بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

فرمول اصلي براي نوشتن جملات انگليسي
.
جمله ساده در زبان انگلیسی= از چپ به راست طبيعتا"
قید زمان+قید مکان+قیدحالت+مفعول+فعل+فاعل     =
.
-----------------------------
تعریف فاعل/ جای فاعل در جمله انگلیسی کجاست؟
تعریف فاعل: به کسی یا چیزی میگویند که کاری از او سرزده باشد
.Ali opened the door
.The airplane took many people to Shiraz
در این دو جمله Ali و airplane چون  کاری را انجام داده اند فاعل بحساب میآیند.همانطریکه ملاحظه می فرمایید جای آنها در جمله در اول جمله و به عبارت دیگر قبل از فعل می آید.
و تمامي كلمات ضمير
They, she, he, you,we, I
-----------------------------
تعریف مفعول/ جای مفعول در جمله انگلیسی کجاست؟
تعریف مفعول::به کسی یا چیزی که کاربرروی او انجام شده
Ali opened the door.
.The airplane took many people to Shiraz
در این دو جمله.اما the door و many people کار بر روی آنها انجام شد مفعول بحساب می آیند
همانطوریکه ملاحظه می فرمایید جای آنها در جمله بعد از فعل است.
-----------------------------
تعریف فعل/جای فعل در جمله انگلیسی کجاست؟
تعریف فعل:فعل کلمه ای است که انجام گرفتن کاری یاانجام پذیرفتن یا روی دادن حالتی در زمان حال و گذشته و آینده را نشان می دهد.
.Ali washed the car yesterday
در جمله بالا washed فعل است چون شسته شدن اتومبیل را در زمان دیروز نشان میدهد. جای افعال در جمله بع از فاعل میباشد.
-----------------------------
قید های حالت کدامند؟/جای فعل در جمله انگلیسی کجاست؟
تعریف قید حالت: کلمه ای است که حالت انجام گرفتن فعل را نشان میدهد.
مثال:
We washed the car carefully
در جمله بالا carefully  قید حالت است چون چگونگی انجام یافتن فعل را نشان می دهد. قیود حالت عموماً بعد از فعل و مفعول و قبل از قید مکان میباشد.
-----------------------------
طرز درست کردن قید حالت در جملات انگلیسی:
برخی از قیود حالت با اضافه کردن lyبه آخر برخی از صفات درست میشوند.مانند:
Slow/slowly
Happy/happily
برخی از قیود حالت بی قاعده هستند مانند
Good/well
Fast/fast
Hard/hard
-----------------------------
قید های مکان/جای قیود مکان در جمله انگلیسی کجاست؟
تعریف قید مکان: کلمه ای است که مکان انجام یافتن فعل را نشان می دهد مانند.
.She put her bag in the classroom
در جله بالا classroom قید مکان است چون مکان انجام یافتن فعل را نشان میدهد.جای آنها بعد از قیود حالت و قبل از قیود زمان می آیند.
-----------------------------
قید های زمان/جای قیود زمان در جمله انگلیسی کجاست؟
تعریف قید زمان: کلمه ای است که زمان انجام یافتن فعل را نشان میدهد.
.Maryam played volleyball yesterday
در جمله بالا yesterday  یعنی دیروز قید زمان است چون زمان انجام یافتن فعل را نشان می دهد.جای آنها بعد از قیود مکان است.
قید های زمان کدامند؟
جای قیود زمان در جمله انگلیسی کجاست؟
تعریف قید زمان: کلمه ای است که زمان انجام یافتن فعل را نشان میدهد.
.Maryam played volleyball yesterday
در جمله بالا yesterday  یعنی دیروز قید زمان است چون زمان انجام یافتن فعل را نشان می دهد.جای آنها بعد از قیود مکان است.
-----------------------------
سه قید حالت ، مکان و زمان را در جمله انگلیسی به چه ترتیب می نویسیم؟
به نکات زیر نیز  توجه فرمایید.
در جمله اول قید حالت دوم قید مکان و سوم قید زمان می آید.
قانون حمز(فرمولی برای حفظ شدن ترتیب قرار گرفتن قیود حالت ،مکان و زمان در جمله است):
اگر حرف اول  حالت ح ،مکان   و حرف اول زمان ز  را برداریم کلمه حمز بدست می آید.یعنی اول قید حالت دوم قید مکان سوم قید مکان می آید.
He wrote the letters
-----------------------------
جای برخی از کلمات دیگر در جمل انگلیسی
جای قید های تکرار در جمله انگلیسی
2-قیود تکرار مانند ( usually,often,neverو....) قبل از افعال اصلی و بعد از افعال کمکی می آیند.
He usually writes the letters fast
He can usually write the letters fast
جای صفات در جمله انگلیسی
3-صفات قبل از اسم می آیند
I have a small bag
جای صفات ملکی در جمله انگلیسی
4- صفات ملکی مانند(my,our,your.his,her.its.their) قبل از اسم می آیند.
