انگلیسی مثل آب خوردن

عبارتهای انگلیسی برای وقتی که بخواهید دلیل تاخیر خود را بیان کنید

I couldn't get a taxi.
نتونستم تاکسی گیر بیارم

I couldn't get a cab.
نتونستم تاکسی بگیرم

My ride didn't show up.
وسیله نقلیه پیدا نشد

I missed my ride.
وسیله نقلیه مورد نظر رو از دست دادم

I missed the train.
قطار رو از دست دادم

The bus was late.
اتوبوس دیر رسید

I ran out of gas.
بنزین تموم کردم

I had to stop for gas.
برای بنزین زدن توقف باید می کردم

I had to get gas.
باید بنزین می زدم

I was stuck in traffic jam.
تو ترافیک گیر کردم

شنیدن فایل صوتی این درس