انگلیسی مثل آب خوردن

ضرب المثل های انگلیسی با ترجمه فارسی

  

در زیر می توانید تعداد زیادی ضرب المثل انگلیسی را با ترجمه فارسی مشاهده کنید که به ترتیب حروف الفبا (البته از آخر به اول) مشخص شده اند.

 

 

You’re only young once

 

آدم  همیشه که جوان نمی ماند؛ قدر جوانی را بدان.

 

Your sins will find you out

 

مکن بد که بد بینی از یار نیک       نروید ز تخم بدی بار نیک

 

غم و شادمانی نماند  و لیک         جزای عمل ماند و نام نیک

 

You can’t make an omelette/omelet without breaking eggs

 

تا خراب نشود، آباد نمی شود؛ بی مایه فطیر است.

 

برای دیدن بقیه ضرب المثل ها به ادامه مطلب بروید

 

 

 

You can not serve God and mammon

 

هم خدا خواهی و هم دنیای دون

 

این محال است و جنون ای ذولفنون

 

You may end him but you’ll not mend him

 

توبه گرگ مرگ است.

 

You can lead a horse to water, but you can’t make him drink

 

هیچ کاری با زور درست نمی شود؛ زور همیشه کارساز نیست.

 

You win some/a few, you lose some/a few

 

زندگی برد و باخت دارد.

 

You are what you eat.

 

 غذای انسان ماهیت انسان را می سازد.

 

You have take the good with the bad

 

باید خوب را با بد پذیرفت.

 

A Younger idler, an old beggar

 

جوان بیکار امروز، گدای پیر فرداست.

 

در جوانی کار کن تا در پیری گدایی نکنی.

 

You reap what you sow.

 

خرما نتوان خورد از این خار که کشتیم

 

دیبا نتوان بافت از این پشم که رشتیم

 

You pay your money and you take your choice

 

هر چقدر پول بدهی همان قدر آش می خوری.

 

You can do anything, but not everything

 

شما می توانید هر کاری را انجام دهید اما نمی توانید همه کارها را انجام دهید.

 

You can’t put the clock back

 

گذشته ها گذشته است.

 

Years teach us more than books

 

سالها بیشتر از کتابها به ما درس می دهند.

 

You want a thing done, do it yourself

 

کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من.

 

You can’t keep a good man down

 

 خواستن توانستن است.

 

You saw nothing, you heard nothing

 

شتر دیدی ندیدی.

 

You took the words out of my mouth

 

جانا سخن از زبان ما می گویی.

 

You are scraping the bottom of the barrel.

 

ملاقه ات به ته دیگ خورده است.

 

You can’t win.

 

مقسّمت ندهد روزی که ننهادست.

 

You can educate a fool, but you can not make him think

 

آدم احمق را می توان تربیت کرد  اما نمی توان به تفکر واداشت.

 

You can’t have your cake and eat it too

 

نی شود هم خدا را بخواهی و هم خرما را.

 

You can’t take it with you when you die

 

ثروت را به هنگام مرگ با خود  به گور نتوان برد.

 

You can not put out a fire with oil

 

آتش را با آتش خاموش  نتوان کرد.

 

You can not wash a black a more white

 

که زنگی به شستن نگردد سفید.

 

You can not catch old birds with chaff.

 

عنقا را به دام نتوان گرفت.

 

You must lie on the bed you have made

 

خود کرده را تدبیر نیست.

 

You are a back seat driver

 

کنار گود نشستی و می گویی لنگش کن.

 

You  may know by a handful the whole sack

 

مشت نمونه خروار است.

 

You can not burn the candle at both ends

 

نی شود هم خدا را بخواهی و هم خرما را.

 

You can’t dance at two weddings.

 

با یک دست نمی توان دو هندوانه بر داشت.

 

You can’t mend a broken egg

 

آب رفته به جوی بر نگردد.

 

You can not sell the cow and drink the milk

 

نی شود هم خدا را بخواهی و هم خرما را.

 

You buy land, you buy stones, you buy meat, you buy bones

 

گنج بی مار و گل بی خار نیست.

 

You can not get blood out of stone.

 

از آب کره نتوان گرفت.

 

Your love will be in my heart at all times.

 

اگر مرگم به نامردی نگیرد      مرا مهر تو در دل جاودانی ست

 

و گر عمرم به ناکامی سر آید   تو را دارم که مرگم زندگانی ست

 

Your wish is my command

 

از تو به یک اشارت از ما به سر دویدن.

 

جسم و جان و هر چه هستم  آن توست      حکم و فرمان جملگی فرمان توست

 

You must grin and bear it

 

باید بسوزی و بسازی.

 

You can’t see the wood for the trees.

 

آنقدر سمن است که یاسمن پیدا نیست.

 

You can’t make bricks without straw

 

با دست خالی نمی توان کاری انجام داد.

 

You can not get a quart into a pin pot

 

نمی توان بحر را در کوزه ریخت.

 

You are responsible for you

 

هر کس ضامن دوزخ و بهشت خویش است.

 

You can’t please everyone.

 

همه را نمی توان از خود راضی  نگه داشت.

 

You cannot unscrambles eggs.

 

کاری است گذشته، سبویی است شکسته.

 

You cannot teach an old dog new tricks

 

پیر را تعلیم دادن مشکل است.

 

You cannot make a silk purse out of a sow’s ear

 

از تخم مرغ پشم نتوان چید.

 

You should never judge a book by its cover.

 

از روی ظاهر نباید قضاوت کرد.

 

ما برون را ننگریم و قال را           ما درون را بنگریم و حال را

 

You have to crawl before you can walk.

 

قبل از راه رفتن باید خزیدن رایاد گرفت.

 

You can catch more flies with honey than you can with vinegar

 

هر کاری راهی دارد.

 

W, w

 

When it rains, it pours

 

چو بد آید هر چه آید بد شود.

 

بدبختی نمی آید وقتی هم می آید پشت سر هم می آید.

 

Whatever happens is for the best

 

هر چه پیش آید خوش آید.

 

Whoever knocks on a door and persists will be allowed in

 

گفت پیغمبر که چون کوبی دری

 

عاقبت زان در برون آید سری

 

Where there is muck, there’s luck/brass

 

آدم پولدار شانس هم دارد.

 

When the cat’s away the mice will play

 

ماه درخشنده چون پنهان شود     شب پرّه بازیگر میدان شود

 

What is done can’t be undone.

