انگلیسی مثل آب خوردن

کاملترین لیست افعال بی قاعده با معنی فارسی Irregular Verbs List

کاملترین لیست افعال بی‌قاعده  Irregular Verbs List افعالی هستند که: شکل گذشته و سوم آنها ed نمی‌گیرد و در بیشتر مواقع با فعل اصلی تفاوت دارد. 

نکته مهم در کاملترین لیست افعال بی قاعده  Irregular Verbs List

برخی از فعل‌ها هم به‌صورت بی‌قاعده و هم به‌صورت افعال با قاعده به‌کار می‌روند. یعنی هم ed می‌گیرند و هم شکل آن‌ها تغییر می‌کند. این افعال در جدول زیر با رنگ سبز مشخص شده‌اند.

جدول زیر یکی از کاملترین لیست افعال بی قاعده  Irregular Verbs List است که برای شما گردآوری کرده‌ایم. بعضی از افعال معانی متعددی داشتند که ما فقط به یکی از آن‌ها اشاره کردیم.

       Meaning               Past participle            Simple past              Present         
پایبند بودن / ماندن abode abode abide
بلند شدن arisen arose arise

بیدار کردن / شدن

awoken awoke awake
بودن been was / were be
حمل کردن / تحمل کردن born)e) bore bear
زدن beaten beat beat
شدن become became become
افتادن / فرا رسیدن befallen befell befall
بوجود آوردن begotten begot beget
شروع کردن begun began begin
مشاهده کردن beheld beheld behold
خم کردن / شدن bent bent bend
محروم کردن bereft bereft bereave
استدعاء کردن besought besought beseech
احاطه کردن / بستوه آوردن beset beset beset
حاکی بودن از bespoken bespoke bespeak
نوعی ایستادن یا نشستن bestridden bestrode bestride
شرط بستن bet bet bet
دعوت / پیشنهاد کردن bid bid bid
چسباندن / دوختن bound bound bind
گاز گرفتن bitten bit bite
خونریزی کردن bled bled bleed
وزیدن blown blew blow
شکستن broken broke break
پرورش دادن bred bred breed
آوردن brought brought bring
پخش کردن broadcast broadcast broadcast
ساختن built built build
سوزاندن burnt / burned burnt / burned burn
منفجر شدن burst burst burst
خریدن bought bought buy
در قالب قرار دادن cast cast cast
گرفتن caught caught catch
انتخاب کردن chosen chose choose
چسبیدن clung clung cling
آمدن come came come
قیمت داشتن cost cost cost
خزیدن crept crept creep
بریدن cut cut cut
داد و ستد داشتن dealt dealt deal
کندن dug dug dig
انجام دادن done did do
نقاشی کردن drawn drew draw
خواب دیدن dreamt / dreamed dreamt / dreamed dream
نوشیدن drunk drank drink
رانندگی کردن driven drove drive
اقامت گزیدن dwelt dwelt dwell
خوردن eaten ate eat
افتادن fallen fell fall
غذا دادن fed fed feed
احساس کردن felt felt feel
جنگیدن fought fought fight
پیدا کردن found found find
فرار کردن fled fled flee
روانه ساختن flung flung fling
پرواز کردن flown flew fly
ممنوع کردن forbidden forbade forbid
پیش بینی کردن forecast forecast forecast
از پیش دانستن foreseen foresaw foresee
پیشگویی کردن foretold foretold foretell
فراموش کردن forgotten forgot forget
بخشیدن forgiven forgave forgive
رها کردن forsaken forsook forsake
منجمد کردن / یخ زدن frozen froze freeze
تهیه کردن / شدن gotten got get
دادن given gave give
رفتن gone went go
خرد کردن ground ground grind
رشد کردن / پرورش دادن grown grew grow
آویزان کردن hung hung hang
داشتن had had have
شنیدن heard heard hear
مخفی کردن hidden hid hide
زدن hit hit hit
نگه داشتن / برگزار کردن held held hold
صدمه زدن hurt hurt hurt
در هم بافتن interwoven interwove interweave
نگهداری کردن kept kept keep
زانو زدن knelt knelt kneel
