انگلیسی مثل آب خوردن

مهمترین فعل های انگلیسی یا افعال اساسی انگلیسی با معنی فارسی و جملات کاربردی مثال

در این ویدیو یکصد مورد 100 فعل ضروری از مهمترین و اساسی ترین افعال انگلیسی همراه با معنی فارسی و جملات کاربردی مثال برای این فعل های مهم را خدمت شما عزیزان تقدیم نموده ایم که ضمن یادگیری و مرور این افعال اساسی انگلیسی به تلفظ درست آنها در انگلیسی مسلط شوید و ضمن یادگیری فعلهای انگلیسی با ترجمه فارسی بتوانید جملات کاربردی انگلیسی مثال زده شده برای این فعلهای مهم را یاد بگیرید و به آنها برای مکالمات روزمره انگلیسی خود مسلط شوید و یادگیری انگلیسی خودتان را تقویت کنید.

 

لیست یکصد 100 فعل ضروری انگلیسی با معنی فارسی و جملات مثال

Accept : پذیرفتن
Please accept my apology.
لطفا" پوزش مرا بپذیرید.
 
Allow : اجازه دادن
Allow me to buy you a drink.
اجازه بدهید برای شما یک نوشیدنی بخرم.
 
Ask : پرسیدن
Ask me an easier question.
از من یک سوال آسانتر بپرسید.
 
Believe : باور كردن
Believe me, I tell the truth.
باورم کنید، من راست می‌گویم.
 
Borrow : قرض گرفتن
I need to borrow your car.
من لازم دارم که ماشین شما را قرض بگیرم.
 
Break : شكستن
Break the window to enter the house.
برای ورود به خانه پنجره را بشکن.
 
Bring : آوردن
Bring me that pen.
آن خودکار را برای من بیاور.
 
Buy : خریدن
I want to buy a coffee.
من می‌خواهم یک قهوه بخرم.
 
Can : توانستن
Can you solve the problem?
آیا می‌توانی مشکل را حل کنی؟
 
Cancel : لغو كردن
Please cancel my appointment.
لطفا" قرار مرا لغو کنید.
 
Change : تغییر دادن
I want to change the path.
من می‌خواهم مسیر را تغییر دهم.
 
Clean : تمیز ‌كردن
Clean the table before eating anything.
قبل از خوردن هرچیزی میز را تمیز کنید.
 
Cook : غذا پختن
I cook rice for dinner.
من برای شام برنج می‌پزم.
 
Complain : شكایت ‌‌كردن
I complain about the conditions.
من در مورد شرایط شکایت می‌کنم.
 
Confirm : تایید کردن
I want you to confirm my ticket.
من می‌خواهم شما بلیت مرا تایید کنید.
 
Count : شمردن
Let me count to 10.
بگذارید تا ده بشمارم.
 
Cut : بریدن
I cut an apple.
من یک سیب می‌برم.
 
Dance : رقصیدن
Dance with me.
با من برقص.
 
Draw : كشیدن
I draw a tree.
من یک درخت می‌کشم.
 
Drink : نوشیدن
Drink some water first.
اول کمی آب بنوش.
 
Drive : رانندگی ‌‌كردن
Drive slowly.
به آرامی رانندگی کن.
 
Eat : خوردن
Eat less, live more.
کمتر بخور، بیشتر عمر کن.
 
Explain : توضیح دادن
Please explain the problem clearly.
لطفا" مشکل را با شفافیت توضیح دهید.
 
Feel : حس کردن
I feel you.
من احساست می‌کنم.
 
Fill : پر ‌‌كردن
I fill the glass with water.
من لیوان را با آب پر می‌کنم.
 
Find : پیدا ‌‌كردن
Find a better place to work.
جای بهتری برای کار پیدا کن.
 
Finish : تمام ‌‌كردن
First finish your work.
اول کارت را تمام کن.
 
Follow : دنبال کردن
Follow your dreams.
رویاهایت را دنبال کن.
 
Fix : درست/تعمیر كردن
I fix the car.
من ماشین را درست/تعمیر می‌کنم.
 
Forgive : بخشیدن
Forgive others.
دیگران را ببخش.
 
Forget : فراموش كردن
Forget the past.
گذشته را فراموش کن.
 
Give : دادن
Give him more milk.
به او بیشتر شیر بدهید
 
Go : رفتن
Go to the right.
به سمت راست برو.
 
Have : داشتن
I have 5 apples.
من پنج تا سیب دارم.
 
Hear : شنیدن
I hear your voice.
من صدای شما را می‌شنوم.
 
Hate : متنفر بودن
I hate you all.
من از همه‌ی شما متنفرم.
 
Kill : کشتن
Don't kill your time.
زمانت را نکش/ از بین نبر.
 