It is my bag
-----------------------------
باید توجه کرد که جمله در چه زمانی است و از قوانین مربوط به آن زمان استفاده نمودباید توجه کرد که جمله مثبت است یا منفی
باید توجه کرد که جمله معلوم است یا مجهول
سپس بر اساس چینش قسمتهای مختلف جمله در زبان انگلیسی جمله را می نویسیم.
ساختار یک جمله انگلیسی به صورت زیر است
انواع قید+مفعول+فعل +فاعل
زمان های مختلف در زبان انگلیسی
زمان حال
زمان حال ساده
من در را باز می کنم I open the door
زمان حال استمراری
من دارم در را باز می کنم I am opening the door
زمان حال کامل- ماضی نقلی
من در را باز کرده ام I have opened the door
* سوالی و منفی کردن این زمان ها
زمان حال ساده
آیا من در را باز می کنم؟ : Do I open the door? سوالی
من در را باز نمی کنم I don't open the door : منفی
زمان حال استمراری من دارم در را باز می کنم؟
Am I opening the door?
من در حال باز کردن در نیستم I am not opening the door?
زمان حال کامل
ماضی نقلی
من در را باز کرده ام؟ Have I opened the door?
من در را باز نکرده ام I have not opened the door?
زمان گذشته
گذشته ساده
من در را باز کردم I opened the door
2-زمان گذشته استمراری
من داشتم در را باز می کردم I was Opining the door
زمان گذشته کاملماضی بعید
من در را باز کرده بودم I had opened the door
* سوالی و منفی کردن این زمان ها
گذشته ساده
آیا من در را باز کردم؟ Did I open the door?
من در را باز نکردم I did not open the door
زمان گذشته استمراری
من داشتم در را باز می کردم؟ Was I opening the door?
من در حال بازکردن در نبودم I was not opening the door
زمان گذشته کامل- ماضی بعید
من در را باز کرده بودم؟ Had I opened the door?
من در را باز نکرده بودم I had not opened the door
زمان آینده
در مکالمه زبان انگلیسی همیشه از زمان آینده ساده استفاده می گردد
زمان آینده ساده من در را باز خواهم کرد
I will open the door
* سوالی و منفی کردن این زمان
زمان آینده ساده
من در را باز خواهم کرد؟ Will I open the door?
من در را باز نخواهم کرد I will not open the door
مجهول تمام زمان ها در زبان انگلیسی
*تعریف جمله مجهول در زبان انگلیسی
جمله ای که در آن فاعل یا کننده کار حذف شده باشد
ولی معلوم نیست که چه کسی در را باز می کند The door is opened
مجهول حال ساده
I open the door←
The door is opened
فاعل جمله را حذف می کنیم
به جای فاعل مفعول را قرار می دهیم
مهمترین قسمت با توجه به مفرد یا جمع بودن مفعول و زمان فعل از بین افعال
To be ( am ,is ,are. Was, were) یکی را انتخاب می نماییم و بعد از مفعول که جایگزین فاعل شده است قرار می دهیم و بعد از آن فعل جمله را به صورت شکل سوم (p. p) در می آوریم
مجهول زمان حال استمراری
I am opening the door
The door is being opened
در داره باز می شه اما توسط چه کسی؟
Being نشانه مجهول استمراری می باشد
The doors are being opened
مجهول حال کامل
مجهول این زمان نسبت به دو زمان قبل کمی ساده تر است
I have opened the door
been
نشانه مجهول ماضی نقلی می باشد
The door has been opened
در باز شده است
در این زمان به دنبال فعل کمکی نیستیم چون خود جمله دارای فعل کمکی(have/has)
می باشد
مثال برای همین جمله با مفعول جمع
درها باز شده است .اما توسط چه کسی؟
The doors have been opened
مجهول زمان گذشته ساده
در باز شد
I opened the door
The door was opened
مجهول زمان گذشته استمراری
I was opening the door
در داشت باز می شد
The door was being opened
مجهول زمان گذشته کامل
I had opened the door
در باز شده بود
The door had been opened
مجهول زمان آینده ساده
I will open the door
در باز خواهد شد .اما توسط چه کسی ؟
The door will be opened.
Will be نشانه آینده ساده می باشد
.

خیلی از زبان آموزان دنبال منبع ساده گرامر انگلیسی هستند،
که به عنوان "یادگیری" و یا بعد از مدتی
به عنوان منبع "یادآوری و مرور" از آن استفاده کنند.
.
ما در تیم انگلیسی مثل آب خوردن
آنچه که یک زبان آموز از سطح مبتدی تا سطح پیشرفته باید
در مورد گرامر و دستور زبان انگلیسی بداند را در کتاب الکترونیکی
گرامر مثل آب خوردن گنجانده ایم.
.
از ویژگی های این کتاب الکترونیکی:
سادگی در بیان
همراه با توضيح فارسی و مثال و ترجمه فارسی
قابل استفاده از سطح مبتدي تا متوسط
قابل استفاده در موبایل و تبلت و کامپیوتر و ..
قابل پرینت کردن و استفاده به عنوان کتاب کاغذی
برای توضيحات بيشتر
و دانلود نمونه رايگان
و تهیه این کتاب از آدرس زیر اقدام کنید:
https://goo.gl/Dy74yM
.