انگلیسی مثل آب خوردن

برخي از اصطلاحات مهم زبان انگليسي

 it'll spoil my appetite

اشتهامو کور کرده

 

my GOD damn him

خدا لعنت اش کند

 

my GOD bless him

خدا رحمتش کند

 

my GOD forgive him

خدا ببخشدش

 

my GOD kill him

خدا بکشه او را

 

I am done

من كارم تموم شد

 

I will get it

من جواب ميدم/ من بهش رسيدگي ميكنم

 

poor you

آخي ي ي/ طفلكي

.

pranking call

تماس اشتباهي/ مزاحمي

you have a screw loose

يک تختش کمه

 

no pain no gain

نامبرده رنج گنج ميسر نميشود

 

tit for tat

اين به اون در

 

easy come easy go

باد اورد رو باد ميبره

 

its raining cats and dog

مثل چي داره بارون مياد

 

play of the job

ماست مالي کردن

 

apple polishing

پاچه خواري

 

don't beat around the bushes

برو سر اصل مطلب/ طفره نرو

 

shake your leg

عجله کن

 

goody to shoes

پاچه خوار

 

take it easy

ريلکس باش/ سخت نگير

 

he's over the hill

کسي که دلش جوان است

 

haste make waste

عجله کار شيطونه

 

don't count your chicken before the hatch

جوجه را اخر پاييز مي شمارند