انگلیسی مثل آب خوردن

رایج ترین ضرب المثل های انگلیسی جالب و زیبا

 

Laughter is the best medicine

خنده بهترین دارو است

He who laughs last, laughs best

کسی که آخر می خندد، بهترین می خندد

 

Everybody laughs in the same language

همه با یک زبان یکسان میخندند

 

Every land has its own law

هر سرزمینی قانون خودش را دارد

 

A leopard cannot change his spots

یک پلنگ نمیتواند خالهای خودش را تغییر دهد

 

Lightning never strikes the same place twice

صاعقه هرگز به یک جای یکسان دو بار اصابت نمیکند

 

A loaf of bread is better than the song of many birds

یک تکه نان از آواز پرندگان زیاد بهتر است

 

Love makes the world go round

عشق باعث می شود جهان گردش کند

 

The love never grows old

عشق راستین هرگز کهنه نمی شود

 

All the world loves a lover

همه جهان عاشق یک عاشق است

 

He who is master of himself will soon be master of other

کسی که ارباب خودش است بزودی ارباب دیگران خواهد شد

 

Might makes right

قدرت باعث تحمیل است

 

Great minds think alike

افکار بزرگ مشابه می اندیشند

 

Each person is his own judge

هر کسی قاضی خودش است

 

Never judge from appearances

هرگز از روی ظاهر قضاوت نکن

 

The hand you cannot bite, kiss

دستی را که نمی توانی گاز بگیری، ببوس

 

If you can't stand the heat, get out of the kitchen

اگر نمیتوانی گرما را تحمل کنی، از آشپزخانه برو بیرون

 

Big talk means little knowledge

حرف های بزرگ به معنای دانایی اندک است

 

 A man is know by his friends

یک مرد با دوستانش شناخته می شود

 

Better late than never

دیر از هرگز بهتر است

 

He who laughs last, laughs best

کسی که آخر می خندد، بهترین می خندد

 

Everybody laughs in the same language

همه با یک زبان یکسان میخندند

 

Fear of death is worse than death itself

ترس از مرگ بدتر از خود مرگ است

 

Better the devil you know than the devil you don’t know

شیطانی که تو میشناسی بهتر است از شیطانی که تو نمیشناسی

 

Diligence is the mother of good luck

پشتکار مادر خوش شانسی است

 

When in doubt, do nothing

در زمان شک، کاری نکن

 

Eat to live, not live to eat

بخور تا زندگی کنی، زندگی نکن برای خوردن

 

Better an egg today than a hen tomorrow

امروز یک تخم مرغ، بهتر از فردا یک مرغ

 

You never know what is enough unless you know more than enough

تو هرگز نمیدانی چقدر کافی است مگر اینکه تو بیشتر از اندازه بدانی

 

Experience is the best teacher

تجربه بهترین معلم است

 

Beauty is in the eye of the beholder

زیبایی در چشم ناظر است

 

Failure teaches success

شکست پیروزی می آموزد

 

One falsehood spoils a thousand truths

یک دروغ یکهزار حقیقت را خراب می کند

 

If you are looking for a friend who has no faults, you will have no friends

اگر شما دنبال دوستی می گردید که او هیچ عیبی ندارد، شما هیچ دوستی نخواهید داشت

 

Love sees no faults

عشق هیچ عیبی نمی بیند

 

Don’t bite the hand that feeds you

دستی را که به تو غذا می دهد گاز نگیر

 

Good fences make good neighbors

حصارهای خوب همسایگان خوب می سازند

 

Your fingers can't be of the same length

انگشتان شما نمی توانند به یک اندازه یکسان باشند

 

Fire is a good servant, but a bad master

آتش خدمتکار خوبی است اما ارباب بدی است

 

Better are small fish an empty dish

بهتر است یک ماهی کوچک از یک ظرف خالی

 

If you lie down with dog, you'll get up with fleas

اگر با سگها بخوابی با ککها بیدار خواهی شد