انگلیسی مثل آب خوردن

خواهش کردن و درخواست کردن

 

- از عبارت “will you ” در موقعيت هاي غير رسمي در انتها جمله و در موقعيت هاي رسمي در ابتداي جمله استفاده ميشه :

 

turn down the music , will you ?

صداي موسيقي رو کم کن ، لطفا

 

Will you help me with this application form (, please) ?

ممکنه لطفا در پر کردن اين تقاضانامه به من کمک کنيد ؟

 

 

- يکي از رايج ترين عبارت ها براي خواهش کردن تو موقعيت هاي غير رسمي و دوستانه عبارته “can you..” ـه :

Can you give me a hand with the dishes ?

مي توني (لطفا) در شستن ظرف ها کمکم کني ؟

 

اما جواب شما تو موقعيت هاي دوستانه ((will you , can you اينا هستن :

۱)    اگه جوابتون مثبت بود از عبارت هاي : sure ، ok  ، yes sure

2)    اگه جوابتون منفي بود ابتدا ميگين “Im sorry I can’t ” و بعد دليل خودتونو مي گين

A : David , put that dictionary away , will you

ديويد ، اون ديکشنري رو بذار سرجاش (نکته : put sth away يعني قرار دادن چيزي در جاي هميشگي خود)

B :sorry mom .I can’t . Im using it

متاسفم مامان نمي تونم . دارم ازش استفاده مي کنم .

 

 

- از عبارت هاي could you و would you مي تونين تو موقعيت هاي رسمي و از could you possibly تو موقعيت هاي رسمي تر
استفاده کنين :

 

Could you show me the way to the Hilton hotel (,please) ?

ممکن است لطفا ادرس هتل هيلتون را به من بدهيد ؟

 

جواب هايي که شما بايد تو موقعيت هاي رسمي بدين :

۱) اگه جوابتون مثبت بود : sure  -   yes,of course   -   Certainly

2) اگه جوابتون منفي باشه ابتدا از عبارت Im afraid I can’t استفاده کنين و بعد دليلشو بگين :

Could you possibly give your opinion about my composition ?

ممکن است لطفا در مورد انشا من نظر بدهيد

Im afraid I can’t . Im in a big hurry

متاسفانه نمي تونم . خيلي عجله دارم.

 

 

- عبارت would you mind براي خواهش کردن تو موقعيت هاي رسمي خيلي رايجه . البته دقت داشته باشين که بعد از اين عبارت فعل بصورت ing دار مياد :

Would you mind putting out your cigarette ?

بي زحمت سيگارتون رو خاموش کنيد (نکته : put out يعني خاموش کردن [اتيش يا چراغ] )

يه نکته ي مهم ديگه اينکه اگه جوابتون مثبت بود بايد از عبارت هاي منفي استفاده کنين:

Would you mind helping me with the cleaning

زحمتي نيست تو نظافت کمکم کنين

B : no, not at all

پس در جواب مثبت به خواهش would you mind ديگه از جواب مثبت مثل yes I would استفاده نمي کنيم !!! اگه جوابتون منفي بود از عبارت I’m afraid I can’t استفاده کنين.

 

 

- از سه عبارت زير هم مي تونين تو موقعيت هاي دوستانه استفاده کنين :

۱) Do you think you could…

۲) I wonder / was wondering if you could …

۳) would you it be possible for you to …

 

- Do you think you could help me with my exams ?

- I wonder / was wondering if you could speak to the boss about my proposal

مي خواستم خواهش کنم در مورد پيشنهاد من با رئيس صحبت کنيد.