انگلیسی مثل آب خوردن

 

ضرب المثل هاي انگليسي همراه با معادل و يا معني

 

Make hay while the sun shines

تا تنورداغ است نان را بچسبان

 

There’s no smoke without fire

تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها

 

So far, so good

تا حالا که بد نبود

 

Curses come home to roost

تف سر بالا به صاحبش برمیگردد

 

There’s no royal road to learning

تن به دود چراغ و بی خوابی ننهادی هنر کجا یابی

 

Practice what yoau preach

تو که لالائی بلدی چرا خوابت نمی برد

 

One good turn deserves another

تو نیکی می کن و در دجله انداز که ایزد در بیابنت دهد باز

 

Knowledge is power

توانا بود هرکه دانا بود

 

Never say die

جا نزن

 

When the cat is away mice play

جائی که مرغ نیست چغندر پخته سالار است