervisor 3173
مشورت Consult 3174
عرصه Arena 3175
تشخیص Diagnosis 3176
مالکیت Possession 3177
بخشیدن Forgive 3178
به طور مداوم Consistently 3179
زیر زمین Basement 3180
بی اراده کار کردن Drift 3181
اب کشیدن از Drain 3182
تعقیب قانونی Prosecution 3183
بیشترین Maximum 3184
اعلان Announcement 3185
جنگجو Warrior 3186
پیش گویی Prediction 3187
باکتری Bacteria 3188
پرسشنامه Questionnaire 3189
گل Mud 3190
شالوده Infrastructure 3191
عجله Hurry 3192
امتیاز Privilege 3193
معبد Temple 3194
خارج از منزل Outdoor 3195
مکیدن Suck 3196
دیگری Another 3197
پخش Broadcast 3198
دوباره Re 3199
جستن Leap 3200
تصادفی Random 3201
مچ دست Wrist 3202
پرده Curtain 3203
دریاچه Pond 3204
دامنه Domain 3205
گناه Guilt 3206
گاو Cattle 3207
راه رفتن Walking 3208
حذفی Playoff 3209
حد اقل Minimum 3210
مالی Fiscal 3211
دامن Skirt 3212
موادی که موقتا برای استعمال انبار میشود Dump 3213
از این رو Hence 3214
پایگاه داده Database 3215
ناراحت Uncomfortable 3216
اجرا کردن Execute 3217
عضو Limb 3218
ایدئولوژی Ideology 3219
لحن Tune 3220
مداوم Continuing 3221
ضرر Harm 3222
راه آهن Railroad 3223
تحمل کردن Endure 3224
تابش Radiation 3225
شاخ Horn 3226
مزمن Chronic 3227
صلح آمیز Peaceful 3228
ابداع Innovation 3229
زور Strain 3230
گیتار Guitar 3231
جایگزینی Replacement 3232
رفتار کردن Behave 3233
اداره کردن Administer 3234
به طور همزمان Simultaneously 3235
رقاص Dancer 3236
اصلاح Amendment 3237
دفترچه یادداشت Pad 3238
انتقال Transmission 3239
در انتظار Await 3240
بازنشسته Retired 3241
ماشه Trigger 3242
خرده Spill 3243
سپاسگزار Grateful 3244
زیبایی Grace 3245
مجازی Virtual 3246
مستعمره Colony 3247
اتخاذ Adoption 3248
بومی Indigenous 3249
بسته Closed 3250
محکوم Convict 3251
حوله Towel 3252
تغییر دادن Modify 3253
ذره Particle 3254
جایزه Prize 3255
فرود Landing 3256
بالا بردن Boost 3257
خفاش Bat 3258
هشدار Alarm 3259
جشنواره Festival 3260
چنگ Grip 3261
خارق العاده Weird 3262
تحلیل بردن Undermine 3263
دانشجوی سال اول دانشکده Freshman 3264
عرق Sweat 3265
خارجی Outer 3266
مست Drunk 3267
جدایی Separation 3268
به طور سنتی Traditionally 3269
حکومت کردن Govern 3270
جنوب شرقی Southeast 3271
هوشمند Intelligent 3272
هر جا که Wherever 3273
ورقه رای Ballot 3274
فصاحت و بلاغت Rhetoric 3275
متقاعد شده Convinced 3276
رانندگی Driving 3277
ویتامین Vitamin 3278
اشتیاق Enthusiasm 3279
جا دادن Accommodate 3280
ستایش Praise 3281
ازار رساندن Injure 3282
بیابان Wilderness 3283
بی پایان Endless 3284
حکم Mandate 3285
به ترتیب Respectively 3286
تردید Uncertainty 3287
هرج و مرج Chaos 3288
مکانیکی Mechanical 3289
بوم نقاشی Canvas 3290
چهل Forty 3291
راهرو Lobby 3292
عمیق Profound 3293
قالب Format 3294
ویژگی Trait 3295
پول Currency 3296
بوقلمون Turkey 3297
ذخیره Reserve 3298
پرتو Beam 3299
ستاره شناس Astronomer 3300
فساد Corruption 3301
مقاطعه کار Contractor 3302
عذر خواهی کردن Apologize 3303
اصول Doctrine 3304
واقعی Genuine 3305
شست Thumb 3306
وحدت Unity 3307
سازش Compromise 3308
ناگوار Horrible 3309
رفتاری Behavioral 3310
انحصاری Exclusive 3311
پخش کردن Scatter 3312
عموما Commonly 3313
رساندن Convey 3314
پیچ Twist 3315
پیچیدگی Complexity 3316
چنگال Fork 3317
دیسک Disk 3318
از بین بردن Relieve 3319
سوء ظن Suspicion 3320
گرما Heat 3321
محل اقامت Residence 3322
شرم Shame 3323
معنی دار Meaningful 3324