 

آب رفته به جوی برنگردد، گذشته ها گذشته است.

 

When in Rome do as the Romans do

 

خواهی نشوی رسوا  همرنگ جماعت شو.

 

Where there is a will, there is a way

 

خواستن، توانستن است.

 

the Way to a man’s heart is through his stomach

 

برای بدست آوردن دل مردان باید از طریق شکمشان وارد شد.

 

Without music, life is a journey through a desert

 

بدون موسیقی، زندگی به منزله سفر کردن از بیابان است.

 

What we acquire without sweat we give away without regret

 

هر آنچه آسان یافتی، آسان دهی از دست.

 

Well begun is half done

 

شروع خوب نصف کار است.

 

Winners never cheat and cheaters never win

 

آدمهای برنده هرگز کلک نمی زنند و آدمهای متقلب هرگز برنده نمی شوند.

 

When money speaks, the truth remains silent

 

وقتی پول حرف می زند حقیقت سکوت اختیار می کند.

 

When a thing is done, advice comes too late

 

بعد از وقوع واقعه، پند و تدبیر دیگر بکار نیاید.

 

Waste not, want not

 

اسراف نکن تا محتاج نشوی.

 

a Watched pot never boils

 

زمان انتظار دیر می گذرد.

 

Will is the key of the victories

 

رمز پیروزی اراده است.

 

the Wish is father to the thought

 

شتر در خواب بیند پنبه داند؛ فکر باطل ز تمنا خیزد.

 

a Wise man avoids edged tools

 

آدم دانا به نشتر نزند مشت.

 

a Word to the wise is enough/sufficient

 

در خانه اگر کس است یک حرف بس است.

 

ازین به نصیحت نگوید کست     اگر عاقلی یک اشارت بس است

 

Word cut more than sword

 

زبان برنده تر از شمشیر است.

 

the Worm will turn

 

چو دست از همه حیلتی در گسست       حلال است شمشیر بردن به دست

 

وقت  ضرورت  چو  نباشد  گریز  دست  بگیرد  سر  شمشیر  تیز

 

What is bred in the bone, will never come out of the flesh

 

اصل بد نیکو نگردد هر که بنیادش بد است.

 

Wall have ears

 

مکن پیش دیوار غیبت بسی      بود، کز پسش گوش دارد کسی

 

Who chatter to you, will chatter of you

 

هر که عیب دگران پیش تو آورد و شمرد

 

بی گمان عیب تو پیش دگران خواهد برد

 

Who has skirts of straw needs fear to fire

 

کسی که دامن حصیری دارد باید از آتش فاصله بگیرد.

 

کسی که بار شیشه دارد نباید به دیوانه سنگ بیاندازد.

 

When love is not madness, it is not love

 

عشق که به حد دیوانگی نرسید، عشق نیست.

 

عاشق آن باشد که چون آتش بود           گرم رو سوزنده و سرکش بود

 

What the eye sees not, the heart ruse not

 

اگر دیده نبیند، دل نخواهد.

 

When good cheer is lacking, our friends will be packing

 

یار نیک را در روز بد شناسند.

 

While the grass grow, the cow starves

 

بزک نمیر بهار میاد، خربزه با خیار میاد.

 

Who longest wait of all surely wins

 

صبر آرد آرزو را نی شتاب؛ صبر مایه پیروزی است.

 

We are on a different wavelength

 

آبمان به یک جوی نمی رود.

 

We live for a good time not for a long time

 

کیفیت زندگی مهم تر از کمیت زندگی است.

 

Who knows much, will suffer much

 

هر که بیشتر می فهمد بیشتر رنج می برد.

 

What the heart feels the tongue speaks

 

آنچه بر دل فرود آید، بر زبان آید.

 

Who keeps company with the wolf will learn to howl

 

انگور ز انگور همی گیرد رنگ.

 

کمال همنشین در من اثر کرد    و گرنه من همان خاکم که هستم

 

Water is life’s matter and matrix, mother and medium.

 

آب مایه حیات است؛ بدون آب نمی توان زندگی کرد؛ آب آبادانی است.

 

Water which is to pure has no fish

 

آب پاک و تمیز ماهی ندارد.

 

Wishes don’t wash the dishes

 

با حلوا حلوا گفتن دهان شیرین نمی شود.

 

a Wonder lasts but nine days

 

آتش تند زود خاکستر می شود.

 

a Work well begun is half done

 

کاری که خوب شروع شده باشد در واقع نیمی از آن انجام شده است.

 

When/where one door shuts another opens

 

خدا گر به حکمت ببندد دری       گشاید به فضل و کرم در دیگری

 

When the word is out it belongs to another

 

سخن تا نگویی بر او دست هست    چو گفته شد یابد او بر تو دست

 

When the head aches, all the body is out of tune

 

چو عضوی بدرد آورد روزگار       دگر عضوها را نماند قرار

 

What is a workman without his tools

 

ز بی آلتان کار ناید درست؛ بدون ابزار و وسایل کاری نمی توان انجام داد.

 

Wedlock is a padlock

 

ازدواج، اسارت است.

 

ای گرفتار پایبند عیال                 دیگر آسودگی مبند خیال

 

Work while it is day

 

تا تنور داغ است نان باید پخت.

 

the Weakest goes to the wall

 

هر چه سنگ است به پای لنگ است؛ سنگ به در بسته می خورد.

 

When candles are away all cats are grey

 

شب گربه سمور نماید.

 

We are shot with our own arrow

 

خود کرده را تدبیر نیست؛ از ماست که بر ماست.

 

Wear the pants in the family

 

تصمیم گیرنده بودن؛ حرف آخر را زدن؛ رئیس بودن

 

a Woman’s place is in the home

 

خانه بدون زن گورستان است.

 

زن بلا باشد به هر کاشانه ای       بی بلا هرگز مبادا خانه ای

 

a Woman’s work is never done

 

کار خانم ها هیچ وقت تمام نمی شود.

 

Walnuts and pears you plant for your heirs

 

هر چه نیکی کنید آن نیکی به خود کرده اید.

 

When the wine is in, the wit is out

 

شراب، عقل از سر بیرون کند.

 

When the pot boils over, it cools itself

 

فواره چون بلند شود سرنگون شود.

 

Wisdom is better than strength.

 

آدمی را عقل می باید نه زور.

