انگلیسی مثل آب خوردن

اصطلاحات و ضرب المثلهای انگلیسی و معادل آنها در زبان فارسی

 

1. Leave someone in high and dry = کسی را سر کار(قال) گذاشتن

 

2. Put one's money where one's mouth is = به قول خود وفا کردن

 

3. Too big for one's britches =  پا از گلیم خود دراز تر کردن

 

4. Get the short end of the stick = کلاه سر کسی رفتن

 

5. Throw the book at = به اشدّ مجازات محکوم کردن

 

6. Stick to one's gun = روی حرف خود ایستادن

 

7. Pass the buck = تقصیر را گردن دیگران اندختن

 

8. Cat got your tongue? = مگر زبونت بند اومده

 

9. The kiss of death = فاتحه چیزی را خواندن

 

10. Drop one's teeth = از تعجب شاخ در آوردن

 

11. Off the hook = کسی را از هچل در آوردن

 

12. Quick on the trigger = حاضر جواب بودن

 

13. Lead a dog's life = با فلاکت زندگی کردن

 

14. The last straw = طاقت کسی طاق شدن

 

15. Up one's sleeve =   آماده در آستین داشتن

 

16. For the birds = مفت هم گران است

 

17. In stitches = از خنده روده بر شدن

 

18. Cut corners = کاری را سمبل کردن

 

 19. Blow one's top = از کوره در رفتن                       

 

  20. Blow it = خرابکاری کردن