Know : دانستن
I know nothing.
من هیچ چیز نمی‌دانم.
 
Learn : یادگرفتن
I learn English.
من انگلیسی یاد می‌گیرم.
 
Leave : ترك كردن
Leave me alone.
مرا ترک کن.
 
Listen : گوش كردن
Listen to me.
به من گوش بده.
 
Live : زندگی كردن
Live and let them live.
زندگی کن و بگذار زندگی کنند.
 
Look : دیدن
Look at me please.
لطفا" مرا ببینید.
 
Lie : دروغ گفتن
Please do not lie to me.
لطفا" به من دروغ نگو.
 
Make : درست کردن
I am making tea.
من دارم چای درست می‌کنم.
 
Need : احتیاج داشتن
I need some money.
من مقداری پول لازم دارم.
 
Open : بازكردن
Open the door.
در را باز کنید.
 
Organize : منظم كردن/ ترتیب دادن
I organize a meeting for them.
 
من یک قرار ملاقات برای آنها ترتیب می‌دهم.
 
Close : بستن
Please close the door.
لطفا" در را ببنید.
 
Pay : پرداختن
You can pay by credit card.
شما می‌توانید با کارت اعتباری پرداخت کنید.
 
Play : بازی كردن
Go and play in the yard.
برو و در حیاط بازی کن.
 
Put : قرار دادن
Put the letter on the table.
نامه را روی میز بگذارید.
 
Rain : باریدن
It is raining.
دارد باران می‌بارد.
 
Read : خواندن
I read the book.
من کتاب می‌خوانم.
 
Reply : پاسخ دادن
Let me reply his message.
بگذار من پیام او را پاسخ دهم.
 
Run : دویدن
I run everyday.
من هر روز می‌دوم.
 
Say : گفتن
Please say something.
لطفا" چیزی بگو.
 
See : دیدن
I see Mori every night.
من هر شب موری را می‌بینم.
 
Sell : فروختن
I want to sell my computer.
من می‌خواهم کامپیوترم را بفروشم.
 
Send : فرستادن
Please send me some money.
لطفا" برای من کمی پول بفرستید.
 
Sign : امضا كردن
We sign a contract.
ما یک قرارداد امضا می‌کنیم.
 
Sing : آواز خواندن
I sing a song for Bob.
من یک آهنگ برای باب می‌خوانم.
 
Sit : نشستن
Sit here please.
اینجا بنشینید لطفا"!
 
Sleep : خوابیدن
Sleep well.
خوب بخوابید.
 
Smoke : سیگار كشیدن
Don't smoke here.
اینجا سیگار نکشید.
 
Speak : صحبت كردن
I speak English.
من انگلیسی صحبت می‌کنم.
 
Spell : هجی كردن
You spell words.
تو کلمات را هجی می‌کنی.
 
Spend : خرج کردن
We spend a lot in Paris.
ما در پاریس خیلی خرج کردیم.
 
Stand : ایستادن
Stand here and wait.
اینجا بایست و منتظر باش.
 
Start : شروع كردن
I start the car.
من ماشین را ستارت می‌زنم.
 
Study : درس خواندن
I study hard.
من سخت درس می‌خوانم.
 
Suggest : پیشنهاد دادن
Can you suggest us a good restaurant?
آیا شما می‌توانید به ما رستوران خوبی پیشنهاد دهید؟
 
Swim : شنا كردن
I swim in the cold water.
من در آب سرد شنا می‌کنم.
 
Take : گرفتن
Take the money from him.
پول را از او بگیر.
 
Talk : صحبت كردن
I talk to my brother.
من با برادرم صحبت می‌کنم.
 
Teach : یاد دادن
Please teach me some rules.
لطفا" چند تا از قوانین را به من یاد دهید.
 
Tell : گفتن
Tell us a story.
برای ما یک داستان بگو.
 
Think : فكر كردن
Think before talk.
قبل از حرف زدن فکر کن.
 
Throw : پرتاب کردن
I throw the ball.
من توپ را پرتاب می‌کنم.
 
Translate : ترجمه كردن
I translate this word for you.
من این کلمه را برای تو ترجمه می‌کنم.
 
Travel : سفر كردن
I travel to London.
من به لندن سفر می‌کنم.
 
Try : امتحان/سعی کردن
Never try this at home.
هیچ وقت این را در خانه امتحان نکنید.
 
Turn off : خاموش كردن
Let me turn off the radio.
اجازه بدید رادیو را خاموش کنم.
 
Turn on : روشن كردن
I want to turn on the TV.
من می‌خواهم تلویزیون را روشن کنم.
 
Type : تایپ كردن
I type very fast.
من خیلی سریع تایپ می‌کنم.
 
Understand : فهمیدن
I understand you well.
من شما را خوب می‌فهمم/درک می‌کنم.
 