 

What you pay, what you get

 

هر چقدر پول بدهی همان قدر آش می خوری.

 

What is past, is past

 

گذشته ها گذشته است.

 

Who laughs last, laughs longest

 

آن خوش است ای جان که فرجامش خوش است.

 

While there is life, there is hope

 

تا زندگی هست، امید هست.

 

What you lose on the swings, you gain on the roundabouts

 

دری نبست زمانه که دیگر دری نگشاید.

 

ایزد هرگز دری نبندد بر تو    تا صد دیگری به بهتری نگشاید

 

What is told in the ear of a man, is often heard a hundered miles away

 

حرفی که از دهان بر آید، گرد جهان در آید.

 

Wonders will never cease.

 

معجزه هنوز هم اتفاق می افتد.

 

Water is the best thirst quencher

 

آب بهترین فرو نشاننده عطش است.

 

Want is the mother of industry

 

احتیاج مادر اختراع است.

 

What is taken in with the milk, only goes out with the soul.

 

با شیر اندرون شده با جان بدر شود.

 

When drink enters, wisdom departs

 

شراب که از در، در آمد        عقل و هوش از کف برفت

 

Worrying never did anyone any good

 

نگرانی دردی را درمان نمی کند.

 

Wake not a sleeping dog

 

فتنه در خواب است بیدارش مکن.

 

We seek water in the sea

 

آب در کوزه و ما تشنه لبان می گردیم.

 

سالها دل طلب جام جم از ما می کرد         وانچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد

 

We cannot learn without pain.

 

بدون رنج و زحمت، علم حاصل نمی شود.

 

We lie loudest when we lie to ourselves

 

وقتی به خودمان دروغ می گوییم آن را بلندتر فریاد می زنیم.

 

When in doubt do nowt/ nothing

 

روزه شک دار نگیر.

 

Who knows he knows nothing knows much.

 

هرگز دل من ز  علم  محروم  نشد    کم ماند ز اسرار که معلوم نشد

 

هفتاد و دو سال فکر کردم شب وروز  معلومم شد که هیچ معلوم نشد

 

Who knows what tomorrow holds.

 

که داند که فردا چه زاید زمان؛ هیچکس از آینده خبر ندارد.

 

When things got to the worst they will mend

 

تا پریشان نشود کار به سامان نرسد؛ خرابی مقدمه اصلاح است.

 

When angry, count a hundred

 

هر وقت عصبانی شدی یک لیوان آب بخور.

 

What costs little is little esteemed.

 

نداند کسی قدر روز خوشی       مگر روزی افتد به سختی کشی

 

What can’t be cured must be endured.

 

چو نتوان بر افلاک دست آختن   ضروری است با گردشش ساختن

 

Water does not tickle out of his hand

 

آب از دستش نمی چکد.

 

Writing of ideas is the capital of future

 

نگارش اندیشه ها، سرمایه آینده است.

 

Woman’s dreams go by contraries

 

خواب زن چپ است.

 

Win a few, lose a few

 

آدم گاه برنده است، گاه بازنده.

 

Words are but wind.

 

حرف باد هواست.

 

Why buy a cow when milk is so cheap.

 

چرا باید یک گاو بخری وقتی که شیر اینقدر ارزان است. ( آفتابه خرج لحیم کردن است )

 

War and love are as full of trouble as pleasure

 

جنگ و عشق هر آنقدر لذت بخش باشند به همان قدر دردسرساز هم هستند.

 

Wear the old coat, but buy the new book.

 

لباس کهنه ات را بپوش اما کتاب تازه بخر.

 

Wake up and smell the coffee.

 

ششدانگ حواس خود را جمع کردن

 

Work one’s fingers to the bone

 

جان کندن؛ سخت کار کردن

 

Warm the cockles of somebody’s heart

 

کسی را خوشحال کردن.

 

Weigh the pros and cons.

 

معایب و محاسن کاری یا چیزی را سنجیدن.

 

Work all the hours God sends

 

بکوب کار کردن؛ شبانه روز کار کردن

 

Wear one’s heart on one’s sleeve.

 

بی شیله پیله بودن؛ صاف و ساده بودن

 

When pigs fly.

 

خدا را چه دیدی!؛ در همیشه روی یک پاشنه نمی گردد.

 

Win small, win early, win often

 

کم ببر، زود ببر، همیشه ببر.

 

When the hell’s frozen over.

 

وقت گل نی

 

Who dares to teach must never cease to learn.

 

مدرس نباید از مطالعه و آموختن دست بردارد.

 

Who know who is beautiful and who ugly behind the curtain?

 

کس چه داند که پس پرده که زیباست، که زشت.

 

When the dust has settled.

 

وقتی آبها از آسیاب افتاد؛ وقتی سر و صداها خوابید.

 

When it comes to the crunch.

 

موقعش که برسد؛ وقتش که برسد.

 

Where there are bees there is honey.

 

تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها.

 

Where there is no justice there is no joy.

 

آنجا که عدالت نیست، خوشی هم  نیست.

 

 a Willing horse is run to death.

 

هر کسی را بهر کاری ساختند.

 

a Word before is worth two after.

 

علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد.

 

a Woman conceals what she knows not.

 

مگو از هیچ نوعی پیش زن راز    که زن رازت بگوید جمله سرباز

 

a Word spoken is past recalling.

 

آب رفته به جوی بر نگردد؛ گذشته‌ها گذشته است.

 

the Way to get along is to go along.

 

همزیستی در همراهی است.

 

the Wolf may lose his teeth, but never his nature.

 

مار پوست می اندازد، خوی نمی اندازد.

 

When two Sundays meet.

 

هر وقت خورشید از مغرب بر آید؛ وقت گل نی.

 

What everybody says must be true.

 

تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها.

 

We all make mistakes.

 

انسان جایزالخطاست.

 

Why keep a dog and bark yourself?

 

چرا آدم باید سگ داشته باشد ولی خودش پارس کند.

 

Where there is peace, God is.

 

هر جا که صفا هست در آن نور خدا هست.

 

Where there is love, there is no coercion.

 

هر جا سخن از عشق است زور و اجباری در کار نیست.

 

Whatever comes from a friend is good.

 

هر چه از دوست رسد نیکوست.

 

When I am no more, let happen what may.

 

پس از من کو جهان را آب گیرد.

 

Winning isn’t everything.

 

برد و پیروزی که همه چیز نیست.