پیاده رو Sidewalk 3325
بازی های المپیک Olympics 3326
فنی Technological 3327
امضا Signature 3328
دلپذیر Pleasant 3329
چیز جالب Wow 3330
معلق کردن Suspend 3331
شورشی Rebel 3332
منجمد Frozen 3333
همسر Spouse 3334
مایع Fluid 3335
مستمری Pension 3336
از سر گرفتن Resume 3337
نظری Theoretical 3338
سدیم Sodium 3339
ترویج Promotion 3340
ظریف Delicate 3341
پیشانی Forehead 3342
بازسازی Rebuild 3343
گزاف گویی Bounce 3344
الکتریکی Electrical 3345
قلاب Hook 3346
کاراگاه Detective 3347
مسافر Traveler 3348
کلیک کنید Click 3349
جبران Compensation 3350
خروج Exit 3351
جاذبه Attraction 3352
وقف کردن Dedicate 3353
روی هم رفته Altogether 3354
پیکاپ Pickup 3355
حک کردن Carve 3356
سوزن Needle 3357
شکم Belly 3358
ترساندن Scare 3359
مقام Portfolio 3360
ماکو Shuttle 3361
مخفی Invisible 3362
تنظیم وقت Timing 3363
نامزدی Engagement 3364
مچ پا Ankle 3365
معامله Transaction 3366
نجات Rescue 3367
رونوشت Counterpart 3368
از لحاظ تاریخی Historically 3369
محکم Firmly 3370
ملایم Mild 3371
الحاقیه Rider 3372
عروسک Doll 3373
ظهر Noon 3374
در میان Amid 3375
یکسان Identical 3376
دقیق Precise 3377
مشتاق Anxious 3378
ساختمانی Structural 3379
مسکونی Residential 3380
تشخیص Diagnose 3381
ترکیبات خنثی کربن و اکسیژن و هیدرژن Carbohydrate 3382
ازادی Liberty 3383
پوستر Poster 3384
الهیات Theology 3385
غیر انتفاعی Nonprofit 3386
خزیدن Crawl 3387
اکسیژن Oxygen 3388
زیبا Handsome 3389
مجموع Sum 3390
ارائه Provided 3391
تاجر Businessman 3392
امید بخش Promising 3393
هوشیار Conscious 3394
تعیین Determination 3395
دهنده Donor 3396
... او Hers 3397
شبانی Pastor 3398
جاز Jazz 3399
اپرا Opera 3400
اکتساب Acquisition 3401
گودال Pit 3402
بغل کردن Hug 3403
حیوانات وحشی Wildlife 3404
تنبیه کردن Punish 3405
انصاف Equity 3406
درگاه Doorway 3407
عزیمت Departure 3408
آسانسور Elevator 3409
نوجوان Teenage 3410
راهنمایی Guidance 3411
شادی Happiness 3412
مجسمه Statue 3413
تعقیب Pursuit 3414
تعمیر Repair 3415
نجیب Decent 3416
ورزشگاه Gym 3417
دهانی Oral 3418
منشی Clerk 3419
پاکت Envelope 3420
گزارش Reporting 3421
مقصد Destination 3422
مشت Fist 3423
امضا کردن Endorse 3424
اکتشاف Exploration 3425
بخشنده Generous 3426
وان Bath 3427
بدان وسیله Thereby 3428
شاخص Indicator 3429
نور خورشید Sunlight 3430
باز خورد Feedback 3431
طیف Spectrum 3432
رنگ ارغوانی Purple 3433
لیزر Laser 3434
گستاخ Bold 3435
بی میل Reluctant 3436
شروع Starting 3437
تخصص Expertise 3438
عملا Practically 3439
خوردن Eating 3440
اشاره Hint 3441
به شدت Sharply 3442
رژه Parade 3443
حوزه Realm 3444
لغو کردن Cancel 3445
مخلوط Blend 3446
درمانشناس Therapist 3447
پوست Peel 3448
پیتزا Pizza 3449
گیرنده Recipient 3450
دریغ Hesitate 3451
تلنگر Flip 3452
حسابداری Accounting 3453
تعصب Bias 3454
متعجب Huh 3455
استعاره Metaphor 3456
شمع Candle 3457
قضایی Judicial 3458
وجود Entity 3459
مبتلا Suffering 3460
پر متضاد خالی Full 3461
لامپ Lamp 3462
زباله Garbage 3463
بنده Servant 3464
تنظیمی Regulatory 3465
دیپلماتیک Diplomatic 3466
زیبا Elegant 3467
پذیرش Reception 3468
ناپدید شدن Vanish 3469
بطور خودکار Automatically 3470
چانه Chin 3471
ضرورت Necessity 3472
اعتراف کردن Confess 3473
نژاد پرستی Racism 3474
شروع کننده Starter 3475
بانکداری Banking 3476
اتفاقی Casual 3477
ثقل Gravity 3478
ثبت نام کردن Enroll 3479
کم شدن Diminish