انگلیسی مثل آب خوردن

توضیحاتی در مورد واژه ی Sneak در انگلیسی عامیانه

 
یکی از واژه های دوست داشتنی! تو انگلیسی واژه ی sneak ـه. یعنی یواشکی (دزدکی) کاری رو انجام دادن . به این جمله دقت کنین :
 I sneaked a look at her cute body !
من یواشکی یه نگا به بدن جذابش انداختم !
 
- دو اصطلاح “sneaked in(to a place)” و “sneaked out(to a place)” که اولی یعنی دزدکی جایی وارد شدن (to enter a place quietly and in
secret) و دومی هم یعنی یواشکی از جایی بیرون رفتن (در رفتن ، جیم شدن) (to go out of a place quietly and in secret) :
 
The kids tried to sneak into the rock concert, but they were stopped by the guards
بچه ها سعی داشتن یواشکی برن کنسرت راک اما نگهبانا مانعشون شدن .
 
Never try to sneak in. Sometimes they arrest you for trespassing.
هرگز سعی نکن که یواشکی بری تو یه وقت تو رو به خاطر تجاوز (به ملک شخصی) دستگیرت می کنن.
 
. I sneaked out of the meeting, hoping no one would notice
من یواشکی از جلسه زدم بیرون ، امیدوارم که کسی متوجه نشده باشه
 
- اصطلاح “sneak around (a place)” هم یعنی یواشکی دور و بر جایی پلکیدن ، جایی رو یواشکی پاییدن (با هدف شوم ! especially for a dishonest
purpose ) :
 
Please don’t sneak around my house. It makes me nervous
لطفا یواشکی دور و بر خونه من نپلک .، این کارت منو عصبی می کنه
 
- این یکی خیلی بامزه ست ! “sneak up to sb or sth” یعنی یواشکی به کسی(یا چیزی) نزدیک شدن بدون اینکه متوجه شما بشه (باز با همون هدف شوم!) :
 مثال:
I sneaked up to julia and scared her to dead
من یواشکی رفتم نزدیک جولیا و اونو تا سر حد مرگ ترسوندم !