دانستن / شناختن known knew know
قرار دادن laid laid lay
راهنمایی کردن led led lead
تکیه دادن / خم شدن leant / leaned leant / leaned lean
خیز زدن leapt leapt leap
یاد گرفتن learnt / learned learnt / learned learn
ترک کردن left left leave
قرض دادن lent lent lend
اجازه دادن let let let
دراز کشیدن lain lay (lie (in bed
دروغ گفتن lied lied lie
روشن کردن lit / lighted lit / lighted light
از دست دادن lost lost lose
درست کردن / مجبور کردن made made make
معنی دادن meant meant mean
ملاقات کردن met met meet
اشتباه کردن mistaken mistook mistake
چیدن mown / moved mowed mow
استراق سمع کردن overheard overheard overhear
خواب ماندن overslept overslept oversleep
چیره شدن overtaken overtooke overtake
پرداخت کردن paid paid pay
قرار دادن put put put
خواندن read read read
پاره کردن rent rent rend
رهانیدن از rid rid rid
راندن ridden rode ride
زنگ زدن rung rang ring
بالا رفتن / طلوع کردن risen rose rise
دویدن run ran run
اره کردن sawn / sawed sawed saw
گفتن said said say
دیدن seen saw see
جستجو کردن sought sought seek
فروختن sold sold sell
فرستادن sent sent send
تنظیم کردن / غروب کردن set set set
دوختن sewn / sewed sewed sew
لرزاندن / لرزیدن shaken shook shake
بیرون ریختن shed shed shed
درخشیدن shone shone shine
مدفوع کردن shit/shat shit/shat shit
شلیک کردن shot shot shoot
نمایش دادن shown showed show
کوچک شدن shrunk shrank shrink
اعتراف گرفتن shriven shrove shrive
بستن shut shut shut
آواز خواندن sung sang sing
غرق شدن sunk sank sink
نشستن sat sat sit
ذبح کردن slain slew slay
خوابیدن slept slept sleep
سُر خودن slid slid slide
پرتاب کردن slung slung sling
حرکت دزدکی slunk slunk slink
چاک دادن slit slit slit
بوییدن smelt smelt smell
شکست دادن smitten smote smite
بذر افشانی کردن sown / sowed sowed sow
صحبت کردن spoken spoke speak
سرعت گرفتن sped sped speed
هجی کردن spelt / spelled spelt / spelled spell
خرج کردن / گذراندن spent spent spend
افشا کردن spilt / spilled spilt / spilled spill
چرخاندن spun spun spin
تُف کردن spat spat spit
شکافتن split split split
از بین بردن spoilt spoilt spoil
گستردن/پخش شدن spread spread spread
پریدن sprung sprang spring
ایستادن stood stood stand
دزدیدن stolen stole steal
چسباندن / چسبیدن stuck stuck stick
نیش زدن stung stung sting
بوی بد دادن stunk stank stinka
گام های بلند برداشتن stridden strode stride
ضربه زدن struck struck strike
رشته کردن strung strung string
تلاش کردن striven strove strive
قسم خوردن sworn swore swear
جارو کردن swept swept sweep
باد کردن / متورم شدن swollen / swelled swelled swell
شنا کردن swum swam swim
تاب خوردن swung swung swing
گرفتن taken took take
درس دادن taught taught teach
پاره کردن torn tore tear
گفتن told told tell
فکر کردن thought thought think
پرتاب کردن thrown threw throw
رخنه کردن در thrust thrust thrust
لگد کردن trodden trod tread
فهمیدن understood understood understand
بعهده گرفتن undertaken undertook undertake
بی اثر کردن undone undid undo
مضطرب کردن upset upset upset
بیدار کردن waken woke wake
پوشیدن worn wore wear
گریه کردن wept wept weep
برنده شدن won won win
کوک کردن / شدن wound wound wind
کنار کشیدن withdrawn whitdrew withdraw
مقاومت کردن withstood withstood withstand
زنجیر کردن wrung wrung wring
نوشتن written wrote write