انگلیسی مثل آب خوردن

ضرب المثل ها و اشعار فارسي با ترجمه انگليسي معادل آن

 

1-United we stand ,devided we fail

دو دل يک شود بکشند کوه را پراکندگي آرد انبوه را

2-You must be sick,you have made

شنيدم که خوش ميگريست که اي نفس خود کرده را چاره نيست

3-What must be must be

گفتم که خطا کردي و تدبير نه اين بود گفتا چه توا ن کرد که تقدير چنين بود

4-What will be,will be

آنچه دلم خواست نه آن مي شود آن چه خدا خواست همان مي شود

5-Where there is a will there is a way

به هر کاري که همت بسته گردد اگر خاري بود گلدسته گردد

6-Where one door shuts another opens

خداوند گر ز حکمت ببندددري ز رحمت گشايد در ديگري

7-Walls have ears

لب مگشا گر چه درو نوشتهاست کز پس ديوار بس گوشهاست

8-Two heads are better than one

مشورت ادراک و هوشياري دهد عقل را عقل ها ياري دهد

9-That makes it even

به خود گفتا جواب است اين نه جنگ است کلوخ انداز را پاداش سنگ است

10-He goes slowly aqnd he always goes

ستون بزرگي است آهستگي همان بخشش و داد و شايستگي

11-slow and sure

ستون فرد بردباري بود چو ستيز کني تن به خواري بود

12-say you saw me not

خداوندا به حق هشت و چارت ز ما بگذر شتر ديدي نديدي

13-our day will come

بگذرد اين روزگار تلختر از زهر بار دگر روزگار چون شکر آيد

14-no answer is also an answer

چه نيکو داستاني زد يکي دوست که خاموش ز نادان سخت نيکوست

15-one is never too old to learn

چنين گفت پيغمبر راستگوي ز گهواره تا گور دانش بجوي

16-No time like the present

سعديا دي رفت و فردا همچنان موجود نيست در ميان اين و آن فرصت شمار امروز را

17-No, work no ,money

نابرده رنج گنج ميسر نمي شود مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد

18-The must you have ,the must you want

به دشمن رسد آنجه باشد به گنج بده تا روانت نباشد به رنج

19- A man is known by his talk

تا مرد سخن نگفته باشد عيب و هنرش نهفته باشد

20- A man’s best friend are his ten fingers

به غم خورگي جز سر انگشت من نخارد کس اندر جهان پشت من

21- The longest day must have an end

گرچه منزل بس بعيد است و مقصد بس خطرناک هيچ راهي نيست کانرا نيست پايان غم مخور

22-long time no see

پارسال دوست بود امسال آشنا وي از سزا بريده و بگزيده ناسزا

23-Live and left live

آسايش دو گيتي تفسير اين دو حرف است با دوستان مروت با دشمنان مدارا

24-Like likes like

کبوتر کند با کبوتر پرش کند زاغ با زاغ ديگر چرش

25-Learn to walk before you run

به شاگردي هر آنکو شاگرد گردد بود روزي که او استاد گردد

26-Keep something for a rainy day

چو دخلت نيست خرج آهسته تر کن که مي گويند ملاحان سروري

27-I will be to him that Thinks sick

به دل نيز انديشه بد مدار بد انديش را بد بود روزگار

28-If you play with a lion , it eats you

هر آن کهتر که با مهتر ستيزد چنان افتد که ديگر بر نخيزد

29-A hungry man is an angry man

با گرسنگي قوت ايمان نماند افلاس عنان از کف تقوي بستاند

30-His time has gone

همي گفت اي فلک با من چه کردي رساندي آفتابم را به زردي

31-Handsome is that hand some does

هر کرا خلقش نيکوست نکيش شمر خواه از نسل علي خواه خواه از عمر

32-He that no questions nothing learns

طلب کردن علم از آن است فرض که بيعلم کسي را به حق راه نيست

33-All good thing come an end

اگر شيري اگر ببري اگر گور سرانجامت بود جا در ته گور

34-Give and take

بکن نيکي و در دريا انداز که روزي در کنارت آورد باز

35-A good name better than riches

نام نيکو گر بماند زآدمي به گز او ماند سراي زرنگار

36-God help them who help themselves

مکن اي جان من از کس شکايت توکل کن توک کن توکل

37-First think and then speak

سخندان پرورده پير کهن بينديشد آنگه بگويد سخن

38-few words are best

زبان را بخوبي بياراستي دل تيره را از غم پيراستي

39-Example is better than percept

واعظان که جلوه در محراب و منبر مي کنند چون به خلوت مي روند آن کار ديگر مي کنند

40-Every tree is known by its fruits

آن کس که مرا گفت نکو خود نکوست از کوزه همان برون تراود که در اوست

41-Every dog has its day

دور مجنون گذشت و نوبت ماست هر کسي پنج روزه نوبت اوست

42-Every day brings its bread with

هر آنچه از عمر پيش رفت گو رو کنون روز از نو است و روزي از نو

43-Do well and have well

تو نيکي مي کن و در دجله انداز که ايزد در بيابانت دهد باز

44-Don’t ride the high horse

افتادگي آموز اگر طالب فيضي هر گز نخورد آب زميني که بلند است

45-Do at Rome as the Romes do

در شهر ني سواران تو هم سوار ني شو خواهي نشوي رسوا همرنگ جماعت شو

46- Clothes don’t make the man

تن آدمي شريف است به جان آدميت نه همين لباس زيباست نشان آدميت

47-better late than never

به عرض بندگي دير آمدم دير اگر دير آمدم شير آمدم شير

48-A big fish eats little fish

برو قوي شو اگر راحت جهان طلبي که در نظام طبيعت ضعيف پايمال است

49-All things come to him if wait

اگر صبر کني به صبر بي شک دولت به تو آيد اندک اندک

50-After night is the down

در نوميدي بسي اميد است پايان شب سيه سپيد است