 

Winning is earning, losing is learning.

 

پیروزی موفقیت است و شکست تجربه.

 

What soberness conceals, drunkenness reveals.

 

مستی راستی می آورد؛ آدم مست راستگو است.

 

Where ignorance is bliss, its folly to be wise.

 

جایی که جهالت برکت است، دانایی احمقی است.

 

Without sleep, no health.

 

خواب برای سلامتی لازم است.

 

When the shit hits the fan.

 

خر تو خر که شد؛ اوضاع شیر تو شیر که شد.

 

What goes up must come down.

 

فواره چون بلند شود سرنگون گردد.

 

a Woman can beat the devil.

 

زن شیطان را هم می تواند شکست دهد؛ شیطان از زن درس می آموزد.

 

a Word before is worth two after.

 

چنگ اول به از صلح آخر.

 

a Wise head keeps a shut mouth.

 

ترا خاموشی ای خداوند هوش     وقارست و نا اهل را پرده پوش

 

the Whole dignity of a man lies in the power of thought.

 

بزرگی هر کس در طرزفکر و تفکر اوست.

 

What is done can’t be undone.

 

چو تیر از کمان رفت نیاید به شست باز.

 

Without justice, courage is weak.

 

بدون عدالت، شجاعت کار ساز نیست.

 

When you play you must pay.

 

بازی اشکنک سر شکستنک هم دارد.

 

هر کس خربزه می خورد پای لرزش هم می نشیند.

 

What goes around, comes around.

 

هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت.

 

Where there is love, there is pain.

 

عشق بدون رنج نیست؛ عشق با سختی همراه است.

 

Why should the devil have all the best tunes ?

 

خربزه شیرین نصیب کفتار می شود.

 

What is sauce for the goose is sauce for the gander.

 

بر کس مپسند آنچه ترا نیست پسند.

 

When character is lost, all is lost.

 

هیچ چیزی مهم تر از آبرو نیست.

 

Without friends a tree like without roots.

 

آدم بی دوست، مثل درخت بی ریشه است.

 

When ambition ends, happiness begins.

 

پایان جاه طلبی، آغاز خوشبختی است.

 

What a man says drunk, he thinks sober.

 

مستی و راستی.

 

What can you expect from a hog but a grunt?

 

از کوزه همان برون تراود که در اوست.

 

از خوک جز خرخر کردن چیزی نمی توان انتظار داشت.

 

When the drink is in, the truth is out.

 

مستی و راستی.

 

When poverty come in the door, love goes out the window

 

فقر که از در درآمد عشق از پنجره بیرون رفت.

 

Write your inguries in the sand, kindness in marble

 

بدی ها را روی شن بنویس وخوبیها را روی سنگ مرمر.

 

When there is no trust, there is no love.

 

وقتی که اعتماد نباشد عشق هم نیست.

 

Whatever comes up is welcomed

 

هر چه پیش آید، خوش آید.

 

What must be, must be

 

از تقدیر گریزی نیست؛ آنچه باید بشود می شود.

 

What goes around, comes around

 

چیزی که عوض دارد، گله ندارد.

 

 

 

A, a

 

Any port in a storm

 

در بیابان لنگه کفش کهنه نعمت است.

 

Actions speak louder than words

 

به عمل کار برآید به سخندانی نیست.

 

Act so in the wally that need not fear  those who stand on the hill

 

آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است.

 

As you make your bed you must lie on it

 

خود کرده را تدبیر نیست.

 

Absence makes the heart grow fonder

 

جدایی تا نیفتد دوست قدر دوست کی داند.

 

All good things come to an end

 

چراغ هیچکس تا صبح نمی سوزد.

 

All work and no play make Jacks a dull boy

 

تنوع چاشنی زندگی است.

 

All things come to him who waits

 

گرصبر کنی زغوره حلوا سازی؛گوساله به روزگار گاوی گردد.

 

All’s fair in love and war

 

در عشق و جنگ هر کاری رواست.

 

Ask and you shall receive

 

پرسان، پرسان می توان رفت هندوستان.

 

an Apple a day keeps the doctor away

 

روزی یک سیب بخور تا از طبیب بدور مانی.

 

April showers bring forth May flowers

 

تا باران نبارد گل نروید.

 

All’s well that ends well

 

شاهنامه آخرش خوش است؛ جوجه‌ها را آخر پاییز می شمارند.

 

All roads lead to Rome

 

همه راهها به رم ختم می شود.

 

After a storm comes a calm

 

آرامش پس از طوفان می آید.

 

After death the doctor

 

نوش دارویی و بعد از مرگ سهراب آمدی.

 

All truths will not bear telling

 

هر حقیقتی را نباید به زبان آورد.

 

Affection blinds reason

 

محبت آدم را کور می کند.

 

an Artist lives every where

 

وجود مردم دانا مثال زر و طلاست   که هر کجا برود قدر و قیمتش دانند

 

All are not hunters that blow the horn

 

هر که ریش دارد بابا نیست؛ هر که شیپور دارد شکارچی نیست.

 

All doors open to politeness

 

ادب تاجی  است از نور الهی      بنه بر سر برو هر جا که خواهی

 

Attack is the best form of defense

 

دست پیش زوال ندارد؛ حمله بهترین نوع دفاع  است.

 

As you sow, as you reap

 

چو دشنام گویی، دعا نشنوی              بجز کشته خویش ندروی

 

نپندارم ای در خزان کشته جو              که گندم ستانی بوقت درو

 

As the work, so the pay

 

مزد خر چرانی، خر سواری است.

 

 an Ass is but an ass though laden with gold

 

خر اگر جل اطلس بپوشد باز هم خر است.

 

Art is long, life is short

 

علم آمد فراوان ، عمر کوتاه.

 

As you salute, you will be saluted

 

بود حرمت هر کس از خویشتن.

 

کمم گیری کمت گیرم ، نمرده ماتمت گیرم.

 

All things are difficult before they are easy

 

معما چو حل گشت آسان شود.

 

Action is the proper fruit of knowledge

 

بار درخت علم ندانم بجز عمل.

 

Adam’s ale is the best brew

 

آب بهترین مشروب است.

 

All are not thieves that dogs bark at

 

هر کسی را که سگ پارس می کند دزد نمی توان گفت.

 

All cats are grey in the dark

 

شب گربه سمور می نماید.

