انگلیسی مثل آب خوردن

 

اصطلاحات رايج

 

چه پر رو so cheeky!

ولم کن let go of me

بزن تو رگ. Dig in!

چه آدمهايي پيدا ميشن؟ what people

حسابي صفا کردم. I painted the twon red

زندگيت بر فناست. your whole life is a waste

اين برداشت شماست.(من اين طور فکر نمي کنم)This is the impression you got

اهل دله. He is a fun sucker

حالش رو بگير. Give it to him

واي به حالت! alas for you

سوسکت مي کنم.  I will walk over you

نفله ات مي کنم. I will waste you

با من کل کل نکن. Don't mess up with me

چقدر خوشگله! How charming

زد تو برجکم. He kicked my ass

اسمم رو عوض ميکنم. I will eat my hat

خرابش نکن. you wrecked it

بهترين لباس رو پوشيدن. dressed to skill

نوک زبونمه! on the tip of my tongue

شيرينتر از اوني که فراموشت کنم. you'r 2 sweet to be forgotten

کاري کردم کف کرد. I totally nailed him

قسم مي خورم؟ I  swear it

ببين دلت چي ميگه؟ follow your heart

دق و دليت رو سر من خالي نکن. Don't take it out on me