Use : استفاده كردن
Use your head.
از مغزت استفاده کن/ فکر کن.
 
Wait : صبر كردن
Wait and see.
صبر کن/منتظر باش و ببین.
 
Walk : قدم زدن
I walk to work every morning.
من هر روز صبح پیاده به سر کار می‌روم.
 
Want : خواستن
First I want to talk about you.
من اول می‌خواهم در مورد شما صحبت کنم.
 
Watch : نگاه كردن
Watch outside first.
اول بیرون را نگاه کن/ بپا.
 
Work : كاركردن
I work in a company.
من در یک شرکت کار می‌کنم.
 
Worry : نگران شدن
Don't worry.
نگران نباش.
 
Write : نوشتن
I want to write a message for her.
من می‌خواهم یک پیام برای او بنویسم.
 
Waste : هدر رفتن
Don't waste your time.
وقتت را هدر نده.
 
Wave : دست تکان دادن
I wave my hand to her.
من دستم را برای او تکان دادم.
 
Worship : پرستیدن/عبادت كردن
We worship God.
ما خدا را می‌پرستیم.
 
Win : برنده شدن
I can win this time.
من این بار می‌توانم برنده شوم.
 
Wear : پوشیدن
You wear black pants.
شما شلوار سیاه می‌پوشی.
 

Wash : شستن

I wash my hands.
من دستانم را می‌شویم.
 

 

جملات پرکاربرد انگلیسی برای خداحافظی کردن در مکالمه روزمره انگلیسی

عبارت ها و اصطلاحات، هنگام خداحافظی در انگلیسی ✋✋ در این ویدیو جملات پرکاربرد انگلیسی برای خداحافظی کردن در مکالمه روزمره انگلیسی را خدمت شما بیان کرده ایم. جملات خاص و باکلاس و مخصوص انگلی...

پرکاربردترین جملات انگلیسی با معنی فارسی که باید بلد باشید

پرکاربردترین جملات مهم انگلیسی با معنی فارسی و تلفظ که باید بلد باشید در این ویدیو مهمترین و کاربردی ترین جملات  انگلیسی  روزمره که برای هر زبان آموز ...

مکالمه انگلیسی در فرودگاه - جملات ضروری انگلیسی در پرواز و سفرهای هوایی با معنی فارسی و تلفظ

مکالمه انگلیسی در فرودگاه - جملات ضروری انگلیسی در پرواز و سفرهای هوایی با معنی فارسی و تلفظ در این ویدیو، ما با تمرکز بر روی مکالمات روزمره...

اسم میوه ها در انگلیسی با معنی فارسی و تلفظ

اسم انواع میوه ها در انگلیسی با معنی فارسی و تلفظ فارسی Fruits in English یادگیری اسامی میوه ها به انگلیسی جزو لغات بس...

یادگیری زبان انگلیسی با 250 فعل ضروری انگلیسی و جملات کاربردی انگلیسی مثال

  یادگیری زبان انگلیسی با 250 فعل ضروری انگلیسی و جملات کاربردی انگلیسی مثال در این درس لیست 250 افعال اساسی انگلیسی توسط تیم انگلیسی مثل آب خ...

بهترین روش یادگیری زبان و بهترین روش یادگیری ماندگار لغت های انگلیسی به فارسی

بهترین روش یادگیری زبان و لغت های انگلیسی به فارسی یکی از بهترین روش های یادگیری لغت های انگلیسی همین روش است.یادگیری واژگان یکی از بخش‌های حیات...

دریافت درآمد یوتوب کاملا" شفاف و قانونی، برای اولین بار در ایران

  دریافت درآمد یوتوب بصورت کاملا" شفاف و قانونی، برای اولین بار در ایران با توجه به رشد تولید کنندگان محتوا و کانال های یوتوب در ایران، یک ر...

یادگیری ‌آسان 700 کلمه بسیار پرتکرار در زبان انگلیسی با تلفظ و معنی فارسی همراه با دانلود Pdf رایگان

یادگیری ‌آسان 700 کلمه بسیار پرتکرار در زبان انگلیسی با تلفظ و معنی فارسی همراه با لیست لغات و دانلود Pdf رایگان ...

سوالات مهم انگلیسی روزمره با جواب - (100 پرسش با جواب) سوال و جواب یا مصاحبه انگلیسی با معنی فارسی

سوالات مهم انگلیسی روزمره با جواب - (100 پرسش با جواب) سوال و جواب یا مصاحبه انگلیسی با معنی فارسی در این درس مهمترین و اسا...

مرور و یادگیری انگلیسی در خواب قسمت هفت - یادگیری جملات مهم انگلیسی قبل از خواب | درس 7

مرور و یادگیری انگلیسی در خواب قسمت هفت - یادگیری جملات مهم انگلیسی قبل از خواب | درس 7 مرور و یادگیری انگلیسی در خواب قسمت هفت - در این سری از درسهای...