 

All’s fish that comes to the net

 

نگه دار فرصت که عالم دمیست.

 

Appearances are deceptive

 

ظواهر فریبنده اند.

 

Ask no questions and hear no lies

 

نپرس تا دروغ نشنوی.

 

All things are possible with God

 

خدا برهر کاری تواناست.

 

Adam ate the apple, and our teeth still ache

 

چوب دیگران را خوردن

 

As well be hanged for a sheep as a lamb

 

دزد به دار آویخته می شود چه برای یک گوسفند جه برای یک برهّ.

 

the Apple doesn’t fall far from the tree

 

میوه پای درخت می افتد.

 

the Apples on the other side of the wall are the sweetest

 

مرغ همسایه غاز است.

 

نعمت ما به چشم همسایه         صد برابر فزون کند پایه

 

Accidents will happen in the best regulated families

 

با قضا و قدر کارزار نتوان کرد.

 

Accident(s) will happen

 

با سرنوشت نمی توان جنگید؛ حادثه خبر نمی کند.

 

All men are members of the same body

 

بنی آدم اعضای یکدیگرند         که در آفرینش ز یک گوهرند

 

All his gees are swan

 

مرغ خودش را غاز می داند.

 

Ask much to have a little

 

به مرگ گیر تا به تب راضی شود.

 

All is grist that comes to his mill

 

از تخم مرغ پشم می چیند؛ از آب کره می گیرد.

 

All is for the best

 

هر چه پیش آید خوش آید.

 

Always have two strings to your bow

 

کار از محکم کاری عیب نمی کند.

 

Abstinence is the best medicine

 

امساک و پرهیز بهترین دارو است؛ سلامتی تن در پرهیز است.

 

Accusing the times is but excusing ourselves.

 

از ماست که بر ماست؛ خود کرده را تدبیر نیست.

 

Adversity often leads to prosperity

 

بنیاد غم وشادی بس دیر نمی پاید

 

  هر صبح ز پی شامی، هر شب سحری دارد

 

After night comes the dawn

 

ای دل صبور باش و نخور غم که عاقبت

 

این شام  صبح گردد و این شب سحر شود

 

After sorrow comes joy

 

در پس هر گریه آخر خنده ایست        مرد آخربین مبارک بنده ایست

 

Answer one in his own language

 

کلوخ انداز را پاداش سنگ است؛ جواب های، هو است.

 

April and May are the keys of the year

 

سالی که نیکوست از بهارش پیداست.

 

All covet, all lose

 

آدم حریص همیشه محروم است.

 

All fellows in football

 

بازی اشکنک، سر شکستنک دارد.

 

Any time means no time

 

هر وقت به معنای هیچ وقت است.

 

All clouds bring not rain

 

نه آبستن درّ بود هر صدف؛ هر ابری باران ندارد.

 

All talk and no trouser

 

 به عمل کاربرآید به سخندانی نیست.

 

All that glitters is not gold

 

هر درخشنده ای طلا نیست؛ هر گردی  گردو نیست.

 

Anger has no eyes

 

خشم کار شیطان است؛ خشم چشم و گوش ندارد.

 

At foot of the candle it is dark

 

پسر کفاش همیشه پا برهنه است؛ پای چراغ تاریک است.

 

Absence sharpens love, presence strengthens it

 

دوری و دوستی؛ با اهل زمانه صحبت از دور خوش است.

 

All things must pass

 

هر چیزی پایانی دارد.

 

All you need is love

 

هر انسانی به محبت نیاز دارد.

 

All the world loves a lover

 

طفیل هستی عشقند آدمی و پری.

 

Act quickly, think slowly

 

خوب تامل کن، زود دست بکار شو.

 

Act today only tomorrow is too late

 

کار امروز به فردا مفکن.

 

Advice most needed is least heeded

 

پند گفتن با جهول خوابناک                تخم افکندن بود در شوره زار

 

با سیه دل چه سود گفتن وعظ         نرود میخ آهنی در سنگ

 

All frills and no knickers

 

پز عالی، جیب خالی.

 

All flowers are not in one garden

 

همه گلها در یک باغ پیدا نمی شوند.

 

After dinner sit a while, after supper walk a mile

 

بعد ازخوردن نهاراستراحت کن، بعد ازخوردن شام قدم بزن.

 

As poor as a church mouse

 

در هفت آسمان یک ستاره نداشتن؛ گورم کجاست که کفنم باشد.

 

As soon as a man is born, he begins to die

 

انسان از لحظه تولد  به سوی مرگ گام بر می دارد.

 

Adventures are to the adventurous

 

آدم ماجراجو در کمین خطر است؛ مارگیر را مار می کشد.

 

Adversity makes strange bedfellows

 

فقر و نداری  دوستان را هم  بیگانه می کند.

 

an Army marches on it’s stomach

 

سپاه بی خزینه نتوان داشت.

 

As the twig is bent, so is the tree inclined

 

نهد شاخ پر میوه سر بر زمین.

 

درخت هر چه بارش بیشتر می شود سرش فروتر می آید.

 

All truths are not to be told

 

هر حقیقتی را نباید بر زبان آورد.

 

Anger is momantary madness

 

خشم نوعی جنون آنی است؛ خشم دیوانگی کوتاهی است.

 

Argue the toss

 

یکی به دو کردن؛ دهن به دهن شدن

 

As you bake, so shall you brew

 

آشی است که خودت پخته ای.

 

چو تو خود کنی اختر خویش را بد    مدار از فلک چشم  نیک اختری

 

Ask a silly question and you get a silly answer

 

سوال احمقانه بپرس تا جواب اخمقانه بشنوی.

 

All abroad and nothing at home

 

پز عالی، جیب خالی.

 

Age and wedlock tame man and beast

 

پیری و ازدواج  آدم را رام  و مطیع می کند.

 

Appetite comes with eating

 

اشتها زیر دندان است.

 

Agree to differ/disagree

 

عیسی و موسی هر کدام به دین خود بودن

 

All for one and one for all

 

غم جمله خور در هوای یکی         مراعات صد کن برای یکی

 

All cat’s love fish but hate to get their paws wet

 

هر که را طاووس خواهد جور هندوستان کشد.

 

All hat no cattle; All frills no knickers; All sizzle no steak

 

از سرمایه و عمل خبری نبودن

 

Always care about your flowers and friends

 

همیشه مواظب دوستان و گلهای خود باشید.

