انگلیسی مثل آب خوردن
در پاسخ به Thanks/Thank you چه ميتوانيم بگوييم؟؟؟؟

.
بهتر است كه وقتي از شما تشكر ميكنند؛ پاسخي بيان كنيد!
براي اين پاسخ ميتوانيد از عبارتهاي زير به نسبت موقعيت استفاده كنيد.
.
You're (most) welcome
خواهش ميكنم
كاربرد در حالت عمومي كه بيشترين كاربرد رو داره
و بيشتر وقتي كه كاري انجام شده و باعث كمي زحمت شده باشه
.
Not at all
معادل: كاري نكردم/  چيز خاصي نبود
.
Don't mention it
حرفش رو هم نزن/ قابلي نداشت
.
No problem
كه به اختصار NP
مشكلي نيست
.
نكــــــــتــه:
سه عبارت
Not at all / Don't mention it/ No problem
بيشتر وقتي استفاده ميشوند كه كاري كه مورد سپاس قرار ميگيره؛ خيلي سخت نبوده و زياد ايجاد زحمت نكرده است.
.
My pleasure  پِ لِ ژِر
باعث خوشحالي من است
طبيعتا"وقتي كه ميخواهيم اعلام كنيم كمك كردن به طرف باعث خوشحالي ماست
.
Thank you
از شما سپاسگزارم
همچنين از بيان دوباره اين عبارت براي پاسخ به
Thank you
 طرف هم استفاده ميشه، با تاكيد بر روي You
.
It's OK
اوكيه / مشكلي نيست
اين هم بين رفيق ها استفاده ميشه