مهمترین فعل های انگلیسی یا افعال اساسی انگلیسی با معنی فارسی و جملات کاربردی مثال

مهمترین فعل های انگلیسی یا افعال اساسی انگلیسی با معنی فارسی و جملات کاربردی مثال در این ویدیو یکصد مورد 100 فعل ضروری از مهمترین و اساسی ترین افعال ا...

اعضای خانواده و فامیل در انگلیسی با معنی فارسی و تلفظ

اعضای خانواده و فامیل در انگلیسی با معنی فارسی و تلفظ در این پست و در سایت انگلیسی مثل آب خوردن به صورت کامل به معرفی تمامی لغات ضروری اعضای خانواده و...

فرق بین و کاربرد job, work, career, employment در انگلیسی

فرق بین و کاربرد job, work, career, employment در انگلیسی بسیاری از ...

قربون صدقه رفتن در انگلیسی و عبارت های عشقولانه و محبت آمیز در انگلیسی 2

قربون صدقه رفتن در انگلیسی و عبارت های عشقولانه و محبت آمیز در انگلیسی 2  هر زبانی مجموعه ای از نام های مستعار شیرین یا عاش...

یادگیری انگلیسی با داستان الاغ کشاورز متن انگلیسی با ترجمه فارسی

یادگیری انگلیسی با داستان الاغ کشاورز با متن انگلیسی و ترجمه فارسی در این ویدیو داستان  انگلیسی آموزنده و جالب  الاغ کشاورز یا به انگلیسی The Farmer's...

صفت های پرکاربرد زبان انگلیسی برای توصیف افراد اشیا موقعیت ها وضعیت ها

  صفت های پرکاربرد زبان انگلیسی برای توصیف افراد اشیا موقعیت ها وضعیت ها از صفر تا صد در این درس و در این ویدیو مهمترین و ضروری تر...

یکصد 100 فعل حیاتی و ضروری انگلیسی با معنی و تلفظ درست با مثال کاربردی

  فعلهای اساسی انگلیسی به فارسی (صد 100 مورد) با مثال و ترجمه به فارسی لیست فعلهای مهم  و پرتکرار که در این ویدیو یکجا جمع شده اند، به شدت د...

پرکاربردترین جملات انگلیسی با معنی فارسی که باید بلد باشید

پرکاربردترین جملات انگلیسی با معنی فارسی که باید بلد باشید در این ویدیو مهمترین و کاربردی ترین جملات انگلیسی روزمره که برای هر زبان آموز در مسیر یادگی...

سیصد 300 فعل حیاتی و مهم انگلیسی با تلفظ و معنی فارسی

سیصد 300 فعل حیاتی و مهم انگلیسی با تلفظ و معنی فارسی در سایت انگلیسی مثل آب خوردن Easy Peasy English فعلهای اساسی انگلیسی به فارسی (سیصد 300 مورد) با...

داستان انگلیسی یک لیوان شیر با متن انگلیسی و ترجمه فارسی و تلفظ صوتی

  داستان انگلیسی یک لیوان شیر با متن انگلیسی و ترجمه فارسی و تلفظ صوتی ...

جملات ضروری انگلیسی با ترجمه فارسی برای جواب عذرخواهی با روش انگلیسی مثل آب خوردن

  جملات ضروری انگلیسی با ترجمه فارسی برای جواب عذرخواهی با روش انگلیسی مثل آب خوردن در زندگی روزمره انگلیسی موقعیتهای بسیاری پیش میاد که باید ...

جملات و اصطلاحات کوتاه انگلیسی روزمره با معنی فارسی و تلفظ انگلیسی مثل آب خوردن

  جملات کوتاه انگلیسی روزمره با معنی فارسی و تلفظ در این درس مهم، 150 مورد از جملات کوتاه انگلیسی با معنی فارسی که مهمترین جملات کوتاه انگلی...

جمله سازی انگلیسی با لغت اساسی Should در انگلیسی به فارسی و جملات ضروری روزمره مثال

جمله سازی انگلیسی با لغت اساسی Should در انگلیسی به فارسی و جملات ضروری روزمره مثال در این درس جمله سازی انگلیسی و جملات ضروری و کاربردی با لغت اساسی ...

یادگیری مکالمه انگلیسی در 20 روز با درسهای رایگان آموزش زبان انگلیسی به فارسی

یادگیری مکالمه انگلیسی در 20 روز با درسهای رایگان آموزش زبان انگلیسی به فارسی در سری درسهای آموزش مکالمه انگلیسی در 20 روز، در انگلیسی مثل آب خوردن؛ د...