 

the Anvil fears no blows

 

 از آن بیدها نیست که با این بادها بلرزد.

 

Anger edges valor

 

خشم به آدم شجاعت می بخشد؛ خشم شمشیر تیز و برّان است.

 

Always look both ways before crossing the street

 

احتیاط به خرج دادن؛ با احتیاط عمل کردن

 

Advice is cheap

 

نصیحت خرجی ندارد.

 

.All men are mortal

 

همه انسانها فناپذیر هستند.

 

.All experience is education for the soul

 

همه تجربه ها جهت تربیت روح و نفس است.

 

.All days are short to industry and long to idleness

 

زمان برای آدم بیکار خیلی به کندی می گذرد.

 

.All things grow with time except grief

 

گذشت زمان از شدت غم و اندوه می کاهد.

 

.Absence increases sorrow

 

غیبت طولانی باعث افزایش اندوه می شود.

 

P, p

 

 

 

Prevention is better than cure

 

پیشگیری بهتر از درمان است.

 

practice makes perfect

 

کار نیکو کردن از پر کردن است.

 

the Pen is mightier than the sword

 

تیغ علم از تیغ آهن تیزتر          بل ز صد  لشکرظفر انگیز تر

 

People who live in glass houses shouldn’t throw stone

 

عیبجو عیب خودش را نمی بیند.

 

Precious good are contained in small parcels

 

کوتاه خردمند به از نادان بلند است.

 

O, o

 

an Ounce of prevention is better than a pound of cure

 

جنگ اول به از صلح آخر؛ علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد.

 

 One who acts through another, acts through himself

 

هر چه کنی به خود کنی            گر همه نیک و بد کنی

 

One can not put the clock/time back

 

زمان گذشته نیاید به بر؛ گذشته ها گذشته است.

 

Old habits die hard

 

مار پوست بگذارد و خوی نمی گذارد.

 

 

 

N, n

 

 

 

Never too old to learn

 

برای آموختن هیچ وقت دیر نیست.

 

No  man can serve two masters

 

نی شود هم خدا را خواست و هم خرما را.

 

Necessity is the mother of invention

 

احتیاج مادر اختراع است.

 

No gain without pain

 

به رنج اندر است ای خردمند گنج        نیابد کسی گنج نابرده رنج

 

M, m

 

Make haste slowly

 

عجله کار شیطان است.

 

Marry in May, run for aye

 

هر چیز به وقت خویش نیکوست.

 

Moderation in all things

 

در همه کارها میانه گزینی باید کرد.

 

Measure is medicine

 

اندازه نگه دار که اندازه نیکوست.

 

the Morning sun never lasts a day

 

چراغ هیچکس تا صبح نسوزد.

 

Man is to man a wolf

 

انسان گرگ انسان است.

 

a Man’s best friends are his ten fingers

 

کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من.

 

Much coin, much care

 

سر بزرگ بلای بزرگ دارد.

 

Men are not angles

 

انسان فرشته نیست؛ بشر جایزالخطاست.

 

 

 

L, l

 

Locking the stable door after the horses are gone

 

تریاق را بعد از مردن مار گزیده آوردن

 

نوشدارو پس از مرگ سهراب آوردن

 

Let the dead bury their dead

 

خفته را خفته کی کند بیدار.

 

Lightning never strikes in the same place twice

 

خانه دزد زده ایمن است؛ صاعقه دو بار در یک جا نمی زند.

 

Let sleeping dogs lie

 

چوب در لانه زنبور نکن؛ فتنه در خواب است بیدارش مکن.

 

Let bygones be bygones

 

گذشته ها گذشته است؛ آن قدح بشکست و آن پیمانه ریخت.

 

Least said, soonest mended

 

با آنکه سخن به لطف آب است      کم گفتن هر سخن صواب است

 

Look before you leap

 

زرع نکرده پاره نکن؛ بی گدار به آب نزن.

 

a Leopard cannot change its spots

 

عاقبت گرگ زاده گرگ شود        گر چه با آدمی بزرگ شود

 

K, k

 

Kings have long arms

 

هر که را زور در بازوست، زر در ترازوست.

 

Killing no murder

 

هیچ خونی به ناحق ریخته نمی شود.

 

Kill two flies with one flap

 

با یک تیر دو نشان زدن

 

Kill the goose that lays the golden eggs

 

مرغ تخم طلا را کشتن؛ نان خود را آجر کردن

 

Knowledge is power

 

بالاتر است آنکه داناتر است.

 

J, j

 

Jack of all trades, master of none

 

آدم همه کاره، هیچ کاره است.

 

a Jar’s mouth may be stopped, a man’s cannot

 

در دروازه را می توان بست، ولی دهان مردم را نمی شود بست.

 

کام و دم مار و نیش کژدم بستن    بتوان، نتوان زبان مردم بستن

 

Judge not, that ye be not judged

 

عیب تو خواهی نگوید کس، عیب کس نگو.

 

Justice is half religion

 

انصاف ، نصف ایمان است.

 

a Jealous man is the keeper of his wealth

 

بخیل برای ثروت خود نگهبان است.

 

Joy surfeited turns to sorrow

 

آب ار چه زلال خیزد          از خوردن پر ملال خیزد

 

Jam tomorrow and jam yesterday, but never jam today

 

امروز نقد، فردا نسیه.

 

Jack is as good as his master

 

گفت و خوش گفت پیر برزیگر       آنچنان مادر این چنین دختر

 

Jouk and let the jaw go by

 

رطب خورده منع رطب چون کند.

 

a Joint pot does not boil

 

که دیگ شراکت نیاید به جوش.

 

Just what the doctor ordered

 

 همین و می خواستیم.

 

the Jewel in the crown

 

گل سر سبد بودن، سر گل بودن

 

Just the ticket

 

خود خودش است.

 

the Joker in the pack

 

عنصر ناسازگاربودن؛ وصله ناجور بودن

 

Jump in at the deep end

 

خود را به دردسر انداختن

 

I, i

 

It’s easy to be wise after the event

 

معما چو حل گشت آسان شود.

 

It’s a long lane that has no turning

 

در همیشه روی یک پاشنه نمی چرخد.

 

If a thing worth doing, it is worth doing well

 

کارنیکو کردن از پر کردن است؛ کار را که کرد آنکه تمام کرد.

 

If at first you don’t succeed, try, try again

 

اگر بار اول موفق نشدی دوباره بکوش و بکوش و بکوش.

