انگلیسی مثل آب خوردن

اسامی ادویه ها در زبان انگلیسی

Parsley
جعفری

Cinnamon
دارچین

Fennel
رازیانه

Turmeric
زرد چوبه

Barberry
زرشک

Saffron
زعفران

Ginger
زنجبیل

Sumac
سماق

Dill
شوید

Red pepper
فلفل قرمز

Black pepper
فلفل سیاه

Jujuba
عناب

Sesame
کنجد

Clove
میخک

Peppermint
نعناع

Cardamom
هل