انگلیسی مثل آب خوردن

چند تا از اصطلاحات انگليسی با ترجمه فارسی

You`re wet behind the ears.
هنوز بچه ای!

He`s as green as grass.
دهانش بوی شیر میدهد.!

It`s the thin edge of the wedge.
هنوز کجایش را دیدی؟(تازه اول بدبختیه)

I am with you.
هوا تو دارم.

I got panicky.
هول شدم!

East or west,home is best.
هیچ جا مثل خونه ادم نمیشه.

He was orphaned.
یتیم شد.

Come on!shake a leg!
یالا!تکونی به خودت بده!

Once and for all.
یکبار برای همیشه.

I was taken aback.
یکه خوردم.

We are of the same mind.
هم عقیده هستیم.

He is a handy man.
همه فن حریف است.

As you wish.
هرطور میل شماست.

As you think proper .
هرطور صلاح بدانید

There is measure in all things.
هر چیزی حدی داره.

He broke his word/promise.
زیر قول خود زد.

Button your lip.
زیپ دهانت را بکش.!!