 

If you can’t lick/beat them, join them

 

جنگ و زور آوری مکن با مست

 

پیش سر پنجه در بغل نه دست

 

H, h

 

He who pays the piper calls the tone

 

هر چقدر پول بدهی همان قدر آش می خوری.

 

Half a loaf is better than none/no bread

 

کاچی به از هیچی است.

 

a Hungry man is an angry man

 

آدم گرسنه ایمان ندارد.

 

He has a loose tongue

 

آدم دهن لقی است.

 

Haste makes waste

 

عجله کار شیطان است؛ شتاب کلید اندوه است.

 

He who hesitates is lost

 

کارها به صبر بر آید و مستعجل به سر در آید.

 

Honesty is the best policy

 

درستی بهترین سیاست است.

 

G, g

 

a Good wine needs no bush

 

اگرهست مرد از هنر بهره ور      هنر خود بگوید نه صاحب هنر

 

اگر مشک خالص نداری، مگوی    ورت هست خود فاش گردد ببوی

 

Give a dog a bad name and hang him

 

گر سر آزار داری،  بهانه بسیار داری.

 

God help those who help themselves

 

از تو حرکت، از خدا برکت.

 

Great promise, small performance

 

سنگ بزرگ علامت نزدن است.

 

F, f

 

Faint heart never won fair lady

 

عروس ملک کسی در کنار گیرد تنگ

 

که بوسه بر لب شمشیر آبدار نهد

 

the First blow is half the battle

 

ضربه اول نیمی از مبارزه است.

 

Fair exchange, no robbery

 

آنچه عوض دارد گله ندارد.

 

a Fault confessed is half redressed

 

گنه را عذر شوید جامه را آب.

 

اعتراف به خطا  نیمی از بخشودگی است.

 

E, e

Every dog is a lion at home

 

سگ در خانه صاحبش شیر است.

 

Every light has its  shadow

 

هر گلی را خزانی در کمین است.

 

Either win the saddle or lose the horse

 

یا سر می رود یا کلاه می آید.

 

the End justifies the means

 

هدف وسیله را توجیه می کند.

 

Experience is the mother/father of wisdom

 

تجربه مادر/پدر خرد است.

 

Experience is the best teacher

 

تجربه بهترین معلم است.

 

D, d

 

Deeds not words

 

آزادگی مرد بکار است نه گفتار  آن به که عمل باشد و گفتار نباشد

 

Do well and have well

 

هر که به نیکی عمل آغاز کرد       نیکی او روی بدو باز کرد

 

Divide and rule

 

تفرقه بیانداز و حکومت کن.

 

the Darkest hour is that before down

 

نومید  مشو ز چاره جستن          کز دانه شگفت نیست رستن

 

Don’t put off for tomorrow what you can do today

 

کار امروز به فردا مفکن.

 

a Door must either be shut or open

 

نی شود هم خدا را خواست و هم خرما را.

 

a Desperate man needs no help

 

از جان گذشته را به مدد احتیاج نیست.

 

Don’t cry over split milk

 

طرب نوجوان ز پیر مجو       که دگر ناید آب رفته بجوی

 

B, b

 

Bad actions lead to worse reaction

 

همینت پسند است اگر بشنوی    که گر خار کاری، سمن ندروی

 

Better bad now than worse later

 

جنگ اول به از صلح آخر.

 

Bad news travels fast

 

خبر بد زود پخش می شود.

 

a Bad workman blames his tools

 

عروس نمی تواند برقصد می گوید زمین کج است.

 

Barking dogs seldom bite

 

سگ لاینده، گیرنده نبود.

 

Birds of a feather flock together

 

کبوتر با کبوتر باز با باز     کند همجنس با همجنس پرواز

 

Bargain is bargain

 

حساب حساب است، کاکا برادر.

 

the Best of friends must be apart

 

خورشید رخا ز بنده تحویل مکن    این  دخل مرا به هجر تبدیل مکن

 

خواهی که ز من جدا شوی بی سببی  خود دهر جدا کند تو تعجیل مکن

 

C, c

 

Cross the stream where it is shallowest

 

گره کز دست بگشاید چرا آزار دندان را.

 

Charity begins at home

 

چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است.

 

Cowards die many times before their deaths

 

آدم نترس یکبار می میرد آدم ترسو هزار بار.

 

هر که ترسید مرد ، هر که نترسید برد؛ ترس برادر مرگ است.

 

Cut the cackle and come to the hosses

 

دو صد گفته چون نیم کردار نیست.

 

Cross the bridge when one comes to it

 

چو فردا شود فکر فردا کنیم.

 

Clothes do not make the man

 

آدم را به جامه نشناسند؛ لباس طریقت به تقوا بود

جملات پرکاربرد انگلیسی برای خداحافظی کردن در مکالمه روزمره انگلیسی

عبارت ها و اصطلاحات، هنگام خداحافظی در انگلیسی ✋✋ در این ویدیو جملات پرکاربرد انگلیسی برای خداحافظی کردن در مکالمه روزمره انگلیسی را خدمت شما بیان کرده ایم. جملات خاص و باکلاس و مخصوص انگلی...

پرکاربردترین جملات انگلیسی با معنی فارسی که باید بلد باشید

پرکاربردترین جملات مهم انگلیسی با معنی فارسی و تلفظ که باید بلد باشید در این ویدیو مهمترین و کاربردی ترین جملات  انگلیسی  روزمره که برای هر زبان آموز ...

مکالمه انگلیسی در فرودگاه - جملات ضروری انگلیسی در پرواز و سفرهای هوایی با معنی فارسی و تلفظ

مکالمه انگلیسی در فرودگاه - جملات ضروری انگلیسی در پرواز و سفرهای هوایی با معنی فارسی و تلفظ در این ویدیو، ما با تمرکز بر روی مکالمات روزمره...

اسم میوه ها در انگلیسی با معنی فارسی و تلفظ

اسم انواع میوه ها در انگلیسی با معنی فارسی و تلفظ فارسی Fruits in English یادگیری اسامی میوه ها به انگلیسی جزو لغات بس...

یادگیری زبان انگلیسی با 250 فعل ضروری انگلیسی و جملات کاربردی انگلیسی مثال

  یادگیری زبان انگلیسی با 250 فعل ضروری انگلیسی و جملات کاربردی انگلیسی مثال در این درس لیست 250 افعال اساسی انگلیسی توسط تیم انگلیسی مثل آب خ...

