انگلیسی مثل آب خوردن

30 ضرب المثل انگلیسی با معنی فارسی

 

ضرب المثل: Without a doubt

مفهوم به انگلیسی:It is certain

مفهوم به فارسی :بدونشك

 

ضرب المثل: Word of mouth

مفهوم به انگلیسی:News that travels from person to person

مفهوم به فارسی :خبرهاییكه از شخصی به شخص دیگر منتقل میشود

 

ضرب المثل: You can’t judge a bookby its cover

مفهوم به انگلیسی:Don’t make judgments based only on appearances

مفهوم به فارسی: از روی ظاهر قضاوت نكن

 

ضرب المثل: Your guess is as goodas mine

مفهوم به انگلیسی:You can’t speak with certainty about something

مفهوم به فارسی :نمیتوانیدبا قاطعیت در مورد مطلبی صحبت كنید

 

ضرب المثل: A friend in need is afriend indeed

مفهوم به انگلیسی: a real friend is one who is supportive in times of trouble

مفهوم به فارسی : دوستواقعیکسی است که در موقع مشکلات همراه ما هست.

 

ضرب المثل: new broom sweeps clean

مفهوم به انگلیسی: something new and in good condition works better

مفهوم به فارسی :چیزجدید و خوب بهتر کار می کند.

 

ضرب المثل: A stitch in time savesnine

مفهوم به انگلیسی : little preventive maintenance can savethe need for repairs later

مفهوم به فارسی :مراقبتبیشتر باعث میشود که احتیاجی به تعمیر دوباره نباشد.

 

ضرب المثل: Barking up the wrongtree

مفهوم به انگلیسی: make an error; make a claim to the incorrect person

مفهوم به فارسی :درستکردن یک مشکل وخطلا برای یک نفر

 

ضرب المثل: First come, first served

مفهوم به انگلیسی: person who arrives first is served first

مفهوم به فارسی : هرکسزودتر آمده باشد زودتر میرود.

 

ضرب المثل: Tit for tat

مفهوم به انگلیسی: this for that,

مفهوم به فارسی :اینبرای آن

 

ضرب المثل: A Bird In The Hand Is Worth Two In The Bush

مفهوم به انگلیسی: Keep what you have and don’t be greedy for more

مفهوم به فارسی : بهچیزی كه داری قانع باش

 

ضرب المثل: A Blessing In Disguise

مفهوم به انگلیسی: A good thing that you don’t recognize at first

مفهوم به فارسی : چیزخوبی كه در ابتدا قدرش را نمیدانید

 

ضرب المثل: A Chip On Your Shoulder

مفهوم به انگلیسی: Angry because of what happened in the past

مفهوم به فارسی :عصبانی بودن بخاطر چیزی كه قبلا اتفاق افتاده

 

ضرب المثل: A Dime A Dozen

مفهوم به انگلیسی: Cheap and easy to get

مفهوم به فارسی : چیزیكه ارزان و راحت بدست بیاید

 

ضرب المثل: A Drop In The Bucket

مفهوم به انگلیسی: Something that isn’t important because it’s very small

مفهوم به فارسی : چیزیكه بدلیل كوچك بودن اهمیت ندارد

 

ضرب المثل: A Fool And His Money Are Easily Parted

مفهوم به انگلیسی: Foolish people lose money easily

مفهوم به فارسی : یهاحمق راحت پولشو از دست میده

 

ضرب المثل: A Penny Saved Is A Penny Earned

مفهوم به انگلیسی: Little by little you’ll save money by not spending your money

مفهوم به فارسی : قطرهقطره جمع گردد وانگهی دریا شود

 

ضرب المثل: A Piece Of Cake

مفهوم به انگلیسی: Something that is very easy to do

مفهوم به فارسی : كاریكه انجام آن ساده است.

معادل  در فارسی:  مثل آب خوردن

 

ضرب المثل: A Shot In The Dark

مفهوم به انگلیسی: A guess when you don’t know the facts

مفهوم به فارسی : حدسزدن چیزی وقتی که تو واقعیت رو نمی دونی

 

ضرب المثل: A Slap On The Wrist

مفهوم به انگلیسی: A punishment that is very mild

مفهوم به فارسی : تنبیهخیلی ملایم

 

ضرب المثل: A Slip Of The Tongue

مفهوم به انگلیسی: Something which you did not mean to say

مفهوم به فارسی : وقتیچیزی را گفته اید كه قصد گفتنش را نداشته اید