انگلیسی مثل آب خوردن

Collocation کالوکیشن/ واژه ها و کلمه های همنشین در انگلیسی چیستند؟
.
کالوکیشن، به معنی هم نشین است.
برای اینکه معنا و مفهوم این کلمه رو بتونید راحت تر درک کنید، خودتون رو در نظر بگیرید. شما مطمئنا یک یا چند دوست صمیمی دارید. درسته؟
شما معمولا با این افراد همنشین هستید و اصطلاحا باهاشون نشست و برخاست دارید و با عده ی خیلی زیادی از افراد هم هیچ همنشینی ندارید.
در زبان انگلیسی هم، برخی از کلمات با برخی دیگه همنشینی دارند. پس، دو یا چند کلمه که همواره با هم می آیند رو یک "کالوکیشن" میگن.
الان با چند مثال براتون شفاف سازی می کنیم. به دو کلمه ی زیر توجه کنید:
Fast
Quick
این دو کلمه هر دو معنای سریع هستند، درسته؟
حالا کلمه ی زیر رو نگاه کنید
Shower (v)
این کلمه به معنای دوش گرفتنه. حالا اگه شما بخواهید بگید "یه دوش سریع" چی میگید؟
A fast shower? OR A quick shower?
باید بهتون بگم که اولی اشتباهه چون این دو کلمه با هم،هم نشین نیستند:
fast and shower
به جاش، ترکیب دوم کاملا صحیحه چون این دو کلمه با هم همنشینی دارند:
quick and shower
همنشینی ها، انواع مختلفی دارند مثلا ممکنه اسم با صفت خاصی همنشینی داشته باشه یا فعل با قید خاصی. یه نگاهی به انواع هم نشینی های زیر بندازید:
- Noun +Verb: lions roar (NOT lions shout)
- Verb + Noun: commit suicide (Not undertake suicide)
- Adverb + Adjective: completely satisfied (NOT downright satisfied)
- Verb + adverb: wave frantically (NOT wave feverishly)
- Verb + Verb +expression with preposition: burst into tears (NOT blow up in tears)
- Adjective + noun: excruciating pain (NOT excruciating joy)
- Noun + noun: a surge of anger (Not a rush of anger)
پرسش اول: به نظر شما کدوم یکی از این دو جفت کلمه درسته ؟
Bright idea? OR Light idea?
به عنوان راهنمایی می تونم بهتون بگم که می تونید به دیکشنری کالوکیشن آکسفورد برید و این کلمه رو توی قسمت سرچ اون وارد کنید:
idea
اینم از لینک دیکشنری انلاین:
http://oxforddictionary.so8848.com
.

در ادامه متداول ترین کلمه های همنشین برای شما لیست شده اند:

Verb collocations

havedomake
have a bath
have a drink
have a good time
have a haircut
have a holiday
have a problem
have a relationship
have a rest
have lunch
have sympathy

do business
do nothing
do someone a favour
do the cooking
do the housework
do the shopping
do the washing up
do your best
do your hair
do your homework

make a difference
make a mess
make a mistake
make a noise
make an effort
make furniture
make money
make progress
make room
make trouble

takebreakcatch
take a break
take a chance
take a look
take a rest
take a seat
take a taxi
take an exam
take notes
take someone's place
take someone's temperature

break a habit
break a leg
break a promise
break a record
break a window
break someone's heart
break the ice
break the law
break the news to someone
break the rules
catch a ball
catch a bus
catch a chill
catch a cold
catch a thief
catch fire
catch sight of
catch someone's attention
catch someone's eye
catch the flu
paysavekeep
pay a fine
pay attention
pay by credit card
pay cash
pay interest
pay someone a compliment
pay someone a visit
pay the bill
pay the price
pay your respects
save electricity
save energy
save money
save one's strength
save someone a seat
save someone's life
save something to a disk
save space
save time
save yourself the trouble

keep a diary
keep a promise
keep a secret
keep an appointment
keep calm
keep control
keep in touch
keep quiet
keep someone's place
keep the change
comegoget
come close
come complete with
come direct
come early
come first
come into view
come last
come late
come on time
come prepared
come right back
come second
come to a compromise
come to a decision
come to an agreement
come to an end
come to a standstill
come to terms with
come to a total of
come under attack
go abroad
go astray
go bad
go bald
go bankrupt
go blind
go crazy
go dark
go deaf
go fishing
go mad
go missing
go on foot
go online
go out of business
go overseas
go quiet
go sailing
go to war
go yellow
get a job
get a shock
get angry
get divorced
get drunk
get frightened
get home
get lost
get married
get nowhere
get permission
get pregnant
get ready
get started
get the impression
get the message
get the sack
get upset
get wet
get worried

Miscellaneous collocations

TimeBusiness EnglishClassifiers
bang on time
dead on time
early 12th century
free time
from dawn till dusk
great deal of time
late 20th century
make time for
next few days
past few weeks
right on time
run out of time
save time
spare time
spend some time
take your time
tell someone the time
time goes by
time passes
waste time
annual turnover
bear in mind
break off negotiations
cease trading
chair a meeting
close a deal
close a meeting
come to the point
dismiss an offer
draw a conclusion
draw your attention to
launch a new product
lay off staff
go bankrupt
go into partnership
make a loss
make a profit
market forces
sales figures
take on staff
a ball of string

a bar of chocolate

a bottle of water

a bunch of carrots

a cube of sugar

a pack of cards

a pad of paper