بهترین روش یادگیری زبان و بهترین روش یادگیری ماندگار لغت های انگلیسی به فارسی

بهترین روش یادگیری زبان و لغت های انگلیسی به فارسی یکی از بهترین روش های یادگیری لغت های انگلیسی همین روش است.یادگیری واژگان یکی از بخش‌های حیات...

دریافت درآمد یوتوب کاملا" شفاف و قانونی، برای اولین بار در ایران

  دریافت درآمد یوتوب بصورت کاملا" شفاف و قانونی، برای اولین بار در ایران با توجه به رشد تولید کنندگان محتوا و کانال های یوتوب در ایران، یک ر...

یادگیری ‌آسان 700 کلمه بسیار پرتکرار در زبان انگلیسی با تلفظ و معنی فارسی همراه با دانلود Pdf رایگان

یادگیری ‌آسان 700 کلمه بسیار پرتکرار در زبان انگلیسی با تلفظ و معنی فارسی همراه با لیست لغات و دانلود Pdf رایگان ...

جمله ها و عبارتهای مورد نیاز انگلیسی در مطب دندان پزشکی

جملات ضروری انگلیسی در دندانپزشکی و عبارتهای مورد نیاز انگلیسی در مطب دندان پزشکی یادگیری کلمات و اصطلاحات رایج زبان انگلیسی برای کمک گرفتن زمانی که م...

سوالات مهم انگلیسی روزمره با جواب - (100 پرسش با جواب) سوال و جواب یا مصاحبه انگلیسی با معنی فارسی

سوالات مهم انگلیسی روزمره با جواب - (100 پرسش با جواب) سوال و جواب یا مصاحبه انگلیسی با معنی فارسی در این درس مهمترین و اسا...

مرور و یادگیری انگلیسی در خواب قسمت هفت - یادگیری جملات مهم انگلیسی قبل از خواب | درس 7

مرور و یادگیری انگلیسی در خواب قسمت هفت - یادگیری جملات مهم انگلیسی قبل از خواب | درس 7 مرور و یادگیری انگلیسی در خواب قسمت هفت - در این سری از درسهای...

مهمترین فعل های انگلیسی یا افعال اساسی انگلیسی با معنی فارسی و جملات کاربردی مثال

مهمترین فعل های انگلیسی یا افعال اساسی انگلیسی با معنی فارسی و جملات کاربردی مثال در این ویدیو یکصد مورد 100 فعل ضروری از مهمترین و اساسی ترین افعال ا...

اعضای خانواده و فامیل در انگلیسی با معنی فارسی و تلفظ

اعضای خانواده و فامیل در انگلیسی با معنی فارسی و تلفظ در این پست و در سایت انگلیسی مثل آب خوردن به صورت کامل به معرفی تمامی لغات ضروری اعضای خانواده و...

فرق بین و کاربرد job, work, career, employment در انگلیسی

فرق بین و کاربرد job, work, career, employment در انگلیسی بسیاری از ...

قربون صدقه رفتن در انگلیسی و عبارت های عشقولانه و محبت آمیز در انگلیسی 2

قربون صدقه رفتن در انگلیسی و عبارت های عشقولانه و محبت آمیز در انگلیسی 2  هر زبانی مجموعه ای از نام های مستعار شیرین یا عاش...

یادگیری انگلیسی با داستان الاغ کشاورز متن انگلیسی با ترجمه فارسی

یادگیری انگلیسی با داستان الاغ کشاورز با متن انگلیسی و ترجمه فارسی در این ویدیو داستان  انگلیسی آموزنده و جالب  الاغ کشاورز یا به انگلیسی The Farmer's...

صفت های پرکاربرد زبان انگلیسی برای توصیف افراد اشیا موقعیت ها وضعیت ها

  صفت های پرکاربرد زبان انگلیسی برای توصیف افراد اشیا موقعیت ها وضعیت ها از صفر تا صد در این درس و در این ویدیو مهمترین و ضروری تر...

یکصد 100 فعل حیاتی و ضروری انگلیسی با معنی و تلفظ درست با مثال کاربردی

  فعلهای اساسی انگلیسی به فارسی (صد 100 مورد) با مثال و ترجمه به فارسی لیست فعلهای مهم  و پرتکرار که در این ویدیو یکجا جمع شده اند، به شدت د...

پرکاربردترین جملات انگلیسی با معنی فارسی که باید بلد باشید

پرکاربردترین جملات انگلیسی با معنی فارسی که باید بلد باشید در این ویدیو مهمترین و کاربردی ترین جملات انگلیسی روزمره که برای هر زبان آموز در مسیر یادگی...

سیصد 300 فعل حیاتی و مهم انگلیسی با تلفظ و معنی فارسی

سیصد 300 فعل حیاتی و مهم انگلیسی با تلفظ و معنی فارسی در سایت انگلیسی مثل آب خوردن Easy Peasy English فعلهای اساسی انگلیسی به فارسی (سیصد 300 مورد) با...

داستان انگلیسی یک لیوان شیر با متن انگلیسی و ترجمه فارسی و تلفظ صوتی

  داستان انگلیسی یک لیوان شیر با متن انگلیسی و ترجمه فارسی و تلفظ صوتی ...

جملات ضروری انگلیسی با ترجمه فارسی برای جواب عذرخواهی با روش انگلیسی مثل آب خوردن

  جملات ضروری انگلیسی با ترجمه فارسی برای جواب عذرخواهی با روش انگلیسی مثل آب خوردن در زندگی روزمره انگلیسی موقعیتهای بسیاری پیش میاد که باید ...

جملات و اصطلاحات کوتاه انگلیسی روزمره با معنی فارسی و تلفظ انگلیسی مثل آب خوردن

  جملات کوتاه انگلیسی روزمره با معنی فارسی و تلفظ در این درس مهم، 150 مورد از جملات کوتاه انگلیسی با معنی فارسی که مهمترین جملات کوتاه انگلی...

جمله سازی انگلیسی با لغت اساسی Should در انگلیسی به فارسی و جملات ضروری روزمره مثال

جمله سازی انگلیسی با لغت اساسی Should در انگلیسی به فارسی و جملات ضروری روزمره مثال در این درس جمله سازی انگلیسی و جملات ضروری و کاربردی با لغت اساسی ...